Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Tre­čia­die­nį vy­ko iš­kil­min­gos Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro plėt­ros pro­jek­to pa­baig­tu­vės. Ja­me da­ly­va­vo šio pro­jek­to au­to­riai, ran­gos dar­bų vyk­dy­to­jai, įstai­gos dir­ban­tie­ji ir sve­čiai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Įkur­tu­vių juos­te­lę per­kir­pti centro vadovė Sigita Bakanauskienė pakvietė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių J. Varž­ga­lį ir UAB „Uk­mer­gės sta­ty­ba“ va­do­vą  Ed­mun­dą Ka­ra­niaus­ką.

Vilma NEMUNAITIENĖ

 

Va­sa­rio 5 die­ną nuo se­no mi­ni­ma šv. Ago­tos die­na. Šią die­ną bu­vo ke­pa­ma duo­na ir ti­kė­ta, kad apei­go­se pa­šven­tin­ta duo­na pa­gelbs­ti ki­lus gais­rui ir no­rint ap­si­sau­go­ti nuo li­gų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Geriausia dovana pirkėjams – nuolaidos.

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo įmo­nė UAB „Uk­mer­gės duo­na“ me­tus pa­ly­dė­jo mi­nė­da­ma pra­smin­gą 50 me­tų ju­bi­lie­jų.

Me­tams be­si­bai­giant vy­ku­sios šven­tės me­tu bu­vo ap­do­va­no­ti ge­riau­si, dau­giau­siai me­tų sa­vo pro­fe­si­jai ati­da­vę dar­buo­to­jai. Pu­sės am­žiaus ju­bi­lie­jaus pro­ga ke­pyk­lo­je ati­da­ry­tas ne­di­de­lis mu­zie­jus.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žyd­rū­no Pa­ške­vi­čiaus ir Pau­liaus Ce­ka­naus­ko ran­ko­mis su­for­muo­ta ir iš­kep­ta „Vil­kmer­gės“ duo­na šie­met pel­nė gar­bin­gą ap­do­va­no­ji­mą.

 

Šal­tis – tik­ras var­gas duob­ka­siams. Am­ži­no­jo po­il­sio vie­tą ruo­šian­tys vy­rai to­kio gi­laus įša­lo ne­at­me­na. Su­ak­me­nė­ju­sią že­mę įveik­ti duob­ka­siams pa­de­da pneu­ma­ti­nė įran­ga.

VILMA NEMUNAITIENĖ

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad anks­čiau žie­mos me­tu ka­pi­nė­se daž­nai deg­da­vo lau­žai. Taip duob­ka­siai ban­dy­da­vo įveik­ti įša­lą. Ta­čiau lau­žų kū­re­ni­mas ka­pi­nė­se nė­ra la­bai jau akiai mie­las re­gi­nys. Tad prieš po­rą me­tų nu­tar­ta lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čias įmo­nes įpa­rei­go­ti nu­si­pirk­ti kom­pre­so­rius. Žie­mos me­tus jais pa­vyks­ta įveik­ti įša­lą.

 

 

Dėl įša­lo ne­at­lai­ko ne tik ran­kos, bet ir pneu­ma­ti­nė įran­ga.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ne­se­niai Sar­ge­lių kai­me įreng­ta dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė di­di­na UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ ga­my­bos kaš­tus. Eu­ro­pi­niai rei­ka­la­vi­mai iš­pil­dy­ti, ta­čiau gy­ven­to­jų ki­še­nės tik­rai nu­ken­tės. Įmo­nė jau skai­čiuo­ja sa­vo iš­lai­das, ke­tin­da­ma bran­gin­ti van­de­nį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Kai kuriems sukti galvos dėl vandens kainos tikrai neprireiks...

 

Šią sa­vai­tę Vo­kie­ti­ja mi­ni Ber­ly­no sie­nos griū­ties 20-me­tį. Vi­sam pa­sau­liui reikš­min­gos su­kak­ties at­gar­siai nu­ai­dė­jo ir mū­sų mies­te: sek­ma­die­nį bu­vo pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ir Vo­kie­ti­jos Unst­rut-Hai­nich sri­ti­es.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Į ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties iš­kil­mes į Uk­mer­gę iš Vo­kie­ti­jos at­vy­ko Unst­rut-Hai­nich sri­ties lan­dra­to pa­va­duo­to­jo Bernd Miunz­berg va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja.

 

 

Ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ir Unst­rut-Hai­nich sri­ties lan­dra­to pa­va­duo­to­jas Bernd Miunz­berg.

 

Vo­kie­čių de­le­ga­ci­ją uk­mer­giš­kiai pri­ėmė sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lie­pos 6-ąją, mi­nint Vals­ty­bės die­ną, ly­giai 21 va­lan­dą vi­so pa­sau­lio lie­tu­viai gie­do­jo tau­tiš­ką gies­mę. Pi­lies par­ke su šios ak­ci­jos da­ly­viais so­li­da­ri­za­vo­si ir uk­mer­giš­kiai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Lietuvos himną giedoti visus pakvietė „Šer­mukš­nė­lė“.

Šeš­ta­die­nį į Aly­taus spor­to are­ną ste­bė­ti krep­ši­nio rung­ty­nių vyks ir Uk­mer­gės spor­to cen­tro jau­nie­ji spor­ti­nin­kai. Jiems šią pra­mo­gą do­va­no­ja Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Tre­čia­die­nį į mies­to cen­trą bus at­vež­ta ir pa­sta­ty­ta ka­lė­di­nė eg­lė. Jau ta­po tra­di­ci­ja puoš­ti gy­ven­to­jų do­va­no­tą me­dį. Šie­met uk­mer­giš­kius džiu­gin­sian­tį spyg­liuo­tį iš­au­gi­no ir Ka­lė­dų pro­ga do­va­no­jo Le­li­jų gat­vė­je gy­ve­nan­tis Jo­nas Ba­raus­kas.

73 me­tų vy­ras sa­ko, kad prie na­mų eg­lė au­go dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų. Pa­so­din­ta ji bu­vo na­mo sta­ty­bos pa­baig­tu­vių pro­ga. Be­je, po­nui Jo­nui 0,5 met­ro aukš­čio dy­gio­sios eg­lai­tės so­di­nu­ką pa­do­va­no­jo pa­žįs­ta­mas gi­ri­nin­kas. Per tris de­šimt­me­čius jis iš­au­go į gra­žios la­jos 12 met­rų aukš­čio me­dį.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš Le­li­jų gat­vės eg­lu­tė ke­liaus į mies­to cen­trą.

Mieli ukmergiškiai,

Per keletą metų susiklostė labai graži tradicija prieš Kalėdas dovanoti eglę, kuri papuoštų miestą švenčių metu. Ji bus pastatyta aikštėje prie miesto kultūros centro. Eglė turi būti ne mažesnė kaip 10-12 m, apvalios lajos, tiesaus kamieno

Puslapis 653 iš 677

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų