Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pa­si­bai­gus me­tams, si­tu­a­ci­ją dar­bo rin­ko­je iš­ana­li­za­vo Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus spe­cia­lis­tai. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, be­dar­bių mū­sų ra­jo­ne su­ma­žė­jo. Po­pu­lia­riau­sios iš­lie­ka siu­vė­jo, par­da­vė­jo ir me­ta­lo ap­dir­bė­jo pro­fe­si­jos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Vie­na iš po­pu­lia­riau­sių iš­lie­ka siu­vė­jo pro­fe­si­ja.

Nuo ant­ra­die­nio „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus di­rek­to­riaus pa­rei­gas pra­de­da ei­ti Ša­rū­nas Pru­šins­kas. Uk­mer­giš­kiai iki šiol jį pa­ži­no­jo kaip far­ma­ci­nin­ką, „Šei­mos vais­ti­nės“ va­do­vą. „Uk­mer­gės ži­nioms“ nau­ja­sis di­rek­to­rius mie­lai su­ti­ko at­sa­ky­ti į ke­le­tą klau­si­mų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ša­rū­nas Pru­šins­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ge­riau­sia va­do­vo sa­vy­bė – pa­gar­ba pa­val­di­niams.

Gruo­džio 27 d. bai­gėsi po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gist­ra­vi­mas. Ne­už­si­re­gist­ra­vę po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais ne­ga­lės da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, o už­si­re­gist­ra­vu­sie­ji taps pre­ten­den­tais į kan­di­da­tus.

Iki pir­ma­die­nio pie­tų bu­vo aiš­ku, kad va­sa­rio 27 d. vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se mū­sų ra­jo­ne ke­ti­na da­ly­vau­ti ne tik po­li­ti­nės par­ti­jos, bet ir du ne­pri­klau­so­mi kan­di­da­tai.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja jau pa­tvir­ti­no ki­tų me­tų va­sa­rio 27 d. sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų ko­mi­si­jų su­dė­tį.

Uk­mer­gės rajono sa­vi­val­dy­bės Nr. 53 rinkimų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­tvir­tin­tas HUBERTAS ŽIŽYS (Dar­bo par­ti­ja).

Vir­gi­li­jus APANAVIČIUS

 

Bir­že­lio 23–24 die­no­mis Ru­bi­kių eže­re vy­ko Jo­ni­nių re­ga­ta „Ru­bi­kiai 2012“. Jo­je da­ly­va­vo ir trys Uk­mer­gės bu­riuo­to­jai.

To­kia šven­tė su­reng­ta 28 kar­tą. Anot or­ga­ni­za­to­rių, tra­di­ci­jo­mis ir da­ly­vių skai­čiu­mi šis Anykš­čių ra­jo­ne vyks­tan­tis ren­gi­nys len­kia ki­tas re­ga­tas.

 

Uk­mer­giš­kis Val­das Ki­zys už­ėmė tre­či­ą­ją vie­tą.

Sek­ma­die­nį Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ti­nė­je bu­vo iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tos pir­mo­jo ša­lies pre­zi­den­to 138-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Ši šven­tė – pa­kan­ka­mai nau­jas, ta­čiau vis ryš­kes­nių spal­vų kas­met įgy­jan­tis mū­sų ra­jo­ne vyks­tan­tis ren­gi­nys.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Svarbiausi svečiai – Antanas Smetona su žmona.

 

Va­ri­nės ben­druo­me­nės na­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę da­li­no­si ben­druo­me­niš­ku­mo ska­ti­ni­mo pa­tir­ti­mi ir pri­sta­tė ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Patiekalus pristatė šeimininkės.

 

Nuo šeš­ta­die­nio uk­mer­giš­kiams pra­dė­tos da­lin­ti rin­kė­jų kor­te­lės. Rin­ki­mų apy­lin­kių ko­mi­si­jų na­riai jas iš­ne­šio­ti po bu­tus tu­ri per sa­vai­tę – iki va­sa­rio 23 die­nos.

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys sa­ko, kad iš vi­so bus pa­da­lin­ta 34 tūks­tan­čiai 413 rin­kė­jų kor­te­lių. Tiek jų pa­reng­ta yra pa­gal ra­jo­ne gy­ve­nan­čių rin­kė­jų skai­čių.

 

Ypa­tin­ga ši rug­sė­jo 1-oji bu­vo Uk­mer­gės dai­lės mo­kyk­lai. Sa­vo du­ris ji at­vė­rė nau­jo­se, tvis­kan­čio­se pa­tal­po­se.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je esan­čia­me se­no­vi­nia­me pa­sta­te Dai­lės mo­kyk­la glau­dė­si 18 me­tų. Pas­ta­rai­siais me­tais pa­sta­tas bu­vo ava­ri­nės būk­lės. Vie­na kla­sė, bai­mi­nan­tis, kad ga­li įgriū­ti sto­gas, vi­sai už­da­ry­ta. Pa­sta­tas kū­re­na­mas kros­ni­mis, ap­švie­ti­mas – la­bai pra­stas. Be to, trū­ko kla­sių.

 

 

Ant nau­jos mo­kyk­los slenks­čio sve­čius pa­si­ti­ko mo­kyk­los di­rek­to­rė Bi­rutė Ži­lė­nie­nė.

 

Sa­vi­val­dy­bės do­va­na – ąžuo­las.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Dai­na­vos gy­ven­vie­tė­je šiuo me­tu vyk­do­ma cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos ūkio per­tvar­ka. Au­to­no­mi­nės šil­dy­mo sis­te­mos įren­gi­nė­ja­mos 54 būs­tuo­se. Ti­ki­ma­si, kad šios per­mai­nos ge­ro­kai at­pi­gins ši­lu­mos kai­nas dai­na­viš­kiams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pa­skli­dus gan­dams apie cuk­raus bran­gi­mą, pir­kė­jai iš­pir­ko re­kor­di­nį jo kie­kį. Per pus­die­nį par­duo­ta tiek, kiek pa­pras­tai re­a­li­zuo­ja­ma be­veik per mė­ne­sį. Ne­su­sku­bu­sie­ji cuk­raus nu­si­pirk­ti pra­ei­tą sa­vai­tę pas kai­my­nus ei­na pra­šy­da­mi ne pa­sko­lin­ti, o par­duo­ti ki­log­ra­mą cuk­raus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Cuk­rų pir­kė­jai iš­ne­šė ur­mu.

Puslapis 1451 iš 1468

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų