Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Nuo­te­kų kai­me gy­ve­nan­tis Ro­mu­al­das Mar­kaus­kas va­sa­rio 5 die­ną mi­ni 90 me­tų ju­bi­lie­jų. Vie­nas sa­vo na­muo­se šei­mi­nin­kau­jan­tis vy­ras ne­sle­pia – gy­ve­ni­mas jam bu­vo dos­nus, vi­sa­da ap­lin­ki­nių bu­vo my­li­mas, o se­nat­vė­je ne­si­skun­džia nei svei­ka­ta, nei vai­kų dė­me­siu.                         

Ukmergės rajono policijos komisariato komanda, kurią sudarė 19 asmenų, dalyvavo pėsčiųjų žygyje „Protėvių valdovų ir partizanų kovų keliais“. Jis skirtas Sūduvių-Jotvingių valdovui Skomantui (1273–1283 m.) bei Tauro apygardos vadui Antanui Baltūsiui-„Žvejui“ (1946–1948 m.) atminti.

Sa­vait­ga­lį Ku­rė­nų už­ei­gos te­ri­to­ri­ją už­val­dė ke­tur­ko­jai. Čia vy­ko ser­ti­fi­ka­ti­nė vi­sų veis­lių šu­nų pa­ro­da. Jos or­ga­ni­za­to­rius – Uk­mer­gės ki­no­lo­gų klu­bas. Šio klu­bo va­do­vas uk­mer­giš­kis Sta­sys Ba­raus­kas pa­sa­ko­jo, kad į pa­ro­dą at­ga­ben­ta per 600 šu­nų. Vi­si jie la­bai skir­tin­gi – net 116 veis­lių.

AB „Panevėžio keliai“ ir UAB „Eurovia Lietuva“, vadovaujantis šių metų liepos 14 d. sutartimi su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, pradėjo vykdyti projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. Sutartis Nr. 3“ darbus.

AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ ir AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“ jau vyk­do pro­jek­to „Vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lių re­konst­ruk­ci­ja. Su­tar­tis Nr. 3“ dar­bus. Dar­bai vyk­do­mi vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Ukmergė–Molėtai ruo­žuo­se nuo 2,43 iki 12,85 km ir nuo 12,85 iki 19,10 km.

Uk­mer­gė ne­tu­ri nė vie­no ofi­cia­laus pa­plū­di­mio, įreng­to pa­gal hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mus. Tam kol kas trūks­ta lė­šų. Tie­sa, van­dens ko­ky­bė pa­grin­di­nė­se mau­dyk­lo­se tik­ri­na­ma ir kol kas pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Vai­da Puo­džiū­nie­nė pa­sa­ko­jo...

Jau 44-ąjį kar­tą į ne­įga­lių­jų Me­ka va­di­na­mą Ta­lač­ko­nių kai­mą Pa­sva­lio ra­jo­ne iš vi­sos Lie­tu­vos su­va­žiuo­ja per tūks­tan­tį ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių. Vi­dur­va­sa­ry­je vyks­tan­čios vie­nin­te­lės to­kios vi­sus li­ki­mo bi­čiu­lius vie­ni­jan­čios šven­tės sten­gė­si ne­pra­leis­ti nie­kas.

Kad per atos­to­gas mo­ki­niai ne­nu­obo­džiau­tų, mo­kyk­los ren­gia bent ke­lių die­nų sto­vyk­las. Tė­vai no­rė­tų, kad vai­kai bū­tų už­im­ti ge­ro­kai il­ges­nį lai­ką. Ta­čiau sto­vyk­lų truk­mė pri­klau­so nuo sa­vi­val­dy­bės joms ski­ria­mų lė­šų. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­ja­mos die­ni­nės ir sta­cio­na­rios sto­vyk­los.

Asta KROGERTIENĖ

 

Policijos komisariato atstovė spaudai

 

Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono policija atkreipia gyventojų dėmesį, jog pastaruoju metu padaugėjo internetinių sukčiavimų. Interneto paslaugomis besinaudojantys gyventojai turėtų būti budrūs ir nepasitikėti užsimezgusiomis pažintimis.

Šiemet rajono policijos komisariate užregistruotos trys nusikalstamos veikos, kai asmenys nukentėjo dėl savo patiklumo naudodamiesi internetu. Kovo pradžioje Ukmergės miesto gyventojas per tinklapį www.friendsclub.lt susipažino su vyriškiu. Įgijęs pasitikėjimą „internetinis draugas“ pasiūlė darbo neturinčiam ukmergiškiui užsidirbti ir paprašė padiktuoti internetinės bankininkystės duomenis. Patikino, kad pasinaudos jo sąskaita, atliks pinigų pervedimą ir už tai jam paliks 200 litų. Kitą dieną ukmergiškis patikrino banko sąskaitą ir sužinojo, kad jo vardu paimta 750 Lt SMS Credit paskola.

Dar du asmenys į Ukmergės rajono policijos komisariatą kreipėsi dėl apgavysčių, užsimezgusių internetinėje erdvėje. Abu atvejai analogiški: vyriškiai ieškojo pirkti automobilių, sužinoję kad jie pargabenti iš užsienio į nurodytas sąskaitas pervedė užstatus, tačiau sutartą dieną mašinų nesulaukė, o prisiskambinti pardavėjams nebepavyko. Vienas automobilį pirkti ketinęs asmuo prarado 700, kitas – 1035 litų.

Kriminalinės policijos skyriaus viršininkė Inga Malinauskienė sako, jog gyventojai, naudodamiesi internetu, turėtų būti labai atidūs. „Sukčiai, įgiję pasitikėjimą, iš aukos paprastai paprašo asmens duomenų, pavyzdžiui, banko sąskaitos numerio, kodų. Niekam neduokite jokių savo duomenų. Neperveskite jokiems nepažįstamiems asmenims už daikto, kurio pats net neesate matęs. Atminkite, jog kiekvienas asmuo, su kuriuo susipažįstate internete, gali būti apsimetėlis, turintis piktų kėslų“, – perspėja pareigūnė.

Lietuvoje trečiadienį pradedamos kelios lėšų rinkimo akcijos žemės drebėjimo ir cunamio nuniokotos Japonijos žmonėms. Prie visuomeninės organizacijos (VO) "Gelbėkit vaikus" rengiamos akcijos, kuria kviečiama aukoti Japonijos vaikams, galima prisidėti iki balandžio 14-osios.

Skambinant ar siunčiant trumpąsias žinutes telefono numeriu 1416 bus galima paaukoti du litus, numeriu 1417 - penkis litus.

Tarptautinė organizacija "Gelbėkit vaikus" (Save the Children) nukentėjusiesiems jau skyrė 5 mln. JAV dolerių.

Svarbiausi "Gelbėkit vaikus" uždaviniai - paramos nukentėjusiems vaikams logistika, vaikams draugiškų erdvių įkūrimas Mijagio, Fukušimos, Ivatės ir Ibarakio prefektūrose, darbas su vietos bendruomenėmis, mokant ir konsultuojant savanorius dėl psichologinės pagalbos vaikams suteikimo, streso valdymo ir artimųjų netekties skausmo, taip pat bendradarbiavimas su paramos agentūromis, siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą.

Lėšų rinkimo akciją, kuria siekiama padėti nukentėjusiesiems, paskelbė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

Iki balandžio 14 dienos žmonės kviečiami pervesti pinigų į draugijos sąskaitas trijuose bankuose: "SEB banke", "Swedbank" ir "DnB NORD". Šios sąskaitos skelbiamos draugijos puslapyje redcross.lt.

Aukoti taip pat galima trumpaisiais numeriais 1891 (5 litai) ir 1892 (10 litų).

Ketvirtadienį ir penktadienį vyksiančios interneto tendencijų konferencijos "Login 2011" metu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriai aukas rinks iš renginio dalyvių. Anot draugijos, Šiaulių rajone iniciatyvos padėti renkat lėšas ėmėsi Japonijos entuziastų klubas "Yorokonde".

Devynių balų stiprumo žemės drebėjimas, sukėlęs galingą cunamį, ištiko Japoniją kovo 11 dieną.

Stichijos pažeistoje Fukušimos Daijiči (Fukušimos 1-ojoje) atominėje elektrinėje įvyko keli sprogimai.

Naujausiais duomenimis, Japonijoje per žemės drebėjimą ir cunamį žuvo per 3300 žmonių, tačiau manoma, kad stichinės nelaimės aukų skaičius gali siekti ne mažiau kaip 10 tūkstančių. Keli tūkstančiai žmonių yra dingę be žinios.

Organizacijos "Gelbėkit vaikus" duomenimis, tarp visų nukentėjusiųjų yra daugiau nei 100 tūkst. vaikų.

 

BNS inf.

Puslapis 816 iš 999

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų