Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šeštadienį iškilmingame rajono tarybos posėdyje vyko Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Ukmergės rajono Garbės piliečio vardas po mirties šiemet suteiktas iškiliam mūsų kraštiečiui – krašto muziejininkui, skulptoriui, pedagogui, chorvedžiui a. a. Jonui Ženteliui.       

Uk­mer­gė tu­ri tre­či­ą­jį gar­bės pi­lie­tį. Šis var­das ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu su­teik­tas Vy­gau­dui Ušac­kui. Gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas jam skir­tas už ini­cia­ty­vas, ben­dra­dar­bia­vi­mą ir mū­sų kraš­to rep­re­zen­ta­vi­mą.

Ne­tru­kus tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, kas taps dar vie­nu pa­čiu gar­bin­giau­siu Uk­mer­gės ra­jo­no as­me­niu. Nors į ne­ei­li­nį ap­do­va­no­ji­mą pre­ten­duo­ja ke­le­tas kan­di­da­tų, šie­met sa­vo gar­bės pi­lie­čio Uk­mer­gė ga­lė­jo ir ne­tu­rė­ti.

Švei­ca­ri­jo­je, Že­ne­vo­je, įsi­kū­ru­si Eu­ro­pos bran­duo­li­nių ty­ri­mų or­ga­ni­za­ci­ja trau­kia vi­so pa­sau­lio moks­li­nin­kus. Fi­zi­kų me­ka va­di­na­ma­me cen­tre pir­mą sy­kį vie­šė­jo gru­pė Lie­tu­vos pe­da­go­gų. Iš čia su­grį­žęs Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jas Gied­rius Vi­džiū­nas sa­ko, jog pa­ma­ty­ti šį cen­trą – kiek­vie­no fi­zi­ko sva­jo­nė.

 „Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­niai – pui­ki ga­li­my­bė at­kreip­ti dė­me­sį į pra­ėju­sių šimt­me­čių pa­li­ki­mo gro­žį ir įvai­ro­vę, įkvėp­ti gy­vy­bės mū­sų pa­vel­dui, su­bur­ti kuo dau­giau žmo­nių, no­rin­čių puo­se­lė­ti šį pa­li­ki­mą“, – tei­gia Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Gra­ži­na Drė­mai­tė.

Penk­ta­die­nį į Šven­to­sios upę iš­leis­ta 2 tūkst. ašt­riaš­ni­pių erš­ke­tų jau­nik­lių. Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos vyk­do­ma pro­gra­ma sie­kia­ma at­kur­ti ka­dai­se Bal­ti­jos jū­ro­je gy­ve­nu­sių šių žu­vų po­pu­lia­ci­ją.

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la šie­met sa­vo lė­šo­mis ėmė gel­bė­ti yran­tį bu­vu­sio ben­dra­bu­čio pa­sta­tą. Ti­ki­ma­si, kad at­ei­ty­je jis bus re­no­vuo­tas, pa­si­nau­do­jant ES struk­tū­ri­nių lė­šų pa­ra­ma.

Bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jos su ne­ri­mu lau­kia ne tik abi­tu­rien­tai, bet ir jų tė­vai. Pas­ta­rie­ji, psi­cho­lo­gų pa­ste­bė­ji­mu, nesu­si­tvar­ko su jau­du­liu, vai­kams per­duo­da­mi dar di­des­nę įtam­pą. Į pa­gal­bą šei­moms ten­ka sku­bė­ti spe­cia­lis­tams.

 

Penk­ta­die­nis, try­lik­to­ji die­na, ban­dė pa­kiš­ti ko­ją Uk­mer­gės Ka­lė­dų eglės įžie­bi­mo šven­tė­je. Trū­ki­nė­jant elek­trai eg­lė įsi­žie­bė ne iš pir­mo kar­to, stri­go gar­sas sce­no­je. Ne­pai­sant to, šven­tė at­ne­šė vai­kams di­de­lį džiaugs­mą.

Eglutės įžiebimo šventės vyksta ne tik miestuose, bet ir gyvenvietėse. Gruodžio 12-ąją prie Vidiškių seniūnijos susirinko mažieji vidiškiečiai su tėveliais ar seneliais į bendruomenės organizuotą eglutės įžiebimo šventę.Atėjus Kalėdų Seneliui, dainuojant Vidiškių kultūros namų etnografiniam ansambliui „Ūlyčia“, buvo įžiebta eglutė...

Puslapis 843 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų