Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Be­veik šimt­me­tį mies­to cen­tre gy­vuo­jan­čio Uk­mer­gės kny­gy­no grei­tai ga­li ir ne­be­lik­ti. Kny­gy­no pa­tal­pas, pri­klau­san­čias sa­vi­val­dy­bei, ke­ti­na­ma pri­va­ti­zuo­ti. Kny­gy­no dar­buo­to­jos dėl to skau­džiai iš­gy­ve­na ir ti­ki, kad pri­va­ti­za­vus pa­tal­pas ši veik­la grei­čiau­siai iš­nyks.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kny­gy­ną ke­ti­na­ma pri­va­ti­zuo­ti.

Vep­rių po­il­sia­vie­tė­je šeš­ta­die­nį vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nės są­jun­gos die­nos mi­nė­ji­mas.

Prof­są­jun­gie­čiams bu­vo su­reng­ta eks­kur­si­ja po Vep­rius. Se­niū­nė Da­lė Ur­bo­nie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie mies­te­lio is­to­ri­ją ir šio kraš­to įžy­my­bes. Sve­čiai ap­žiū­rė­jo Jo­no Žen­te­lio įkur­tą šio kraš­to mu­zie­jų bei ne­se­niai re­no­vuo­tą Vep­rių po­il­sia­vie­tę. Jo­je vi­sus pa­si­ti­ko sto­vyk­los ve­dė­ja Al­do­na Ru­do­kie­nė.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Nu­ga­lė­to­jų tau­rė ati­te­ko vie­ny­bie­čiams.

Vie­nuo­ly­no gat­vė­je esan­čio Uk­mer­gės spor­to cen­tro pa­sta­to ne­tru­kus lau­kia re­konst­ruk­ci­ja. Is­to­riš­kai reikš­min­gas pa­sta­tas pa­ten­ka į se­na­mies­čio ap­sau­gos zo­ną, to­dėl at­nau­ji­ni­mo dar­bus ri­bo­ja te­ri­to­ri­jos for­ma­vi­mo rei­ka­la­vi­mai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Is­to­riš­kai reikš­min­go pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo dar­bus ri­bo­ja ati­tin­ka­mi rei­ka­la­vi­mai.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį į Uk­mer­gę bu­vo su­gu­žė­ję per 400 šo­kė­jų po­rų. Mū­sų mies­te vy­ko spor­ti­nių šo­kių rei­tin­go var­žy­bos „Uk­mer­gė 2012“.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Geriausi varžybų šokėjai.

Už kaš­to­nų so­di­nu­kus prieš po­rą me­tų ra­jo­no val­džia su­mo­kė­jo ke­lis šim­tus tūks­tan­čių li­tų, ta­čiau šią va­sa­rą bran­gie­ji me­de­liai sto­vi lyg vai­duok­liai – nuo va­sa­ros pra­džios jų la­pai vi­siš­kai nu­džiū­vę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prieš po­rą me­tų so­din­ti kaš­to­nai ža­lia­vo ne­il­gai.

Ben­dro­vės „Lie­tu­vos ry­tas“ biu­ras – vie­na iš ne­dau­ge­lio mies­to cen­tre esan­čių įstai­gų, ku­rio­je gy­ve­ni­mas ver­da iš­ti­są pa­rą. Va­ka­re ir net gū­džią nak­tį, kai vi­sas mies­tas mie­ga, iš spaus­tu­vių čia at­ke­liau­ja uk­mer­giš­kių pre­nu­me­ruo­ja­mi lei­di­niai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­sak J. Ver­bic­kie­nės, eko­no­mi­niai, fi­nan­si­niai da­ly­kai ko­re­guo­ja ir skai­to­mų lei­di­nių kie­kį, ir skai­ty­to­jų bū­rį.

Pa­grin­di­niai ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­ly­viai yra po­li­ti­kai, ta­čiau prieš­rin­ki­mi­nė­je ka­ru­se­lė­je su­ka­si ir ži­niask­lai­dos at­sto­vai. Kad lei­dė­jams bū­tų leng­viau dirb­ti šiuo su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga bei Na­cio­na­li­nė ra­jo­nų ir mies­tų laik­raš­čių lei­dė­jų aso­cia­ci­ja sa­vo na­rius pa­kvie­tė į se­mi­na­rą. Jo me­tu bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma apie Lie­tu­vos re­gio­ni­nės ir vie­ti­nės spau­dos po­ky­čius ir per­mai­nas ar­tė­jant rin­ki­mams.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Se­mi­na­ro „Lie­tu­vos re­gio­ni­nė ir vie­ti­nė spau­da – po­ky­čiai ir per­mai­nos ar­tė­jant rin­ki­mams“ da­ly­viai.

Inžinieriui (-ei):

Darbo pobūdis:

Vėdinimo įrangos projektavimas;

Brėžinių rengimas;

Naujų produktų įdiegimas į gamybą;

 

Reikalavimai:

Inžinerinis išsilavinimas(gali būti paskutinių kursų studentas)

Geros anglų kalbos žinios;

Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Darbo patirtis 2D/3D modeliavimo programomis;

Atsakingumas, kūrybingumas, iniciatyvumas;

 

Privalumai:

Patirtis arba išsilavinimas vėdinimo srityje.

Darbuotojams siūlome:

Darbą puikiame kolektyve;

Mokymus bei nuolatinį profesinį tobulėjimą;

Konkurencingą atlyginimą.

 

Darbo vieta:

Ukmergė

 

Dėl išsamesnės informacijos maloniai prašome kreiptis tel. 8 340 60165 arba 8 615 48975.

Savo gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

{jcomments off}

„Tvoros nuimti nesirengia“
(Ligita Juodvalkienė)
„Smetoniškas grindinys slėpė sąvartyną“
(Ligita Juodvalkienė)
„Paštas teikia daugiau nei šimtą paslaugų“
(Jolita Žurauskienė)
„Ukmergė – Aukštaitijos publicistikos sostinė“
(Zita Bataitienė)
„Popierinius dienynus išstums elektroniniai“
(Jolita Žurauskienė)
„Signalizacija kaukia dėl ilgapirščių“
(Jolita Žurauskienė)
Puslapyje „Laiko aidai“ – apie tėvų garbei įkurtą šeimos muziejų, dievdirbių palikimą ir likviduotą plėšikų gaują
„Technikos muziejus turi mokomąją paskirtį“
(Ligita Juodvalkienė)
„Taujėnų moterys pasitinka rožinį spalį“
(Idrė Kižienė, socialinė darbuotoja)
„Lankėsi svečiai iš „Gervėčių klubo“
(Dalia Ivaškevičienė, savivaldybės atstovė spaudai)


„Pinigų remontui neužtenka”
(Jolita Žurauskienė)
“Profsąjungiečiai susitiko su rajono vadovais”
(Arvydas Pėšina)
“Savivaldybėje tobulinamas administravimas”
(Ligita Juodvalkienė)
“Viešėjo Austrijoje ir Vengrijoje”
(“U. ž.” informacija)
“Veterinarijos savaitė Ukmergėje”
(Ligita Juodvalkienė)
“Senjorams amžius – ne kliūtis”
(“U. ž.” informacija)
“Vaikus sužavėjo policininkų šuo”
(“U. ž.” informacija)
Rubrikoje “Pataria specialistai” – patarimai ruošiantis sodinti sodą
“Pareigūnai minėjo profesinę šventę”
(Asta Krogertienė, Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono PK Organizacinio poskyrio specialistė)

Puslapis 830 iš 994

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų