Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus dar­buo­to­jus sle­gia iš­si­kraus­ty­mo rū­pes­čiai. Pa­sta­tas, ku­ria­me įsi­kū­ru­si mu­zie­jaus ad­mi­nist­ra­ci­ja, ne­tru­kus bus nu­griau­tas, tad mu­zie­ji­nin­kai ke­lia­si į se­ną­sias sa­vo pa­tal­pas.

Par­duo­tu­vė­se mui­lo ga­li­ma ras­ti kuo įvai­riau­sio – kve­pian­čio le­van­do­mis, pa­kal­nu­tė­mis, obuo­liais ar ki­tais kva­pais. Ne­pai­sant di­džiu­lės pa­siū­los, ser­ti­fi­kuo­tų tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų tra­di­ci­nė ama­ti­nin­kė Vir­gi­ni­ja Zvo­lins­kai­tė puo­se­lė­ja se­ną­jį mui­lo ga­mi­ni­mo ama­tą.

Vla­do Šlai­to vie­šo­ji bib­lio­te­ka penktadienį ukmergiškius pakvietė į tradicinę Gertrūdos mugę. Pavasarinę Kaziuko mugę primenančios šeimininkių ir darbštuolių sueituvės bibliotekoje rengiamos trečius metus.

Amžinojo poilsio Dukstynos kapinėse pirmadienį atgulė Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jis mirė ketvirtadienį eidamas 90-uosius metus.

Mokyklos jau skaičiuoja būsimus savo mokinius ir formuoja klases. Tačiau vaikų dalybos reiškia, kad klasių dar labiau sumažės. Nepageidaujamų pokyčių neišvengs ir miesto gimnazijos. Jono Basanavičiaus ir Antano Smetonos gimnazijos rudenį sulauks mažiau naujokų. Kinta ir jų pirmų klasių skaičius. 

Apie tai, jog iki bran­dos eg­za­mi­nų li­ko 100 die­nų, abi­tu­rien­tams pri­me­na Šim­ta­die­nio šven­tė. Dau­gu­ma ra­jo­no mo­kyk­lų ją mi­ni šį penk­ta­die­nį. Sie­si­kų gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vai­do­tas Ka­li­nas pa­sa­ko­jo, kad mo­kyk­lą šie­met bai­gia vie­na abi­tu­rien­tų kla­sė – Šim­ta­die­nio staig­me­nos lau­kia 22 moks­lei­vių. 

25-erių me­tų – dar vi­sai ne­di­de­lį, bet la­bai gra­žų – ju­bi­lie­jų šie­met pa­si­tin­ka „Ši­lo“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Šeš­ta­die­nį ji ta­po uos­tu, pa­kvie­tu­siu trum­pam stab­te­lė­ti tuos, ku­riems ka­dai­se ta­po na­mais, ir te­be­tę­sian­čiuo­sius mo­kyk­li­nę ke­lio­nę.

Pro­fe­si­nis mo­ky­mas pa­ma­žu at­ran­da sa­vo vie­tą ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Mo­ty­va­ci­ją stip­ri­nan­čių ša­lies švie­ti­mo sis­te­mos nau­jo­vių mo­ki­niams pa­siū­lys dvi mū­sų ra­jo­no įstai­gos. Iš­ban­dy­ti ki­to­kį ug­dy­mą Lie­tu­vos mo­kyk­las pa­kvie­tė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos Švie­ti­mo ap­rū­pi­ni­mo cen­tras.

Nors pa­gal gra­fi­ką ir vė­luo­jant, pagaliau eina į pabaigą Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio pa­pė­dės te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo dar­bai. Juos įver­tin­ti ne­tru­kus ke­ti­na­ma pa­kvies­ti uk­mer­giš­kius ir mies­to sve­čius.

Uk­mer­giš­kė Ona, gy­ve­nan­ti A. Vie­nuo­lio gat­vė­je, iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę apie Vie­nuo­ly­no ir Va­sa­rio 16-osios gat­vių kam­pe ant na­mo sie­nos iš­ka­bin­tą me­ni­nę ak­ci­ją. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad ei­da­ma į tur­gų, vi­sai ne­se­niai stab­te­lė­jo ties keis­tais ant na­mo iš­ka­bin­tais kū­ri­niais – me­ta­li­niais ap­rū­di­ju­siais rė­me­liais.

Puslapis 831 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų