Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Netrukus paaiškės, kas taps 2013-ųjų geriausiu kultūros darbuotoju bei sėkmingiausio projekto autoriumi. Pretendentų kandidatūros jau pristatytos Ukmergės rajono kultūros tarybos posėdyje.

Penk­ta­die­nį Pa­bais­ko mū­šio vie­to­je vy­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kraš­to apsau­gos mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­ta me­de­lių so­di­ni­mo tal­ka, skir­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės 95-me­čiui pa­mi­nė­ti.

 

Šį savaitgalį didelė žmonių minia suplūdo į Pabaiską pasižiūrėti gražaus miestelio bažnyčios apšvietimo reginio ir šventoriuje paklausyti unikalaus varpų muzikos koncerto. Šventoriuje susirinkusiuosius pasveikino renginio iniciatorė Dovilė Janulienė. Ji pristatė bažnyčios įžiebimo vakarą varpų koncertą padovanojusią kūrybinę grupę „Varpai LT“.

Uk­mer­gės po­li­ci­ja ne­tru­kus tu­rės nau­ją va­do­vą. Kas vir­ši­nin­kaus ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, pa­aiš­kės šią sa­vai­tę.

 

Trečiadienį šimtai tūkstančių žmonių užgulė kompiuterius bandydami išsiaiškinti, ar jie bei jų artimieji papuolė į šauktinių sąrašus. Skelbiama, kad pirmuosius šaukimus prievolininkai turėtų paštu gauti per savaitę. Jiems prisistačius į karo prievolės skyrius bus vertinamas jaunuolių tinkamumas tarnybai.

Dar visai neseniai Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro pacientai skundėsi, kad odontologų kabinetus pasiekti galima tik atstovėjus ilgiausią eilę registratūroje.

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė tei­ra­vo­si, ka­da pa­ga­liau pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je vyks kul­tū­ri­niai ren­gi­niai. „Skai­čiau, kad jau šią va­sa­rą čia bu­vo nu­ma­ty­tos šven­tės.

 

Li­te­ra­tū­ri­nės Vla­do Šlai­to pre­mi­jos lau­re­a­tė­mis šie­met ta­po Žel­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los pe­da­go­gės – ma­ma ir duk­ra Zi­ta Kriau­čiū­nie­nė bei Ra­sa Po­vy­lie­nė. Pre­mi­ja joms skir­ta už kny­gas apie gim­tą­jį kai­mą, jo žmo­nes, pa­pro­čius, se­nuo­sius ar­chi­tek­tū­ros pa­min­klus.

So­dų gat­vė­je gy­ve­nan­ti po­nia Jad­vy­ga tvir­ti­no, kad prie 10 nu­me­riu pa­žy­mė­to na­mo, ša­lia elek­tros stul­po, pa­sta­ty­ti šiukš­lių mai­šai sto­vi nuo ko­vo mė­ne­sio. Nie­kas jų ne­iš­ve­ža. Ne­ga­na to, anot skai­ty­to­jos, mai­šų krū­va di­dė­ja. Pa­sak jos, čia ke­lis šiukš­lių mai­šus pa­li­ko gat­vės grin­di­nį sku­tę dar­bi­nin­kai.

Ne­iš­ga­lin­tys įsi­gy­ti nuo­sa­vo būs­to uk­mer­giš­kiai tu­ri du pa­si­rin­ki­mus – vil­tis so­cia­li­nio būs­to ar­ba ban­dy­ti jį iš­si­nuo­mo­ti pri­va­čiai.

Puslapis 811 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų