Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Po­ezi­ja yra Die­vo, gam­tos, tė­vų do­va­na“, – apie žmo­gaus su­ge­bė­ji­mus kur­ti sa­ko pa­ti kū­ry­bą die­vi­nan­ti Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Gre­ta Slap­šy­tė, įvai­rių kon­kur­sų lau­re­a­tė, mokyklinių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Gre­ta die­vi­na po­ezi­ją, šo­kius, ke­lio­nes...

 

Sun­kme­čiu už­griu­vu­sios fi­nan­si­nės bė­dos ver­čia žmo­nes pa­gal­bos kreip­tis net į aukš­čiau­sias ša­lies ins­ti­tu­ci­jas. Sei­mo na­rės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­dė­jė­ja An­ge­lė Ja­ku­by­nie­nė sa­ko, kad pas­ta­ruo­ju me­tu in­te­re­san­tų pa­dau­gė­jo ke­le­rio­pai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Žmo­nių skam­bu­čių ar elek­tro­ni­nių laiš­kų A. Ja­ku­by­nie­nė su­lau­kia be­veik kas­dien. Ne­ma­žai uk­mer­giš­kių krei­pia­si dėl ma­te­ria­li­nės pa­ra­mos. Pa­vyz­džiui, šei­ma pa­ė­mė pa­sko­lą, o da­bar abu – be­dar­biai. Ti­ki­si Sei­mo na­rės pa­gal­bos. Ne­ma­žai skun­dų su­si­ję su že­mės at­ga­vi­mu ar pir­ki­mu. Šių klau­si­mų pa­dau­gė­jo po to, kai se­niū­ni­jo­se bu­vo pa­nai­kin­ti že­mėt­var­kos sky­riai. Žmo­nės tei­rau­ja­si apie vals­ty­bi­nės že­mės pir­ki­mo są­ly­gas.

Kol ne­bu­vo pa­skirs­ty­ti bu­tai so­cia­li­nia­me būs­te Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, bu­vo pra­šan­čių­jų pa­dė­ti gau­ti ten bu­tus.

 

 

Sei­mo na­rės pa­dė­jė­ja An­ge­lė Ja­ku­by­nie­nė sa­ko, kad pas­ta­ruo­ju me­tu in­te­re­san­tų pa­dau­gė­jo ke­le­rio­pai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ne­ti­kė­čiau­sio­se vie­to­se žmo­gų už­klu­pu­si mir­tis – di­džiu­lis smū­gis ir iš­ban­dy­mas jo ar­ti­mie­siems. De­ja, ne vi­siems skir­ta die­nas baig­ti sa­vo lo­vo­je. Ne­se­niai skau­di ne­tek­tis už­klu­po vie­no ra­jo­no ūki­nin­ko šei­mą. Šei­mos gal­va į Af­ri­kos vals­ty­bę Ke­ni­ją iš­vy­ko pail­sė­ti. Ta­čiau iš to­li­mo kraš­to at­ėju­si ži­nia ar­ti­mie­siems bu­vo lem­tin­ga – vy­rą iš­ti­ko stai­gi mir­tis.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Kaip ro­do pas­ku­ti­nių me­tų gais­rų sta­tis­ti­ka, šal­tai­siais me­tų mė­ne­siais smar­kiai pa­dau­gė­ja gais­rų ir juo­se žūs­tan­čių žmo­nių. Dau­giau­sia to­kių gais­rų ky­la dėl kros­nių, ži­di­nių bei dūm­trau­kių įren­gi­mo ir eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų. Per pra­ėju­sio se­zo­no šal­tą­jį lai­ko­tar­pį dėl šios prie­žas­ties ki­lo 368 gais­rai, ku­riuo­se žu­vo 11 žmo­nių ir 17 bu­vo trau­muo­ti.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. At­ša­lus orams žmo­nės dau­giau lai­ko pra­lei­džia na­muo­se, in­ten­sy­viau kū­re­na kros­nis ir ži­di­nius.

Au­gin­da­mi vai­kus dau­gu­ma tė­vų gar­siai ar­ba slap­čia puo­se­lė­ja vil­tį, kad se­nat­vė­je sū­nūs ir duk­ros pa­si­rū­pins jais. Ta­čiau taip bū­na tik­rai ne vi­sa­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ana­lo­gi­nei te­le­vi­zi­jai tam­pant skait­me­ni­ne, ne­trūks­ta klai­di­nan­čių re­kla­mų ir su po­ky­čiais su­si­ju­sių pai­nių pa­siū­ly­mų. Ta­čiau gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi at­si­rink­ti, kur – nau­din­ga in­for­ma­ci­ja, o kur – pre­ky­bi­nin­kų triu­kai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Apie po­ky­čius, su­si­ju­sius su te­le­vi­zi­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, pa­sa­ko­jo ben­dro­vės TEO LT pro­jek­tų va­do­vas Egi­di­jus Ste­po­na­vi­čius.

Kaip ro­do sta­tis­ti­ka, šal­tai­siais me­tų mė­ne­siais pa­dau­gė­ja nuo ne­tvar­kin­gų kros­nių ky­lan­čių gais­rų. Iš dau­giau nei 160 šie­met mū­sų ra­jo­ne už­re­gist­ruo­tų gais­rų per 30 ki­lo dėl kros­nies eks­plo­a­ta­ci­nių tai­syk­lių pa­žei­di­mų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ne­sau­gios kros­nys ke­lia di­džiu­lę grės­mę.

Mir­tis nuo­lat pri­me­na, kad jai vi­si žmo­nės ly­gūs: vie­ni at­ei­na, ki­tiems rei­kia iš­ei­ti. Jiems pa­gerb­ti ski­ria­ma Vė­li­nių šven­tė, ku­ri šven­čia­ma vė­lų ru­de­nį – lap­kri­čio 2 die­ną. Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je pa­si­kal­bė­ti apie tai, kas yra Vė­li­nės, ko­kios jų šven­ti­mo tra­di­ci­jos, į va­ka­rą „Iš­ėju­sių­jų at­mi­ni­mui“ rin­ko­si įvai­raus am­žiaus žmo­nės.

Bi­ru­tė GUDELIAUSKIENĖ

Gry­bin­gas vie­tas ap­gu­lė iš­si­il­gu­sie­ji miš­ko gė­ry­bių. Gry­bau­to­jai do­mi­si, ar ver­ta su­klus­ti, pa­si­gir­dus in­for­ma­ci­jai, esą dėl di­de­lių šios va­sa­ros karš­čių gry­bai ga­li bū­ti pri­kau­pę nuo­din­gų me­džia­gų. Spe­cia­lis­tai ra­mi­na, ta­čiau kar­tu pri­me­na, kad pik­tnau­džiau­ti gry­bais ne­tu­rė­tu­me.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Grybavimas lietuviams – vienas smagiausių rudens užsiėmimų.

Jur­gi­nai ne vel­tui va­di­na­mi ru­de­ni­ne gė­le – pra­žy­dę ant­ro­je va­sa­ros pu­sė­je, gė­ly­no puoš­me­na bū­na iki pat šal­nų. Ne­ga­li ne­si­ža­vė­ti ir jų žie­dų spal­vų ir for­mų įvai­ro­ve. At­si­spir­ti jur­gi­nų gro­žiui tei­gia ne­ga­lin­ti ir uk­mer­giš­kė Te­re­sė Sta­kaus­kie­nė, kas­met so­de ski­rian­ti vis di­des­nį plo­tą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Te­re­sė Sta­kaus­kie­nė mėgs­ta­mas gė­les ly­gi­na su na­mi­niais gy­vū­nais – už­au­gi­nęs į pa­tvo­rį ne­iš­me­si, ga­li tik ge­ram žmo­gui pa­do­va­no­ti.

Puslapis 1425 iš 1468

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų