Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Li­na SUKACKIENĖ

 

Po Žo­li­nės jau at­ei­na ru­duo. Ir vi­sai ne­svar­bu, kad dar skais­ti sau­lė, kad la­bai spal­vin­gai žy­di jur­gi­nai. Tie­siog mąs­ty­mas jau da­ro­si ru­de­niš­kas.

Pui­ki bu­vo pra­ei­nan­ti va­sa­ra. Ke­lia­vau po Lie­tu­vą. Lan­ky­da­ma­si Že­mai­tės me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je Bu­kan­tiš­kė­je klau­siau gi­dės pa­sa­ko­ji­mo apie Ju­li­ją Že­mai­tę, ap­žiū­ri­nė­jau jos as­me­ni­nius daik­tus – ra­šo­mą­jį sta­lą, ko­mo­dą, ka­byk­lą rū­bams. Ir anks­ty­vuo­sius Že­mai­tės lei­di­nius: Že­mai­tė. Kent kal­tas, kent ne­kal­tas. Vil­nius: J. Za­vad­skio sp. 1907. Įdo­mu.

Penk­ta­die­nio va­ka­rą sa­vo na­muo­se pei­liu bu­vo su­ža­lo­tas jau­nas vy­ras. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lai­kė įta­ria­mą­ją – nu­ken­tė­ju­sio­jo su­gy­ven­ti­nę.

Vaidotė Griškevičiūtė

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš­neš­ti pei­liu su­ža­lo­tą silps­tan­tį jau­nuo­lį bu­vo ga­li­ma tik iš­ėmus bu­to, ku­ria­me įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, du­ris.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tas svar­biau­sias sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­tas – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2011 me­tų biu­dže­tas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Va­sa­riš­kai šil­ti orai ge­na bū­rius po­il­siau­to­jų į Pa­lan­gą. Daug ko at­si­sa­kę na­muo­se, dė­ję li­tą prie li­to, pla­čiai at­la­po­ja pi­ni­gi­nę ku­ror­te. De­ja, dau­ge­lis grį­žu­sių­jų tvir­ti­na – gra­žuo­lė Pa­lan­ga šie­met ne vi­lio­ja po­il­siau­to­jus, bet tie­siog stu­mia juos nuo sa­vęs.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dar ne­nu­su­kus nuo au­to­ma­gist­ra­lės, lau­kia vir­ti­nė pa­lan­giš­kių, siū­lan­čių iš­si­nuo­mo­ti kam­ba­rius. Ki­ta gru­pe­lė vie­ti­nių po­il­siau­to­jų „ty­ko­ja“ au­to­bu­sų sto­ty­je. Daž­niau­siai siū­lo­mi kam­ba­riai yra „ar­ti jū­ros“. Ta­čiau nu­vy­kus į vie­tą ji ga­li pa­si­ro­dy­ti ne taip ir ar­ti. An­tra ver­tus, at­stu­mas nė­ra kon­kre­tus da­ly­kas, dėl ku­rio ga­lė­tum gin­čy­tis.

 

Marga Palangos minia.

Galima pasideginti ir ore...
Gedimino Nemunaičio nuotr.

Ge­ru­mo šven­tė ne­abe­jin­guo­sius li­ki­mo nu­skriaus­tiems vai­kams su­kvie­tė į spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­trą „Vy­tu­rė­lis“. Pa­sau­li­nės ne­įga­lių­jų die­nos pro­ga čia su­reng­tas įspū­din­gas kon­cer­tas.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Šven­ti­nė­je pro­gra­mo­je da­ly­va­vo ir pa­tys ma­žiau­si „Vy­tu­rė­lio“ ug­dy­ti­niai.

Iš Klai­pė­dos į mū­sų mies­tą at­vy­kęs kal­vis An­drius Ja­nu­lis džiau­gia­si su­ra­dęs be­veik at­vi­rą ni­šą ver­slui plė­to­ti ir ga­li­my­bę re­a­li­zuo­ti sa­ve. Anot jo, vie­nas iš Uk­mer­gės  pri­va­lu­mų – pa­to­gi ge­og­ra­fi­nė pa­dė­tis. Mat di­džio­ji ama­ti­nin­ko klien­tų da­lis – ap­lin­ki­nių did­mies­čių gy­ven­to­jai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. An­drius Ja­nu­lis kal­vys­tės ama­tą po­pu­lia­ri­na Uk­mer­gė­je.

Uk­mer­giš­kiai, ei­da­mi ar va­žiuo­da­mi Kau­no gat­ve, gūž­čio­ja pe­čiais – be­ne nau­jos ka­pi­nės mies­to cen­tre at­si­da­rė. Pa­si­ro­do, kad pa­min­klais pre­kiau­jan­tys ver­sli­nin­kai dvi­aukš­čio mū­ri­nio na­mo kie­me su­ren­gė jų eks­po­zi­ci­ją. Vis­kas pir­kė­jo pa­to­gu­mui – net pro au­to­mo­bi­lio lan­gą ga­li pa­min­klą iš­si­rink­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­ga jau de­vy­nio­lik­tą­jį kar­tą su­ren­gė kon­kur­są „Me­tų ūkis“. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Kau­ne bu­vo ap­do­va­no­ta 115 pri­zi­nių vie­tų lai­mė­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos. Tarp jų – ir trys ūki­nin­kai iš Uk­mer­gės.

Mū­sų ra­jo­ne kon­kur­so pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jai – Ži­bu­tės ir Si­gi­to Raz­va­daus­kų ūkis. Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je, Vai­va­diš­ky­je, šie ūki­nin­kai au­gi­na per 200 mel­žia­mų kar­vių. Jų ūkis – tarp ke­lio­li­kos pa­čių mo­der­niau­sių, la­biau­siai kom­piu­te­ri­zuo­tų Lie­tu­vo­je.

Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do kas­met ren­gia­mo­se tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tų pa­ger­bi­mo iš­kil­mė­se šie­met pa­svei­kin­ta pus­an­tro šim­to at­li­kė­jų. Tarp jų – uk­mer­giš­kiai akor­de­o­nis­tai Do­man­tas Zub­ric­kis ir Kęs­tas Ra­dze­vi­čius.

Mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do ar­chy­vo nuotr. Uk­mer­giš­kiai (de­ši­nė­je) tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tų pa­ger­bi­mo iš­kil­mė­se Vy­riau­sy­bės rū­muo­se.

Mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je iki šiol kas­met bū­da­vo ren­ka­mi ir ap­do­va­no­ja­mi la­biau­siai nu­si­pel­nę kul­tū­rai dar­buo­to­jai bei sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to au­to­rius. Šią tra­di­ci­ją siū­lo­ma pa­pil­dy­ti Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­to no­mi­na­ci­ja. Nau­jus ap­do­va­no­ji­mų su­tei­ki­mo nuo­sta­tus ket­vir­ta­die­nį dar tvir­tins ra­jo­no ta­ry­bos na­riai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Puslapis 838 iš 948

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų