Spausdinti šį puslapį

Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų šei­mų spor­to šven­tė

Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų šei­mų spor­to šven­tė Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų šei­mų spor­to šven­tė

Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga vyk­dė pro­jek­tą „Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų šei­mų spor­to šven­tė“.

Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lė­je vi­si ga­lė­jo iš­ban­dy­ti jė­gas įvai­rio­se rung­ty­se, ak­ty­viai pra­leis­ti lais­va­lai­kį, pa­ben­drau­ti.

Spor­ti­nin­kai da­ly­va­vo įvai­rio­se rung­ty­se: bau­dų me­ti­mo, žie­dų mė­ty­mo, smi­gi­nio ir ki­to­se. Tei­sė­ja­vo pe­da­go­gai As­ta ir Ro­lan­das Gren­ce­vi­čiai. Kiek­vie­no­je rung­ty­je jė­gas pa­no­ro iš­ban­dy­ti apie 20 da­ly­vių.

Vi­sos rung­tys bu­vo įdo­mios, ta­čiau po­pu­lia­riau­sios – „Eko­lo­go“ bei „Taik­lio­sios ran­kos“.

Po var­žy­bų kar­tu su tre­ne­riais su­skai­čia­vus taš­kus pa­aiš­kė­jo nu­ga­lė­to­jai. Jie ap­do­va­no­ti me­da­liais, o dau­giau­siai per­ga­lių iš­ko­vo­ju­sios šei­mos – tau­rė­mis.

I vie­ta ati­te­ko Al­vy­do Bla­žins­ko, II – Ge­na­di­jaus Da­ni­se­vi­čiaus, III – In­gri­dos Šan­ta­rai­tės šei­moms.

Me­da­lius lai­mė­jo Apo­lo­ni­ja Gri­ga­liū­nie­nė, In­ga Kau­la­kie­nė, An­ge­lė Žio­gie­nė bei vai­ku­čiai Lie­pa Pus­vaš­ky­tė, Da­nie­lė Kuo­sai­tė  ir ki­ti.

Šven­tės pa­bai­go­je Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė pa­dė­ko­jo Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rei Aud­rai Use­lie­nei, pa­va­duo­to­jai Li­li­jai Ga­lic­kei, pe­da­go­gams As­tai ir Ro­lan­dui Gren­ce­vi­čiams už pa­gal­bą ir šil­tą pri­ėmi­mą. Po var­žy­bų įspū­džius vi­si ap­ta­rė prie vai­šių sta­lo.

Apie ren­gi­nį in­for­ma­vo Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ie­va Pus­vaš­ky­tė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)