Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gė­je or­ga­ni­zuo­ja­mų žir­gų ris­tū­nų lenk­ty­nių da­ly­viai kas va­sa­rą su­si­tin­ka mies­to hi­pod­ro­me. Res­pub­li­ki­nis ren­gi­nys, vy­kęs pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, šį­kart bu­vo skir­tas Bal­ti­jos ke­lio 25-ajam ju­bi­lie­jui.

Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je, Le­on­po­lio kai­me, ūki­nin­kau­jan­ti Ie­va Stra­gy­tė sa­vo ūky­je ant­ra­die­nį su­lau­kė sve­čių. Mo­liū­gų au­gi­ni­mu be­si­do­min­tys ūki­nin­kai čia su­reng­to­je Lau­ko die­no­je klau­sė­si spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mų...

Savaitgalį nugriaudėjo Ukmergės miesto šventės renginiai. Organizatoriai šiemet šventę pavadino „Pasivaikščiojimai po Vilkmergę“. Vaikštynių būta išties įspūdingų – smetoniškame parade žygiavo prieškario stiliaus drabužiais pasipuošę ukmergiškiai.

Šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo dar­bo gru­pė, ku­riai va­do­vau­ja sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas, kvie­čia uk­mer­gie­čius da­ly­vau­ti ren­giant šven­tės pro­gra­mą. Uk­mer­gės mies­to šven­tės pa­grin­di­niai ren­gi­niai vyks ge­gu­žės 30–31 die­no­mis.

Rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus darbuotojai kviečia rajono įstaigas, įmones ir organizacijas dalyvauti teatralizuotose miesto šventės eitynėse „Paradas smetoniškai“.

Prie Sie­si­kų eže­ro su­reng­tas at­si­svei­ki­ni­mas su va­sa­ra gra­žiu pa­si­bu­vi­mu ta­po mū­sų ir to­li­mes­nių ra­jo­nų me­ni­nin­kams. „Lan­gas į šir­dį“ – taip pa­va­din­ta po­ezi­jos, mu­zi­kos ir me­no šven­te ji pa­ly­dė­ta To­liū­nų kai­me, Ku­lie­šių so­dy­bo­je.

Balandžio 15 d. Ukmergėje, Kęstučio aikštėje jau 7 kartą suplevėsuos Kultūros vėliava. Trys raudoni skrituliai baltame fone, apjuosti žiedu, simbolizuoja religiją, meną ir mokslą; tiesą, grožį ir teisingumą; praeitį, dabartį ir ateitį amžinybės rate.

Ba­lan­džio 15 die­ną mi­ni­mos Kul­tū­ros die­nos pro­ga Uk­mer­gė­je ap­do­va­no­ti la­biau­siai nu­si­pel­nę kul­tū­ros vei­kė­jai. Ši gra­ži tra­di­ci­ja mū­sų mies­te gy­va pen­ke­rius me­tus. Ta pro­ga vyks­ta šven­tė, į ku­rią su­si­ren­ka vi­sų įstai­gų ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jai. Kan­di­da­tū­ras no­mi­na­ci­joms tei­kė kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai, vi­suo­me­ni­nės kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos.

Uk­mer­gė pa­va­sa­rį kas­met pa­si­tin­ka per­ku­si­jų gar­sais. Šie­met žiū­ro­vų lau­kia ma­lo­ni staig­me­na – vi­si fes­ti­va­lio kon­cer­tai ne­mo­ka­mi.

Kovo 6 dieną Ukmergės rajono policijos komisariate vyko 5-6 klasių mokinių konkursas „Mes – kelių eismo taisyklių žinovai“. jame dalyvavo Senamiesčio ir Deltuvos pagrindinių mokyklų bei Želvos ir Siesikų vidurinių mokyklų komandos.

Puslapis 845 iš 1019

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų