Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Projektą remia:

 

Tie, ku­rie ti­ki pa­sa­ko­mis, iš­si­il­go ka­lė­di­nių ste­buk­lų ar no­ri pa­si­sem­ti sma­gios šven­ti­nės nuo­tai­kos, ir šie­met ne­liks be staig­me­nų. Vi­si vi­si – ma­ži ir di­de­li – per šven­tes kvie­čia­mi sku­bė­ti į kul­tū­ros cen­trą: čia mū­sų lauks te­at­ra­li­zuo­tas ka­lė­di­nis kon­cer­tas. Tra­di­ci­nius, me­tų pa­bai­go­je uk­mer­giš­kiams ro­do­mus, spek­tak­lius pa­mė­gu­sius vai­kus ir jų tė­ve­lius šį kar­tą links­mins po­pu­lia­rūs Uk­mer­gės dai­ni­nin­kai ir ak­to­riai.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Šven­ti­nę pro­gra­mą, ku­ri bus pri­sta­ty­ta prieš Ka­lė­das ir Nau­juo­sius me­tus, šie­met ren­gia pop­gru­pių „Gar­siu­kai“ ir „GARS‘ko­das“ ko­lek­ty­vai bei kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo te­at­ro stu­di­jos „Nykš­tu­kas“ na­riai. Žiū­ro­vus jie pa­kvies į ne­įpras­tą kon­cer­tą „Se­na nau­ja pa­sa­ka“, ku­ria­me ka­ra­liaus mu­zi­ka ir lė­lės.

 

 

Ka­lė­di­nia­me kon­cer­te uk­mer­giš­kių lau­kian­tys „Gar­siu­kai“ ža­da pui­kią nuo­tai­ką, links­my­bes ir staig­me­nas.
Au­to­rės nuotr.

Dau­gia­ša­lio mo­kyk­lų part­ne­rys­tės pro­jek­to Co­me­nius veik­lo­je da­ly­vau­jan­čios Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los at­sto­vai prieš Nau­juo­sius me­tus vie­šė­jo Kro­a­ti­jo­je. Čia uk­mer­giš­kiams bei vai­kams iš ki­tų ša­lių bu­vo su­reng­tos ne­įpras­tos pa­mo­kos. Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas iš Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą pro­gra­mos, ku­rią ad­mi­nist­ruo­ja Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­das.

Į Kro­a­ti­ją vy­ko Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Raz­mie­nė, an­glų kal­bos mo­ky­to­jos Rus­nė Za­vadz­kė ir Ni­jo­lė Min­ke­vi­čie­nė bei ke­le­to šeš­tų kla­sių moks­lei­viai Aus­tė­ja Pau­liu­ko­ny­tė, Emi­lė Šikš­ny­tė, Ri­čar­das Ka­ma­raus­kas ir Liu­tau­ras Kliau­ga.

 

Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los šeš­to­kai Liu­tau­ras, Emi­lė, Aus­tė­ja ir Ri­čar­das kar­tu su mo­ki­niais iš ki­tų ša­lių ga­mi­no di­džiu­lį pla­ka­tą.

Van­da VINCKIENĖ

Bib­lio­te­ki­nin­kė

Na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė bu­vo pa­mi­nė­ta ir Lai­čių bib­lio­te­ko­je. Bib­lio­te­kos kny­gų fon­dą pa­pil­dė kny­gos, ku­rias pa­do­va­no­jo Lai­čių mo­kyk­los mo­ki­niai su sa­vo auk­lė­to­jo­mis. O jų su­si­da­rė ne­ma­ža krū­ve­lė.

Po­kal­bių su ma­ža­isiais skai­ty­to­jais me­tu pri­si­min­tos mėgs­ta­miau­sios pa­sa­kos. Ma­žie­ji no­riai da­li­jo­si įspū­džiais apie per­skai­ty­tas kny­gas.

Ka­da vai­kai bū­na lai­min­gi? Val­gy­da­mi ska­niau­sius pa­sau­ly­je le­dus? Sup­da­mie­si kva­pą už­gniau­žian­čio­je ka­ru­se­lė­je? O gal žais­da­mi su drau­gais mėgs­ta­mus žai­di­mus...

Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kei Jus­tei Pa­žū­sy­tei be­ne dau­giau­sia lai­mės su­tei­kia kny­gos ir skai­ty­mas. Klai­džio­ti po nuo­sta­bų kny­gų pa­sau­lį de­šimt­me­tei – vie­nas mėgs­ta­miau­sių už­si­ė­mi­mų. Sa­ko, jog la­biau­siai pa­tin­ka fan­tas­ti­nė li­te­ra­tū­ra, pa­sa­ko­ji­mai apie nuo­ty­kius. Da­li­ja­si ne­įpras­tais įspū­džiais, pa­tir­tais skai­tant nuo­ty­kių ku­pi­nus „Kla­nų ka­rius“ apie lau­ki­nius ka­ti­nus.

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr. Apie kny­gas, po­ezi­ją ir gy­vū­nus Jus­tė ga­lė­tų pa­sa­ko­ti ne­su­sto­da­ma.

AR NORĖTUM SUŽINOTI KĄ NORS NEĮPRASTO? JAU SENIAI GALVOJI APIE KOKĮ NORS ĮDOMŲ DALYKĄ, TAČIAU NEIŠMANAI, IŠ KUR GAUTI INFORMACIJOS? O GAL TURI DAUGYBĘ KLAUSIMŲ, Į KURIUOS TAU NIEKAS TAIP IR NEGALI ATSAKYTI? TUOMET RAŠYK „PUPSIUI“. ČIA ESANTIS „KLAUSIUKŲ SKYRELIS“ GALBŪT TAPS TAU VIETA, KURIOJE RASI IR TAI, KO LABAI LABAI REIKIA, IR TAI, KAS TIESIOG ĮDOMU. SIŲSK SAVO KLAUSIMUS APIE VISKĄ: GYVŪNUS, DAIKTŲ ATSIRADIMO ISTORIJAS, SPORTĄ, DRABUŽIUS – TEIRAUKIS TO, KĄ NORĖTUM SUŽINOTI. REIKIA DAR IR PATARIMO? „KLAUSIUKŲ SKYRELIS“ VISADA PASIRUOŠĘS TAU PADĖTI!!!

ATSIŲSK SAVO KLAUSIMĄ

 

Ka­tės ma­to taip pat ge­rai, kaip ir žmo­nės, daž­nai net ge­riau. Ka­čių re­gė­ji­mas pri­tai­ky­tas už­fik­suo­ti ju­dė­ji­mą – tai pra­ver­čia me­džio­jant. Kaip ir žmo­nių, ka­čių re­gė­ji­mas yra bi­no­ku­lia­ri­nis, nors ne toks to­bu­las. Tai reiš­kia, kad ka­tės, taip pat kaip ir žmo­nės, tik­riau­siai ma­to tri­ma­tę erd­vę, o tai la­bai svar­bu at­stu­mo įver­ti­ni­mui. Ta­čiau ka­tės yra šiek tiek trum­pa­re­gės. Tai ro­do, kad jos la­biau pri­si­tai­kiu­sios ste­bė­ti ar­ti­mes­nius ob­jek­tus, to­kius kaip gro­bis, ku­rį ga­li pa­si­gau­ti ke­lių šuo­lių at­stu­mu. Ob­jek­tai, esan­tys to­liau kaip ke­le­tas šim­tų met­rų, re­tai ka­da do­mi­na ka­tes.

 

 

Nuo ne­at­me­na­mų lai­kų žmo­nės žiū­rė­da­vo į mė­nu­lį ir vis ban­dė su­pras­ti – kas tai? Bu­vo su­kur­ta dau­gy­bė le­gen­dų ir pa­sa­ko­ji­mų apie jau­ni­kai­tį Mė­nu­lį, Sau­lės vy­rą. Kai ku­rios se­no­vės tau­tos, pa­vyz­džiui, se­no­vės šu­me­rai ir egip­tie­čiai, gar­bi­no Mė­nu­lį. Jie ma­nė, kad tai – dan­gu­je gy­ve­nan­čio die­vo-jau­čio ra­gai. Mat jau­no Mė­nu­lio pjau­tu­vas la­bai juos pri­me­na. Dėl šios prie­žas­ties dar iki šių lai­kų kai ku­rio­se Ry­tų ša­ly­se kar­vės itin ger­bia­mos, o jau­no Mė­nu­lio pjau­tu­vas vaiz­duo­ja­mas dau­ge­lio Ar­ti­mų­jų Ry­tų ša­lių vė­lia­vo­se.

 

Žval­gy­da­mie­si pro lan­gą, pa­ma­tė­me pus­nė­tu ša­li­gat­viu pė­di­nan­tį Ka­lė­dų Se­ne­lį. Pa­kvie­tė­me jį į re­dak­ci­ją, iš­si­aiš­ki­no­me, kad ap­žiū­ri­nė­ja mies­tą, o Se­ne­lis mie­lai su­ti­ko at­sa­ky­ti į ke­le­tą klau­si­mų.

Tai kur­gi ga­li­ma su­ras­ti ta­ve, Ka­lė­dų Se­ne­li?

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Rū­ta Si­ma­niukš­ty­tė,

Lau­ry­na Mor­kū­nai­tė

Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Lai­čių sky­riaus penk­to­kės

Sau­sio 13-osios ry­tą pir­mą­ją pa­mo­ką Lai­čių mo­kyk­lo­je pra­dė­jo­me už­deg­da­mi žva­ku­tes. Ty­lūs ir su­si­kau­pę pa­ger­bė­me tą­dien žu­vu­siuo­sius...

Tik­riau­siai yra ma­my­čių ir tė­ve­lių, ku­rie no­rė­tų ap­si­keis­ti vie­to­mis su sa­vo vai­kais. Ne­gi ne­bū­tų sma­gu va­ka­rais klau­sy­tis vien tik tau se­ka­mos pa­sa­kos, mė­gau­tis tik dėl ta­vęs iš­kep­tu py­ra­gu ir zys­ti, zys­ti bei zys­ti, ži­nant, kad vis tiek iš­zy­si, nu­pirk­ti le­dų...

O kas nu­tik­tų, jei su­au­gu­siais nors die­nai ta­pę vai­kai sa­vo „su­ma­žė­ju­siems“ tė­ve­liams už­draus­tų kirs­ti šo­ko­la­dą, „ka­bė­ti“ prie kom­piu­te­rio ir liep­tų ei­ti mie­go­ti kuo anks­čiau­siai? Dar dau­giau – nu­si­stvė­rę bi­zū­nė­lį pa­gra­sin­tų iš­vai­ky­ti vi­sus ožiu­kus ir pri­vers­tų pri­si­pa­žin­ti, ko­kių ei­bių per­dien pri­krė­tė? Kol taip ne­at­si­ti­ko, te­gul pa­si­pa­sa­ko­ja pa­tys. Ir kuo grei­čiau!

 

Jei kai­my­nai pa­gei­dau­tų rau­do­nų užuo­lai­dų...

Uk­mer­gės kny­gy­ne dir­ban­ti Jo­lan­ta PAKIENĖ – tik­ra kny­gų ka­ra­lys­tės fė­ja. Vai­kys­tė­je grei­čiau­siai bu­vo la­bai ge­ra ir pa­vyz­din­ga mer­gai­tė – ar­gi ga­li bū­ti ki­toks kny­gas my­lin­tis vai­kas? Tad ko­dėl tuo­met te­ko dir­žiu­ko pa­ra­gau­ti, ir ne sy­kį?..

 

Kny­gų ka­ra­lys­tė­je dir­ban­ti Jo­lan­ta Pa­kie­nė tei­gia esan­ti la­bai pik­ta ma­ma. Įdo­mu, kaip baus­tų sa­vo vai­kus už po­mi­do­rais ap­dirb­tus kai­my­nų lan­gus...

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr.

Puslapis 8 iš 1423

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų