Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Į Sei­mą iš­rink­tas so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas jau su­da­rė sa­vo pa­dė­jė­jų ko­man­dą. Par­la­men­ta­ro pa­rei­gas at­lik­ti jam pa­dės trys par­ti­jos ben­dra­žy­gės uk­mer­giš­kės – Zi­ta Ei­du­kai­ty­tė, Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė ir In­drė Ki­žie­nė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Seimo narys A. Dudėnas.

Lap­kri­čio 8-ąją mi­nė­tos Eu­ro­pos svei­kos mi­ty­bos die­nos pro­ga Uk­mer­gė­je su­reng­ta mais­to šven­tė. De­šimt ko­man­dų at­si­lie­pė į kvie­ti­mą pa­de­monst­ruo­ti sa­vo ku­li­na­ri­nius su­ge­bė­ji­mus ga­mi­nant svei­kuo­liš­kus pa­tie­ka­lus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotrPagrindinį prizą laimėjo bibliotekos komanda.

 

Sei­mas pri­ėmė nau­jos re­dak­ci­jos Mė­gė­jų žūk­lės įsta­ty­mą. Va­do­vau­jan­tis juo mė­gė­jų žve­jy­ba bus lei­džia­ma vi­suo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, ku­riuo­se ši žve­jy­ba nė­ra ri­bo­ja­ma įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ar Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka žve­jy­ba bus drau­džia­ma ar ri­bo­ja­ma žu­vų nerš­ta­vie­tė­se, mig­ra­ci­jos ke­liuo­se, sau­go­mų ir glo­bo­ja­mų žu­vų rū­šių bu­vei­nė­se.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mė­gė­jų žve­jy­ba bus re­gu­liuo­ja­ma.

 

Tau­py­mo su­me­ti­mais sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams pa­siū­ly­tos ne­mo­ka­mos atos­to­gos biu­dže­to ne­iš­gel­bė­jo. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je už­si­min­ta apie eta­tų ma­ži­ni­mą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo dvi­de­šimt ke­tu­ri na­riai. Ne­po­sė­džia­vo tik šiuo me­tu atos­to­gau­jan­tis me­ro pa­va­duo­to­jas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas.

 

 

Emo­ci­jos vi­rė svars­tant Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro li­ki­mą.
Au­to­rės nuotr.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

...Ne tik lie­pos kait­ra įsu­ka į pa­čią tik­riau­sią va­sa­ros re­a­ly­bę. Va­sa­ra ne­at­sie­ja­ma nuo ves­tu­vių: joms pa­si­rin­ku­sių­jų šį me­tą – re­kor­diš­kai daug. Ves­tu­vių pla­nuo­to­jams, pro­gi­nių rū­bų siu­vė­jams, gro­žio pa­slau­gų tei­kė­jams – pats dar­by­me­tis. At­si­kvėp­ti nė­ra ka­da, ta­čiau dvi­gu­bai ar tri­gu­bai di­des­nis už­dar­bis – vi­sai ma­lo­nus to­kio va­sa­ri­nio triū­so įver­ti­ni­mas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ši sa­vai­tė ypa­tin­ga – sau­lė jau pa­si­su­ko trum­pė­jan­čios die­nos link. Nuo šiol kas­dien po mi­nu­tę iš die­nos vis pa­si­glemš tam­su­sis pa­ros me­tas. Pe­si­mis­tai jau niur­na, kad į an­trą pu­sę per­si­ri­ta ir va­sa­ra. Op­ti­mis­tai jos dar te­be­lau­kia...

Bir­že­lis iš tie­sų ne­le­pi­na ši­lu­ma, o Jo­ni­nes ant­ra­die­nį šven­tė­me mer­kia­mi lie­taus šuo­rų. Jei ti­kė­tu­me se­nų žmo­nių pa­ste­bė­ji­mais, kai per Jo­ni­nes ly­ja, tai ir rug­pjū­tis pa­pras­tai bū­na lie­tin­gas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pa­va­sa­ris žen­gia tvir­tu žings­niu. Ato­kai­to­je mė­ly­nuo­ja ži­bu­čių ki­li­mė­liai, svy­ra snie­guo­lių žie­dai. Dan­gų vir­pi­na par­skren­dan­čių žą­sų ga­ge­ni­mas, ger­vių klyks­mai, vis la­biau gied­rė­jan­čio­je mė­ly­nė­je ti­lin­džiuo­ja vy­tu­rio gies­mė. Miš­kai ai­di nuo paukš­čių cho­ro.

Pir­ma­die­nį mi­nė­jo­me 40-ies paukš­čių die­ną. Pa­gal se­no­lių pa­ste­bė­ji­mus, į gim­ti­nę jau tu­rė­tų bū­ti grį­žę ke­tu­rias­de­šimt rū­šių paukš­čių. Apy­tik­riai tiek rū­šių iš Lie­tu­vos iš­skren­da žie­mo­ti į sve­ti­mas ša­lis.

 

Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Uk­mer­gės sky­rius šven­čia įkur­tu­ves nau­jo­se pa­tal­po­se. Iš ap­leis­tų, ava­ri­nės būk­lės pa­tal­pų Kau­no gat­vė­je sa­ma­rie­čiai iš­si­kraus­tė į šil­tus jau­kius na­mus Klai­pė­dos gat­vė­je, Dai­lės mo­kyk­los kai­my­nys­tė­je.

Vilma NEMUNAITIENĖ

Į sky­riaus įkur­tu­ves at­vy­ko ge­riau­si Uk­mer­gės sa­ma­rie­čių bi­čiu­liai ir rė­mė­jai – šios or­ga­ni­za­ci­jos na­riai iš Vo­kie­ti­jos Ker­be­no že­mės. Or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kė Jo­li­ta Stan­kai­tie­nė pri­mi­nė, kad su ben­dra­min­čiais vo­kie­čiais jie drau­gau­ja jau dvy­li­ka me­tų. Vi­si kar­tu se­niai sva­jo­jo apie nau­jas pa­tal­pas. Ga­liau­siai to­kia ga­li­my­bė at­si­ra­do – sa­vi­val­dy­bė sky­rė ir net pa­ti su­re­mon­ta­vo ka­bi­ne­tą bu­vu­sia­me mo­kyk­lė­lės pa­sta­te.

 

 

Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Uk­mer­gės sky­riaus sten­dą or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kei Jo­li­tai Stan­kai­tie­nei pa­dė­jo pa­ka­bin­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys.

 

Pa­tal­pas pa­šven­ti­no ku­ni­gas Dai­nius Lu­ko­nai­tis. De­ši­nė­je - ren­gi­nio ve­dėja Ni­jo­lė Pa­ko­nie­nė.
Gedimino Nemunaičio nuotr.

Sa­vait­ga­lį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre šur­mu­lia­vo ne­įpras­ta mu­gė – Tarp­tau­ti­nė alaus at­ri­bu­ti­kos ko­lek­ci­nin­kų pa­ro­da–bir­ža. Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­na – dau­giau­siai daik­tų jo­je bu­vo ne par­duo­ta, o iš­mai­ny­ta.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­na­ičio nuotr. Pa­ro­dos–bir­žos da­ly­viai uk­mer­giš­kiai Ra­mū­nas Iva­naus­kas ir Pra­nas Mu­le­vi­čius (dešinėje).

Sa­vait­ga­lį Sie­si­kuo­se vy­ko Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos pa­so­din­to ąžuo­lo 80-me­čiui pa­mi­nė­ti skir­ti ren­gi­niai. Šia pro­ga mies­te­ly­je iš­kil­min­gai ati­deng­ta An­ta­no Sme­to­nos skulp­tū­ra, ku­rią su­kū­rė vep­riš­kis skulp­to­rius Vik­to­ras Žen­te­lis.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Autorės Nuotraukos. Antanas Paškevičius atidengia Prezidento skulptūrą. Šalia – kraštietis Vladas Martikonis, idėją įgyvendinti padėjęs materialiai.

Puslapis 821 iš 977

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų