Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pa­kal­nės gat­vės gy­ven­to­jų kie­muo­se po di­des­nio lie­taus telk­šo nuo­te­kų kla­nai. Žmo­nės skun­džia­si tvy­ran­čia smar­ve, fe­ka­li­jo­mis už­lie­ja­mais dar­žais ir pau­pio pie­va. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai ne­nu­kenks­min­tas nuo­te­kas va­di­na tik­sin­čia bom­ba – jo­se knibž­da li­gų su­kė­lė­jų.

Ne vi­si Pra­mo­nės mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai pa­ten­kin­ti ša­lia jų na­mų Del­tu­vos gat­vė­je tuo­jau at­si­ra­sian­čiais spor­to tre­ni­ruok­liais. Žmo­nes pik­ti­na min­tis sta­ty­ti įren­gi­nius prieš pat jų lan­gus. Tačiau ne­pai­sant to, aikš­te­lės ati­da­ry­mas pla­nuo­ja­mas šį penk­ta­die­nį.

Sta­sė Sta­pu­tie­nė – vie­na iš ne­dau­ge­lio uk­mer­giš­kių, ku­ri ga­li di­džiuo­tis gar­bin­gu „Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiaus“ ap­do­va­no­ji­mu. Šiuo kry­žiu­mi po mir­ties bu­vo ap­do­va­no­ti žy­dus na­cis­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tais gel­bė­ję jos tė­vai. S. Sta­pu­tie­nė pui­kiai at­si­me­na to me­to įvy­kius.

Kovo 4 dieną Taujėnų gimnazijos pradinukai pakvietė visus į tradicinę Kaziuko mugę. Mokykla šurmuliavo nuo pat ryto. Pradinukų mokytojos Rasa Kiaušinienė, Genė Baronienė, Regina Pušinskienė , Rita Žudienė ir Lina Krikštaponienė mokinukams pasakojo apie tradicijas, amatus.

70 me­tų su­kak­tį šį pa­va­sa­rį mi­nin­tis Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jus ju­bi­lie­jų pa­si­tin­ka su lau­kian­čio­mis per­mai­no­mis ir am­bi­cin­gais pla­nais. Pa­si­da­lin­ti at­ei­ties vi­zi­jo­mis šią sa­vai­tę ra­jo­no va­do­vai pa­kvie­tė ra­jo­no Kul­tū­ros ta­ry­bos bei ta­ry­bos Švie­ti­mo ko­mi­te­to na­rius.

Ukmergiškės Daiva, Karolina ir Janina pasakojo šiuo metu grybauti einančios labai dažnai – kas antrą dieną. Tai esą nepakartojamas malonumas. Į tolimus miškus moterys tikina nevažiuojančios.

No­rin­čiuo­sius ne­mo­ka­mai pa­si­skie­py­ti nuo gri­po Uk­mer­gės me­di­kai ra­gi­na su­skub­ti. Iš 1823 gau­tų gri­po vak­ci­nos do­zių be­li­ko apie 370. Vil­niaus svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė sa­ko, kad uk­mer­giš­kiai šie­met la­bai ak­ty­vūs.

Ko­vą į Lie­tu­vą su­grįž­tan­tiems paukš­čiams ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys. Ko­vo 10-ąją mi­ni­ma 40-ies paukš­čių die­ną, ko­vo 25-oji – gan­drų su­grį­ži­mo die­na, ko­vo 19-ąją mi­ni­ma kuo­duo­to­sios pem­pės, o ko­vo 20-oji – Že­mės bei pa­va­sa­rio ly­gia­die­nio šven­tė. Džiaug­da­mie­si pa­va­sa­rio su­grį­ži­mu Vi­diš­kių mies­te­lio ben­druo­me­nės na­riai...

Nuo Pa­ši­lės ka­pi­nių var­tų ar­kos tru­pan­čios ply­tos ke­lia grės­mę kiek­vie­nam, žen­gian­čiam į šią am­ži­no­jo po­il­sio vie­tą. De­ja, ar­kos res­tau­ra­ci­ja pla­nuo­ja­ma tik ki­tą­met. Kol kas pa­grin­di­nį įė­ji­mą ruo­šia­ma­si už­da­ry­ti.

Uk­mer­gės ra­jo­ne smar­kiai pa­dau­gė­jus gri­po at­ve­jų, hi­gie­nos spe­cia­lis­tai pir­ma­die­nį re­ko­men­da­vo skelb­ti gri­po epi­de­mi­ją. Ta­čiau nu­tar­ta kol kas šių re­ko­men­da­ci­jų ne­pai­sy­ti ir epi­de­mi­jos ne­skelb­ti. Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė in­for­ma­vo, kad pra­ei­tą sa­vai­tę už­fik­suo­ta 140 at­ve­jų.

Puslapis 841 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų