Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Laikraštyje skaitykite:

„Namuose – girtos motinos“
(„U. ž.“ informacija)
„Dėl ateities susirūpino darželių auklėtojos“
(Jolita Žurauskienė)
„Už vaikų pokštus – baudos tėvams“
(Jolita Žurauskienė)
Puslapis jaunimui – „Svajokliai“
„Šachmatininkų varžybose dalyvavo ir prancūzai“
(Jolita Žurauskienė)
„Mažų žmogučių didelės pergalė“
(Arūnas Rimkus)
„Tarptautiniame turnyre“
(„U. ž.“ informacija)
„Jaunimo organizacijų sąjungoje perstumdytos kėdės“
(„U. ž.“ informacija)
„Su krepšiu – tik iki kasos“
(Ligita Juodvalkienė)
„Mažina duonos kainą“
(„U. ž.“ informacija)

 


 

Laikraštyje skaitykite:

„Taujėnuose – tarptautinis seminaras“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Skelbiama gripo epidemija“
(„U. ž.“ informacija)
„Paskirstyti buta“
(Jolita Žurauskienė)
„Į konkursą įsiliejo ir Pivonijos seniūnija“
(„U. ž.“ informacija)
„Pasigedo prekybininkų“
(Jolita Žurauskienė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ - kaip taupiau gyventi
„Taryba pakeitė savo nuomonę“
(Vilma Nemunaitienė)
„Į gimnazijas – guminiais batais“
(Jolita Žurauskienė)

 

Laikraštyje skaitykite:

„Realybė liūdnesnė už statistiką“
(Ligita Juodvalkienė)
„Į lovas guldo virusai“
(Jolita Žurauskienė)
„Darbuotojai laukia atlyginimų“
(Jolita Žurauskienė)
„Įteikta savivaldybių politikų peticija“
(„U. ž.“ informacija)
„Šaukšto kotą nutarė palikti skrandyje“
(Daiva Zimblienė, „Lietuvos rytas“)
„Svečiuose pas joniškiečius“
(„U. ž.“ informacija)
Puslapyje apie krašto istoriją „Laiko aidai“ – apie knygynus Ukmergėje
„Labiausiai sekėsi merginoms“
(„U. ž.“ informacija)

 

Laikraštyje skaitykite:

„Viešėjo europarlamentarė“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Globotiniai liko be pastogės“
(„U. ž.“ informacija)
„Ukrainiečiai prašo pagalbos“
(„U. ž.“ informacija)
„Choras paminėjo jubiliejų“
(„U. ž.“ informacija)
„Jaunimui – apie aktyvų gyvenimo būdą“
(Sigita Kriaučiūnienė, Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentė)
„Jei moterys – vaikščiojančios gėlės“
(Rasa Griškevičienė, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – kur namuose statyti kompiuterį?

Šeš­ta­die­nį Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta Knyg­ne­šio die­nai skir­ta Ger­trū­dos mu­gė. Su­lau­ku­si gau­saus bū­rio lan­ky­to­jų, ji nu­džiu­gi­no ir sma­li­žius, ir tuos, ku­rie ver­ti­na ran­kų dar­bo gro­žy­bes.

 

Vai­do­tės Šan­ta­rie­nės nuotr. Bib­lio­te­ki­nin­kės Jo­lan­ta Žvir­bly­tė (kai­rė­je) ir Ri­ta Chmie­liaus­kie­nė mo­kė, kaip vel­ti ka­ro­lius, ga­min­ti svei­kuo­liš­kas uo­gie­nes ir kep­ti ska­nius sau­sai­nius.

Uk­mer­giš­kė Al­do­na Ka­ru­žie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­grin­di­nis svei­ka­tos šal­ti­nis yra ju­dė­ji­mas. Kas­dien po ke­le­tą va­lan­dų net ne­pa­lan­kiau­siu vaikš­čio­ji­mui oru ji su­ka ra­tus ap­link Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ną. Grei­tai 80 me­tų švę­sian­čiai se­no­lei ypa­tin­go lanks­tu­mo rei­ka­lau­jan­tys gim­nas­ti­kos pra­ti­mai – vie­nas juo­kas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Al­do­na Ka­ru­žie­nė ma­no, kad sa­vo svei­ka­ta tu­ri­me pa­si­rū­pin­ti pa­tys.

Ar­tė­jant ru­de­nį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams ša­lies po­li­ti­kai tam­pa vis ak­ty­ves­ni.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­jo­ne lan­kė­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Rai­mon­das Šu­kys bei mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Vy­tau­tas Ta­rai­lė. Sve­čiai su­si­ti­ko su ra­jo­no bei Uk­mer­gės svei­ka­tos įstai­gų va­do­vais. Tai pir­ma­sis R. Šu­kio kaip svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro ap­si­lan­ky­mas Uk­mer­gė­je.

 

Ži­vi­lės Moc­ku­tės nuotr. Mi­nist­ras vaikš­ti­nė­jo po li­go­ni­nę.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ant­ra­die­nį lan­kė­si Ny­der­lan­dų am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je Kor­nel Wil­lem Spa­ans. Sve­čią do­mi­no ver­slo plėt­ros ir in­ves­ta­vi­mo ga­li­my­bės.

 

Ži­vi­lės Moc­ku­tės nuotr. Mero dovanos – am­ba­sa­do­riui Kor­nel Wil­lem Spa­ans.

 

Šie­met su­kan­ka dvi­de­šimt me­tų, kai mies­to cen­tre at­sta­ty­tas pa­min­klas „Li­tu­a­nia Res­ti­tu­ta“. So­viet­me­čiu nu­griau­tas ir pa­lai­do­tas Kęs­tu­čio aikš­tė­je, Ne­pri­klau­so­my­bės sim­bo­lis tuo­met bu­vo pri­kel­tas ant­ra­jam gy­ve­ni­mui.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pa­min­klas „Li­tu­a­nia Res­ti­tu­ta“ mies­te bu­vo pa­sta­ty­tas 1930 me­tais Vy­tau­to Di­džio­jo gar­bei. Po Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos jis pra­sto­vė­jo dar be­veik de­šimt­me­tį. So­vie­tų val­džiai akis ba­dęs į dan­gų šau­nan­tis tau­tos Ne­pri­klau­so­my­bės sim­bo­lis bu­vo nu­griau­tas 1950 me­tais. Dar po 40 me­tų jis vėl bu­vo at­sta­ty­tas.

 

 

Juo­zas Dau­nys iš­sau­go­jo pla­ka­tą, kvie­čian­tį į pa­min­klo ati­den­gi­mo iš­kil­mes.
Vil­mos Ne­mu­nai­tie­nės nuotr.

 

Paminklo atstatymo darbai.
Ukmergės kraštotyros muziejaus archyvo nuotr.

Ly­duo­kių se­niū­ni­jo­je Jog­vi­lų kai­me, ku­ria­me yra vos dvi­de­šimt so­dy­bų, šeš­ta­die­nį su­si­rin­ko di­džiu­lė mi­nia žmo­nių. Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jai iš vi­sos Lie­tu­vos, Šau­lių są­jun­gos na­riai, ka­riš­kiai, ra­jo­no moks­lei­viai bei mo­ky­to­jai at­vy­ko į pa­min­klo, skir­to Uk­mer­gės kraš­to lais­vės ko­vo­to­jams ir Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­gos lei­di­nio „Var­pas“ lei­dė­jams, ati­den­gi­mo iš­kil­mes.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Jog­vi­luo­se – obe­lis­kas lais­vės ko­vų da­ly­viams.

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar jau pasiruošėt karantinui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų