Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Penk­ta­die­nį ra­jo­no mo­ky­to­jai drau­ge pa­mi­nė­jo sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę – Tarp­tau­ti­nę mo­ky­to­jo die­ną. Tra­di­ciš­kai ta pro­ga vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu bu­vo ypa­tin­gai pa­gerb­ti šie­met ge­riau­siais pri­pa­žin­ti mo­ky­to­jai.

Baigiantis mokslo metams, rajono moksleiviams tradiciškai paskirstytos savivaldybės Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo lėšos. Daugiau kaip 19 tūkst. litų išdalyta konkursų, olimpiadų laimėtojams bei prizininkams.

Ant­ra­die­nį prie­šais ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą bu­vo su­reng­tas mi­tin­gas. Tie­sa, jo da­ly­vių bū­ta ne­daug – maž­daug pu­sė su­si­rin­ku­sių­jų su­til­po ant vie­no par­ko suo­le­lio... Iš­reikš­ti sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl ši­lu­mos ūkio mū­sų ra­jo­ne į mi­tin­gą...

Ukmergės kraštotyros muziejus šiemet mini 70 metų jubiliejų. Ši data praėjusią savaitę buvo iškilmingai paminėta muziejui priklausančiame Antano Smetonos dvare Užugiryje. Gimtadienį nutarta atšvęsti per Antanines.

Uk­mer­gė sa­vait­ga­lį triukš­min­gai pa­mi­nė­jo mies­to 680 gim­ta­die­nį. Mies­te­lė­nams ir sve­čiams bu­vo skir­ta daug gra­žių ren­gi­nių.Šeš­ta­die­nis pra­si­dė­jo anks­ty­va ry­ti­ne mankš­ta prie nau­jo­jo dvi­ra­čių ta­ko. Po mankš­tos jos da­ly­viai su­gu­lė, su­da­ry­da­mi ju­bi­lie­ji­nį skai­čių 680.

Artėjančias šv. Kalėdas ir Naujus metus Ukmergės kultūros centras tradiciškai pasitinka įvairiausiais renginiais. Gruodis prasidės Adventine savaite. Jos metu vyks edukacinės pamokėlės, susitikimai, filmų peržiūros. Gruodžio 4-ąją pristatomas dokumentinis-vaidybinis filmas „Donaleitis. XVIII a. Mažosios Lietuvos tautinis kostiumas“.

Ly­duo­kių kai­mo ben­druo­me­nė šie­me­t mi­ni 10 me­tų su­kak­tį. Per tą lai­ką ben­druo­me­nei pa­vy­ko įgy­ven­din­ti pro­jek­tų, ku­rių ver­tė – dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no li­tų. Tai – di­džiau­sias pa­sie­ki­mas tarp mū­sų kai­mo ben­druo­me­nių, įsi­sa­vi­nant pro­jek­ti­nes lė­šas.

Trumpiausiai nakčiai kviečiant pabraidžioti po rasą ir pasiklausyti lakštingalų suokimo, Vidiškių bendruomenės nariai surengė Joninių šventę. Kartu norėta surengti visos gamtos brandos šventę, kuri sujungtų visas gamtos stichijas.

Kul­tū­ros cen­tre tre­čia­die­nį šven­tiš­kai pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė ne­įga­lių žmo­nių die­na. Teik­tos ne vien gė­lės ir do­va­nos, bet ir pa­dė­kos raš­tai už veik­lą, pri­si­de­dant prie ne­įga­lių­jų ge­ro­vės. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų ne­įga­lie­ji, jų šei­mos, glo­bė­jai, gau­sus svei­kin­to­jų bū­rys.

Vasario 16-oji Ukmergėje buvo paminėta įvairiais valstybės atkūrimo atminimui įprasminti skirtais renginiais. Giliausias tradicijas turi kasmet Vasario 16-ąją vykstantis respublikinis bėgimas „Pabaiskas – Ukmergė“. Per 200 bėgikų iš visos Lietuvos lygiai vidurdienį startavo Pabaisko miestelyje.

Puslapis 844 iš 1019

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų