Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Sekmadienį Paryžiuje vyko istorinis žygis, kurio dalyviai pagerbė 17 teroro išpuolių aukų ir pasisakė už europietiškas vertybes. 

Vė­luo­jan­tis pa­va­sa­ris su­vė­li­no ir mies­to tvar­ky­mo dar­bus. Anks­čiau jau ko­vą pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­ban­tys as­me­nys gat­ves bū­da­vo ge­ro­kai ap­kuo­pę. Šie­met pa­grin­di­niai dar­bai už­vi­rė ba­lan­džio vi­du­ry.

 

Jau su­dė­lio­ti pa­grin­di­niai Mies­to šven­tės ak­cen­tai. Li­kus dviem mė­ne­siams iki ge­gu­žės 30-ąją vyk­sian­čios svar­biau­sios Uk­mer­gės šven­tės pa­reng­ta pre­li­mi­na­ri jos pro­gra­ma ir šū­kis – „Su­si­ei­ki­me, kai­my­nai“. Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė pa­sa­ko­jo...

Miesto centre esantis dviaukštis „Vaivorykštės“ parduotuvės pastatas neseniai nušvito naujomis spalvomis. Kadangi statinys priklauso dviem savininkams, tokį draugišką sprendimą galima pavadinti vos ne istoriniu. Tiesa, kol iki to prieita, įdėta neįtikėtinai daug pastangų...         

Pa­va­sa­rį pra­si­de­da mies­to tvar­ky­mo dar­bai. „Gai­la, kad kai ku­rių vie­tų nie­kas ne­no­ri tvar­ky­ti nei pa­va­sa­rį, nei ru­de­nį“, – laiš­ke re­dak­ci­jai ra­šo uk­mer­giš­kis Aud­rius.

Ke­lias pas­ta­rą­sias sa­vai­tes Uk­mer­gės ka­pi­nė­se ūžia elek­tri­niai pjūk­lai: Pa­ši­lės ir Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se pjau­na­mi se­ni pa­vo­jų ke­lian­tys me­džiai. Mies­to se­niū­ni­jos ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas Jo­nas Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­jo, kad per jo il­gą dar­bo pa­tir­tį šie me­tai – pir­mie­ji, kai pa­ga­liau iš es­mės im­ta­si se­niai pri­bren­du­sių dar­bų.

Mies­to ben­druo­me­nė pa­ga­liau kraus­to­si iš Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je esan­čių bu­vu­sios Dai­lės mo­kyk­los pa­tal­pų, ku­rias jai bu­vo su­tei­ku­si sa­vi­val­dy­bė. Pa­tal­pas ben­druo­me­nei bu­vo nu­ro­dy­ta at­lais­vin­ti dar per­nai pa­va­sa­rį, o ne­pa­klu­sus rei­ka­la­vi­mui į pa­gal­bą šauk­ta­si ant­sto­lių.   

Rū­ta ir Čes­lo­vas Lu­kens­kai – ne­tra­di­ciš­kai mąs­tan­tys žmo­nės, su­ge­bė­ję su­nai­kin­ti ri­bą tarp kai­mo ir mies­to. Vie­nas Kau­ne, o ki­tas Vil­niu­je dir­ban­tys su­tuok­ti­niai vi­sus sa­vait­ga­lius ir atos­to­gas ski­ria sa­vo nau­jo gy­ve­ni­mo kū­ri­mui Kul­tu­vė­nų kai­me.

 

Žel­va ga­li di­džiuo­tis nau­ju sa­vo kraš­to švie­suo­liu – kul­tū­ros kar­te­lę šia­me mies­te­ly­je ge­ro­kai kils­te­lė­jo me­no va­do­vas Juo­zas Va­si­liaus­kas. Šis dau­giau nei pu­sę am­žiaus gro­jan­tis ta­len­tin­gas vy­ras įpū­tė į žmo­nių šir­dis mei­lės liau­dies mu­zi­kai ug­nį.

Iki au­ga­lų ve­ge­ta­ci­jos pra­džios, kaip tik šiuo me­tu, pats tin­ka­miau­sias lai­kas ge­nė­ti me­džius. Uk­mer­gės mies­to lai­ki­nai se­niū­nės pa­rei­gas ei­nan­ti Ja­nė Zim­blie­nė pa­aiš­ki­no, kad dėl lė­šų sty­giaus mies­te at­lie­ka­mi tik pa­tys bū­ti­niau­si ge­nė­ji­mo dar­bai.

Puslapis 814 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų