Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje sausio 16-ąją atidaryta kraštiečio dailininko, nusipelniusio meno veikėjo Anatolijaus Stiško darbų paroda. Atidarymo metu dailininkas išpildė vienos talentingos mergaitės svajonę – padovanojo jai molbertą.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vie­šė­jo Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­voje Liu Zeng­wen. Jis ati­da­rė iš am­ba­sa­dos į bib­lio­te­ką at­ke­lia­vu­sią fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą „Ki­ni­jos spal­vos: ant kul­tū­ros spar­nų“.

Sa­vait­ga­lį ša­lia Ku­rė­nų už­ei­gos ka­ra­lia­vo iš­puo­se­lė­ti įvai­rių veis­lių ir dy­džių šu­ne­liai. Į čia vy­ku­sią ser­ti­fi­ka­ti­nę vi­sų veis­lių šu­nų pa­ro­dą at­vy­ko daugiau kaip 500 ke­tur­ko­jų.

Policijos pareigūnų profesinė šventė – Angelų sargų diena – iškilmingai pažymėta Ukmergės rajono policijos komisariate. Išsakyti sveikinimai, įteikti apdovanojimai ir padėkos raštai. Policininkai pasidžiaugė gyventojų pagalba – paminėti pilietiškiausieji, padėjusieji atskleisti pažeidimus.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę mū­sų tau­ta mi­nė­jo skau­džios pa­tir­ties, o kar­tu ir vie­nin­go tau­tos su­si­tel­ki­mo su­kak­tį. Rug­pjū­čio 23-io­ji Lie­tu­vo­je mi­ni­ma kaip Juo­do­jo kas­pi­no die­na.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pa­mi­nė­ta spa­lio 27-ąją mi­ni­ma Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­na. Ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Ro­lan­das Kiš­kis pa­si­džiau­gė Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus re­zul­ta­tais bei pro­fe­sio­na­lu­mu.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pas­ku­ti­nę spa­lio sa­vai­tę pra­dė­jo šven­tiš­kai. Ry­ti­nia­me po­li­ci­jos dar­buo­to­jų su­si­rin­ki­me pa­mi­nė­ta Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­na. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Min­dau­gas Pet­raus­kas pa­dė­ko­jo kri­mi­na­lis­tams už dar­bą.

Socialdemokratų partija mini 25-erių metų sukaktį. Ta proga surengtame minėjime buvo prisiminta šios partijos istorija. Ją papasakojo partijos veteranas, garbės pirmininkas, buvęs ilgametis Seimo narys ir Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas.Unikalią atmintį turintis politikas vos ne dienų tikslumu atkūrė 1989 metų pabaigos įvykius...

Veiklos dešimtmetį mini Ukmergės vietos veiklos grupė (VVG).  Praėjusią savaitę surengtas šiai datai paminėti skirtas renginys. Jame dalyvavo gausus būrys kaimo bendruomenių vadovų bei svečių.

Puslapis 842 iš 1019

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų