Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Pas­ku­ti­nis šie­met ne­ei­li­nis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo ki­toks nei per­nai – vie­toj tra­di­ci­nių ka­lė­di­nių pre­mi­jų sky­ri­mo va­do­vams šie­met dau­giau kal­bė­ta apie al­gų ma­ži­ni­mą.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ma­žės ir UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­riaus Ri­mo Ar­lins­ko pa­rei­gy­bi­nis at­ly­gi­ni­mas. To­kį pra­šy­mą ta­ry­bai pa­tei­kė pats įmo­nės va­do­vas. Šie­met „Uk­mer­gės van­de­nų“ va­do­vas sau al­gą pra­šo pa­ma­žin­ti jau an­trą kar­tą. Pir­mą kar­tą de­šim­čia pro­cen­tų di­rek­to­riaus al­ga bu­vo su­ma­žin­ta ge­gu­žę. Tuo­met bu­vo nu­tar­ta, kad ma­žes­nę al­gą di­rek­to­rius gaus iki me­tų pa­bai­gos. Be­si­bai­giant šiam ter­mi­nui „Uk­mer­gės van­de­nų“ di­rek­to­rius pa­tei­kė ra­jo­no me­rui pra­šy­mą dėl at­ly­gi­ni­mo su­ma­ži­ni­mo ir ki­tais me­tais.

 

 

Pas­ku­ti­nis ta­ry­bos po­sė­dis kve­pė­jo miš­ku...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Li­na SUKACKIENĖ

Ele­na Vėb­rie­nė į gy­ve­ni­mą iš­lei­do ne vie­ną mo­ki­nių lai­dą.

Kur pa­lik­ti laiš­ką, jei ad­re­sa­tas ne­tu­ri paš­to dė­žu­tės? To­kia pro­ble­ma ne­re­tai iš­ky­la Uk­mer­gės laiš­ki­nin­kams. Tai, kad gy­ven­to­jai ne­su­ge­ba pa­si­rū­pin­ti vie­ta sa­vo ko­res­pon­den­ci­jai, paš­to dar­buo­to­jai va­di­na ap­lai­du­mu.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dėl gyventojų aplaidumo korespondencija jų gali ir nepasiekti...

Nau­jos įsta­ty­mo nuo­sta­tos dėl pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo pa­bran­gins ir su­lė­tins ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to per­lei­di­mo pro­ce­dū­ras, tei­gia Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mai.

Sau­sio 9 d. įsi­ga­liojo Sta­ty­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, nu­ma­tan­čios, kad pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­vi­mas pri­va­lo­mas par­duo­dant ar iš­nuo­mo­jant pa­sta­tus ir jų da­lis – bu­tus, ki­tos pa­skir­ties at­ski­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pas.

Pa­gal įsta­ty­mą sta­ty­to­jas ar­ba sa­vi­nin­kas ga­li­mam nau­jam nuo­mi­nin­kui ar­ba ga­li­mam pir­kė­jui pri­va­lo pa­teik­ti su­si­pa­žin­ti, o pir­kė­jui ar­ba nau­jam nuo­mi­nin­kui – per­duo­ti ga­lio­jan­tį pa­sta­to ar jo da­lies ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tą ar­ba jo ko­pi­ją.

Nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. žvejams mėgėjams draudžiama žvejoti vėgėles. Tačiau Mėgėjiškos žūklės taisyklėse yra numatyta, kad tais atvejais, kai pirmoji žvejybos draudimo diena yra savaitgalis draudimas įsigalioja sekančią dieną po savaitgalio, todėl šiais metais vėgėlių žvejybos draudimas prasideda gruodžio 16 d.

Mo­kyk­lai „su­die“ pra­ėju­sią sa­vai­tę ta­rė dau­giau nei 600 ra­jo­no abi­tu­rien­tų. Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šven­tė penk­ta­die­nį vy­ko ir mies­to, ir kai­mo mo­kyk­lo­se. Ne vie­nas ta pro­ga su­reng­to­se iš­kil­mė­se brau­kė jau­du­lio aša­rą.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Pas­ku­ti­nis skam­bu­tis Už­upio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je.

Li­kus ke­lioms die­noms iki Nau­jų­jų me­tų į pas­ku­ti­nį šie­met po­sė­dį su­si­rin­ko ra­jo­no ta­ry­ba. Kaip ir kas­met, pa­grin­di­nis pas­ku­ti­nio ne­ei­li­nio po­sė­džio tiks­las bū­na pa­tiks­lin­ti biu­dže­tą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­ba drau­ge se­nuo­sius pa­ly­dė­jo pas­ku­ti­nį kar­tą.

Uk­mer­gė­je ieš­ko­ma nau­jų tra­di­ci­jų. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ir Spor­to cen­tras or­ga­ni­za­vo žie­mos spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo šven­tę. Ren­gi­nys šeš­ta­die­nį vy­ko „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los sta­dio­ne.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šventėje – šiaurietiško vaikščiojimo pamokos.

Vy­riau­sy­bė pa­skirs­tė re­zer­vi­nes Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šas – 40,9 mln. li­tų. Iš šios su­mos mū­sų sa­vi­val­dy­bei skir­ta 0,5 mln. li­tų.

Re­zer­vi­nė­mis Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis bus fi­nan­suo­ja­ma 80 pro­jek­tų, skir­tų Lie­tu­vos ke­lių ir gat­vių būk­lei ge­rin­ti, til­tams sta­ty­ti ir re­konst­ruo­ti bei sau­gaus eis­mo prie­mo­nėms įreng­ti.

Šią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ir pra­dė­tas šil­dy­mo se­zo­nas. Tuo tar­pu prie pa­grin­di­nės mies­to ka­ti­li­nės, ku­rią sie­kia at­gau­ti UAB „Mies­to ener­gi­ja“, tre­čia­die­nį bu­vo su­reng­tas mies­to ben­druo­me­nės pi­ke­tas. Ra­jo­no va­do­vų spren­di­mui pri­ta­rian­tys žmo­nės vi­są nak­tį bu­dė­jo prie ka­ti­li­nės, kū­re­no lau­žus ir bu­vo pa­si­ry­žę nė už ką jos ne­ati­duo­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Dai­vos Zim­blie­nės nuotr. A. Stra­vins­kas (kai­rė­je) įtei­kė ra­jo­no va­do­vams raš­tus su pra­šy­mu su­teik­ti ga­li­my­bę įei­ti į ka­ti­li­nę ir tiek­ti ši­lu­mą.

Puslapis 833 iš 946

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų