Spausdinti šį puslapį

Dalyvavo vasaros sporto žaidynėse

Za­ra­suo­se vy­ko tarp­tau­ti­nės at­vi­ro­sios XVIII so­cia­li­nės glo­bos na­mų va­sa­ros spor­to žai­dy­nės. Taip sie­kia­ma su­do­min­ti so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jus ir su­tri­ku­sio in­te­lek­to as­me­nis įvai­rio­mis spor­to ša­ko­mis.

Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mų ko­man­da da­ly­va­vo tin­kli­nio 5x5 rung­ty­je, ga­liū­nų, smi­gi­nio var­žy­bo­se, ko­man­di­nė­se dar­buo­to­jų es­ta­fe­tė­se, pa­sa­gos me­ti­mo var­žy­bo­se, fo­to-orien­ta­ci­nė­je es­ta­fe­tė­je.

Mū­sų ko­man­da iš­ko­vo­jo me­da­lius be­veik vi­so­se rung­ty­se.

Da­lia Da­niaus­kai­tė gy­ven­to­jų gru­pė­je ga­liū­nų var­žy­bo­se už­ėmė I vie­tą, nu­ga­lė­ju­si ki­tas var­žo­ves tri­jo­se rung­ty­se – svars­čių kil­no­ji­mo, jų ne­ši­mo bei au­to­mo­bi­lio tem­pi­mo.

Ga­liū­nams vy­rams pri­zi­nių vie­tų lai­mė­ti ne­pa­vy­ko, ta­čiau sa­vo stip­ry­bę vis tiek pa­de­monst­ra­vo. Gy­ven­to­jas Kęs­tu­tis Ma­sio­nis ir so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jas Vil­man­tas Mar­kaus­kas bu­vo ket­vir­ti.

Smi­gi­nio var­žy­bo­se Pa­ve­las Ki­ri­lo­vas už­ėmė II vie­tą.

Dar­buo­to­jai Vil­man­tas Mar­kaus­kas ir Rū­ta Ja­sins­kie­nė da­ly­va­vo nau­jo­je rung­ty­je fo­to-orien­ta­ci­nė­je es­ta­fe­tė­je ir iš­ko­vo­jo II vie­tą.

O dar­buo­to­jų es­ta­fe­tės ko­man­da – bė­gi­kė so­cia­li­nė dar­buo­to­ja In­ga Čet­raus­kie­nė, bai­da­rės ir­kluo­to­jai  psi­cho­lo­gė Jo­lan­ta Če­kaus­kai­tė-Gri­ne­vi­čie­nė ir di­rek­to­rius Vi­lius Pet­raus­kas bei dvi­ra­ti­nin­kas vai­ruo­to­jas Al­vy­das Griš­ke­vi­čius už­ėmė III vie­tą.

Ko­man­da dė­ko­ja tre­ne­riui Ro­lan­dui Ba­ro­nui už pui­kų pa­ruo­ši­mą ir pa­lai­ky­mą.

Jo­lan­ta ČEKAUSKAITĖ-GRINEVIČIENĖ

Psi­cho­lo­gė

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)