Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Vy­res­ni uk­mer­giš­kiai pri­si­me­na tuos lai­kus, kai mies­to cen­tre esan­ti uni­ver­sa­li­nė par­duo­tu­vė bu­vo vie­na iš ne­dau­ge­lio ap­si­pir­ki­mo vie­tų mies­te, o pir­kė­jai šur­mu­liuo­da­vo jo­je nuo ry­to iki pat už­si­ve­riant du­rims dar­bo die­nos pa­bai­go­je. Da­bar šia­me pa­sta­te esan­čios par­duo­tu­vės la­biau pri­me­na mu­zie­jaus sa­les nei pre­ky­vie­tę – ne­gau­sūs lan­ky­to­jai, o ir tie dau­giau pa­žiū­rė­ti, o ne pirk­ti ap­si­lan­ko.

 

Vaidotės Šantarienės nuotr. Du iš tri­jų universalinės parduotuvės aukš­tų bu­vo nuo­mo­ja­mi.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

Ne­tvar­ka, iš­mė­ty­ti daik­tai, skur­dūs bal­de­liai, ap­au­gę pur­vais, me­tų me­tus ne­va­ly­ti lan­gai, pro pa­juo­du­sias užuo­lai­das ne­drą­siai įslen­kan­tis sau­lės spin­du­lys, kren­tan­tis ant su­dė­vė­tos  pa­pil­kė­ju­sios pa­ta­ly­nės, su­jauk­tos ir su­vel­tos į gniu­tu­lą, – tai yra itin daž­nas vaiz­das, ku­rį iš­vys­ta pa­rei­gū­nai, be­si­lan­kan­tys so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se. To­kio­je ap­lin­ko­je au­ga ma­ža­me­čiai vai­kai. Tai jų kas­die­ny­bė, vis­kas jiems čia sa­va, ge­rai pa­žįs­ta­ma, ir daž­nam, ma­tyt, at­ro­do, kad ki­toks gy­ve­ni­mas nė ne­ga­li bū­ti. Tik tė­vų gir­ta­vi­mas ga­li bū­ti ki­toks...

 

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je III Ant­akal­nio kai­me skam­bė­jo Lon­do­no olim­pia­dos ai­dai. Tik la­bai ne­tra­di­ci­niai – čia bu­vo su­reng­tas ra­jo­ni­nis ne­tra­di­ci­nio spor­to čem­pio­na­tas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­tra­di­ci­nio spor­to čem­pio­na­to da­ly­viams iš­tver­mės ne­trū­ko.

Lė­šų sty­gius stab­do mies­to gat­vių re­konst­ruk­ci­jos dar­bus. Iš­ar­dy­tų ir ne­baig­tų tvar­ky­ti gat­vių gy­ven­to­jai pri­vers­ti kęs­ti dul­kes, o duo­bės įsi­py­ko vai­ruo­to­jams. Žmo­nių rū­pes­čius turėsiančių iš­sprę­sti dar­bų ža­da­ma im­tis dar šie­met.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Nebaigtos tvarkyti gatvės kelia nepatogumų.

Policijos pareigūnams tenka padėti žmonėms, patekusiems į netikėtas situacijas. Dažnai tai būna nelaimėlių išsigelbėjimas, šansas išvengti pragaišties.

Šiąnakt tokia pagalba  buvo suteikta vienam jaunuoliui, kuriam grėsė ne tik pavojus tapti eismo įvykio auka, bet ir sušalti. Pirmieji jaunuolį pėsčiomis ėjusį autostrada Vilnius - Panevėžys pastebėjo Vilniaus miesto patruliai. Vaikinas buvo tik su kojinėmis, o vietoje batų ant kojų užsidėjęs maišelius. Išsiaiškinę, kad jaunuolis yra iš Ukmergės rajono ir keliauja namo, pareigūnai jį nuvežė į Širvintas.

Ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re Uk­mer­gė­je da­ly­va­vę kan­di­da­tai Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir Ju­lius Ve­sel­ka su­lau­kė apy­ly­gio uk­mer­giš­kių pa­lai­ky­mo. Vis dėl­to ke­lių pro­cen­tų bal­sų per­sva­ra tarp šių vien­man­da­ti­nin­kų per­ga­lę šven­čia J. Ve­sel­ka. Arū­nas Du­dė­nas ir Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė į Sei­mą pa­te­ko pa­gal par­ti­jų sąr­ašus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Seimo nariais tapo ukmergiškiai Arūnas Dudėnas, Loreta Graužinienė ir Julius Veselka.

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį gam­ta bu­vo dos­ni po­le­di­nės žūklės var­žy­bų da­ly­viams. Lie­tus kaip iš ki­bi­ro pliaup­ti pra­dė­jo tik va­ka­re, var­žy­boms ant už­ša­lu­sio le­do pa­si­bai­gus. Ren­gi­nio da­ly­viai na­mo grį­žo su pui­kio­mis emo­ci­jo­mis ir įspū­din­gais ap­do­va­no­ji­mais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ra­jo­no me­ro ap­do­va­no­ji­mas – var­žy­bų nu­ga­lė­to­jui A. Poz­ne­ko­vui.

Uk­mer­gės dum­blo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niuo­se pa­ga­min­tas pir­ma­sis kom­pos­tas. Dau­giau­sia jo re­a­li­zuo­ti pla­nuo­ja­ma kei­čiant į struk­tū­ri­nes me­džia­gas. Da­bar vyks­ta de­ry­bos su ūki­nin­kais dėl mai­nų san­ty­kio.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Di­de­lis gais­ras Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je ki­lo sek­ma­die­nio nak­tį. Apie 4 val. prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Girgž­džių kai­me de­ga di­de­lis me­di­nis na­mas. Su­de­gė jo sto­gas, da­lis per­den­gi­mo, ap­de­gė bal­dai ir ki­ti na­mų apy­vo­kos daik­tai. Lai­mei, mie­go­ję na­mo šei­mi­nin­kai su­spė­jo iš­bėg­ti iš pa­sta­to. Aiš­ki­na­ma­si, nuo ko ki­lo gais­ras.

Va­sa­rio 24 d. gau­tas pra­ne­ši­mas apie dū­mus, be­si­ver­žian­čius iš Žel­vos mies­te­lio gy­ven­to­jo V. M. bu­to. Ne­lai­mei bu­vo už­bėg­ta už akių: prie kros­nies iš­de­gė apie 1 kv. m grin­dų.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ ke­ti­na kel­ti ge­ria­mo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų kai­ną. Ket­vir­ta­die­nį sa­vo nuo­mo­nę apie tai pa­reikš ir ra­jo­no ta­ry­ba, nors tai dau­giau for­ma­lu­mas – ji jau su­de­rin­ta su Vals­ty­bi­ne kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Nemokamo vandens galime prisipilti tik iš kolonėlės.

Puslapis 980 iš 1018

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų