Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lietuvos policija atkreipia dėmesį į liepos 1 d. įsigaliojusias kai kurias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatas. Tai susiję su šio įstatymo 17 straipsniu – Reikalavimai dviračių vairuotojams.

Ne­se­niai dar­bą ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pra­dė­jo ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va. 51 me­tų po­li­ti­kę į šias pa­rei­gas de­le­ga­vo so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, o kan­di­da­tū­rai pri­ta­rė ra­jo­no ta­ry­ba. K. Ste­pa­no­va mie­lai su­ti­ko at­sa­ky­ti į „Uk­mer­gės ži­nių“ klau­si­mus.

 

Pia­nis­tės iš Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Ur­tė Ry­do­ly­tė (mo­kyt. Dai­na Kriau­čiū­nie­nė) ir Ak­vi­lė Šal­čiū­nai­tė (mo­kyt. Aud­ra Ber­na­di­šie­nė) da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­se „Kon­so­nan­sas-Di­so­nan­sas 2015“ Ma­ri­jam­po­lė­je. Da­ly­viai iš Len­ki­jos, Ru­si­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos var­žė­si tri­jo­se am­žiaus ka­te­go­ri­jo­se.

Jau­ni­mas Uk­mer­gė­je sa­ko pa­si­gen­dan­tis veik­los, ta­čiau per ma­žai ak­ty­viai įsi­trau­kia, kai ta veik­la pa­siū­lo­ma. To­kios pro­ble­mos iš­kel­tos jau­ni­mo fo­ru­me „Iš­drįsk pa­keis­ti Uk­mer­gę“. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos su­reng­tas fo­ru­mas penk­ta­die­nį vy­ko svei­ka­tin­gu­mo cen­tre. 

Mo­to­cik­li­nin­kams kar­tais ten­ka su­si­dur­ti su ne­įpras­tais gal­vo­sū­kiais, pa­vyz­džiui – kas pri­glaus­tų jų trans­por­to prie­mo­nes. Še­šio­lik­me­čiam Vid­man­tui Ne­fe­do­vui dėl to suk­ti gal­vos ne­rei­kia.

Kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­me kar­tais nu­tin­ka keis­ti su­ta­pi­mai. Uk­mer­giš­kė Ja­ni­na Ige­lie­nė sa­vo gy­ve­ni­mo svar­biau­sias da­tas dė­lio­ja bir­že­lį. Taip jau nu­ti­ko, kad bū­tent bir­že­lį mo­te­ris den­gia ne vie­no gim­ta­die­nio ir ju­bi­lie­jaus sta­lą.

Šie­met iš­si­pil­dė At­ko­čių gy­ven­to­jų il­gai puo­se­lė­ta sva­jo­nė. Re­no­va­vus bu­vu­sios mo­kyk­los pa­tal­pas ben­druo­me­nė įgi­jo jau­kius na­mus. 

Pilna Taujėnų kultūros namų salė susirinko pasiklausyti taujėniškės 17-metės Viktorijos Pranaitytės akustinio koncerto. Pernai mūsų bibliotekoje buvo surengtos  Viktorijos ir jos mamos Gražinos parodos. Dukra pristatė savo menines nuotraukas, o mama – rankomis pieštus šilko šalikėlius.

Šią sa­vai­tę su sa­vo mo­kyk­lo­mis at­si­svei­ki­na ra­jo­no abi­tu­rien­tai. Iš­leis­tu­vių šven­tės ne­at­sie­ja­mos nuo puo­tos ir ki­tų tra­di­ci­jų, o la­biau­siai pa­gei­dau­ja­mo­mis vie­to­mis links­my­bėms iš­lie­ka ra­jo­no dva­rai.

Ar­tė­jant Sme­to­ni­nėms, UAB „Te­le­mar­ke­ting“ iš­lei­do pir­ma­jam Lie­tu­vos pre­zi­den­tui An­ta­nui Sme­to­nai pa­gerb­ti skir­tą me­da­lį, ku­rį su­kū­rė ži­no­mas skulp­to­rius Al­gir­das Bo­sas.

Puslapis 838 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų