Spausdinti šį puslapį

Žirgų lenktynėse prizus skynė ukmergiškiai

Arvydo Pėšinos nuotr. M. Vinskutei prizą įteikė L. Graužinienė. Kairėje – E. Vinskus. Arvydo Pėšinos nuotr. M. Vinskutei prizą įteikė L. Graužinienė. Kairėje – E. Vinskus.

Sa­vait­ga­lį hi­pod­ro­me vy­ko Ame­ri­kos ir ru­sų veis­lių ris­tū­nų var­žy­bos – ban­dy­mai. Šio­se var­žy­bo­se – še­ši va­žia­vi­mai. Net tris pir­mas vie­tas iš­ko­vo­jo uk­mer­giš­kių Vins­kų šei­ma.

Lenk­ty­nių žiū­ro­vus ir da­ly­vius svei­ki­no Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Pir­ma­me va­žia­vi­me run­gė­si A rei­tin­go su­au­gę žir­gai. Bu­vo var­žo­ma­si dėl Uk­mer­gės me­ro tau­rės. Pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo vieš­nia iš Lat­vi­jos – Tat­ja­na Mar­tin­so­ne su žir­gu Co­ming He­art. Ant­ras at­va­žia­vo Ka­zys Tro­ta, bet jį dis­kva­li­fi­ka­vus, an­trą vie­tą už­ėmė jau­niau­sias var­žy­bų da­ly­vis, uk­mer­giš­kis Dai­nius Pe­red­ni­kas, su Tor­pe­di­niu Ka­te­riu. Jis bu­vo ap­do­va­no­tas ir spe­cia­liu pri­zu, skir­tu jau­niau­siam da­ly­viui. Tre­čias – Val­das Ven­ce­vi­čius su Bur­bu­lu iš Aly­taus ra­jo­no.

Ant­ra­me va­žia­vi­me dėl Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės įsteig­to „Pi­vo­ni­jos“ pri­zo run­gė­si 2012 me­tų gi­mi­mo žir­gai. Grei­čiau­sia bu­vo uk­mer­giš­kė Mo­ni­ka Vins­ku­tė su Mo­net Au­gus­ti­nu. Ant­ras – Ka­zys Tro­ta su Il­ves To­o­ma iš Uk­mer­gės ra­jo­no, tre­čias – uk­mer­giš­kis Me­čis­lo­vas Ra­dze­vi­čius su Uk­mer­gės Lu­na­ti­ku. 

Tre­čia­me va­žia­vi­me dėl Sei­mo na­rio Ka­zio Gry­baus­ko ir UAB „Me­dal­va“ įsteig­to „Mo­ko ak­mens“ pri­zo var­žė­si 2011 me­tais gi­mę žir­gai. Grei­čiau­sia čia bu­vo vieš­nia Tat­ja­na Mar­tin­so­ne su Ko­man Sel. Ant­ras – Er­nes­tas Juš­kaus­kas su Dan­te Star iš Laz­di­jų ra­jo­no, tre­čias – Juo­zas Kvak­šys su Mi­ra­žu iš Šir­vin­tų.

Ket­vir­ta­me va­žia­vi­me dėl UAB „Val­ro­ba“ įsteig­to „Šven­to­sios“ pri­zo run­gė­si B rei­tin­go su­au­gę žir­gai. Pir­ma bu­vo Mo­ni­ka Vins­ku­tė su Griaus­mu. Ant­ras – Sta­nis­lo­vas Kė­rys su Im­mo­bi­lia­re iš Va­rė­nos ra­jo­no, tre­čias – Juo­zas Kvak­šys su Pa­cha des Dou­ets iš Šir­vin­tų ra­jo­no.

Penk­ta­me va­žia­vi­me dėl „Vil­kmer­gės“ pri­zo, įsteig­to Sei­mo na­rio Arū­no Du­dė­no ir UAB „AASE“, var­žė­si su­au­gę C rei­tin­go žir­gai. Šia­me va­žia­vi­me nu­ga­lė­jo Ed­var­das Vins­kus su Nut Au­gus­ti­nu.

Ant­ras bu­vo Dai­nius Pe­red­ni­kas su pa­ne­vė­žiš­kiui Al­vy­dui Ba­nė­nui pri­klau­san­čiu Do­mi­no. Tre­čias – Al­vy­das Ba­nė­nas su Hot­li­ne Baff.

Fi­na­li­nį pa­guo­dos pri­zą, įsteig­tą UAB „AASE“, lai­mė­jo uk­mer­giš­kiai. Grei­čiau­sias bu­vo Gin­ta­ras Ra­dze­vi­čius su Da­la­va­ru, ant­ras – Vi­gi­man­tas Pe­red­ni­kas su Ba­čiu­mi, tre­čias – Val­das Gurs­kas su Brit­va.

Lenk­ty­nių pa­bai­go­je su­reng­tos Ly­gio­sios lenk­ty­nės, ku­rio­se jo­da­mos var­žė­si mer­gi­nos. Pir­ma at­jo­jo Eg­lė Gied­rai­ty­tė su Da­ka­ru, an­tra – Ag­nė Jan­ce­vi­čiū­tė su Gin­ta­ri­ne Le­di, tre­čia – Gab­rie­lė Čer­bai­tė su Ik­su.

Ukmergės naujienos

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)