Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šią savaitę posėdžiavusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  nutarė neišduoti šilumos tiekimo licencijos  savivaldybės įmonei UAB „Ukmergės šiluma“.

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu vyksta teisminiai ginčai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir šilumos nuomininko, bei į tai, kad rajone paskelbta ekstremali situacija, konstatavo: Ukmergės ūkyje susidariusi teisiškai neapibrėžta padėtis.

Komisijos narių nuomone, esant tokioms aplinkybėms negalima išduoti ar atsisakyti išduoti licenciją UAB „Ukmergės šiluma“ ar bet kuriam kitam asmeniui. Nutarta laukti, kol mūsų šalies teismai priims galutinius sprendimus su šiuo klausimu susijusiose civilinėse ir administracinėse bylose.

Komisija nutarė nedelsiant atnaujinti klausimo dėl licencijos suteikimo Ukmergės rajono savivaldybės rekomenduotam ūkio subjektui svarstymą pasibaigus ar iš esmės pasikeitus anksčiau nurodytoms aplinkybėms.

Tuo tarpu rajono vadovai ekstremalios situacijos atšaukti neketina ir sako, kad ji tęsis tol, kol savivaldybei nebus suteikta licencija.

 

Liau­šių gy­ven­to­jai ži­no, kas yra troš­ku­lys. Pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau at­su­kę van­den­tie­kio čiau­pus, vie­toj bė­gan­čio van­dens ja­me iš­girs­ta tik šnypš­ti­mą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Liau­šių kai­mas, iš­si­dės­tęs abi­pus plen­to Uk­mer­gė-Mo­lė­tai, nė­ra nuo­ša­lus ra­jo­no už­kam­pis. Ge­og­ra­fi­ne kai­mo pa­dė­ti­mi, pa­to­giu su­si­sie­ki­mu gy­ven­to­jai ga­li tik džiaug­tis.

 

Vie­ti­nis „van­den­tie­kis“ pa­ti­ki­mes­nis...
Au­to­rės nuotr.

Ne­se­niai spal­vin­gą ki­li­mą iš ra­jo­no pie­vo­se ir so­duo­se au­gan­čių au­ga­lų „nu­au­dė“ Uk­mer­gės kraš­to ben­druo­me­nių są­jun­gos na­riai. Sa­vo kū­ri­nį jie de­monst­ra­vo kai­my­nams – Anykš­čiuo­se su­reng­ta­me flo­ris­ti­nia­me ki­li­mų kon­kur­se.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Uk­mer­giš­kiai nau­do­jo liau­dies raš­tų mo­ty­vus.

AB LESTO įvertinta Vilniaus universiteto Ryšių su visuomene magistrantų organizuotame konkurse „PR LAPĖS“. LESTO pripažinta „Metų socialiai atsakingiausia Lape 2013“. Apdovanojimą bendrovė pelnė už įgyvendinamą socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi projektą „Tiek, kiek reikia daugiabučiui“.

Konkurso nugalėtojus iš šešiolikos konkurso dalyvių pateiktų komunikacijos projektų išrinko penkiolikos ekspertų komisija.

Tarp­tau­ti­nius kul­tū­ri­nius mai­nus už­mez­ga kul­tū­ros dar­buo­to­jai. To­kio ben­dra­vi­mo vai­sius – kon­cer­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro cho­ras „Že­my­na“ ir Len­ki­jos Karc­zmis­ka mies­te­lio cho­ras „Cor­da Can­tan­do“.

Kon­cer­tą pra­dė­jo Ne­rin­gos Va­lins­kie­nės su­bur­tas mo­te­rų cho­ras „Že­my­na“. Jam akom­pa­nuo­ja Dai­na Kriau­čiū­nie­nė.

„Že­my­nos“ kon­cer­te bu­vo ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kiau­sio žan­ro ir sti­liaus dai­nų. Vie­ną dai­ną mo­te­rys pa­dai­na­vo ir ges­tų kal­ba...

Spau­džian­tis šal­tu­kas do­va­no­ja mums nau­jų žie­miš­kų pra­mo­gų. Uk­mer­gės le­do ri­tu­lio mė­gė­jų klu­bas, ku­riam tal­ki­no bū­rys ben­dra­min­čių, prie Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ne­se­niai įren­gė čiuo­žyk­lą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Čiuo­žyk­lą Se­na­mies­čio pagrin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne klu­bas su ben­dra­min­čiais įren­gia jau ket­vir­tą žie­mą.

Ri­ma BOŠKEVIČIENĖ

Uk­mer­gės mo­te­rų krep­ši­nio klu­bo pre­zi­den­tė

 

Uk­mer­giš­kių ko­man­da – „Le­do fes­ti­va­ly­je“.

 

Pir­mos lap­kri­čio die­nos – ty­lus pri­si­lie­ti­mas prie di­džiau­sios žmo­ni­jos pa­slap­ties – mir­ties. Mir­tis ir lai­do­ji­mo pa­pro­čiai Lie­tu­vo­je nuo se­no bu­vo ap­sup­ti rim­ti­mi ir su­si­kau­pi­mu. Ri­tu­a­li­nių pa­slau­gų ver­sle de­vy­ne­rius me­tus dir­ban­ti Dai­va Jur­kė­nie­nė pa­ste­bi, kad lai­do­ji­mo pa­pro­čius me­tai ir ma­dos pa­lie­čia ma­žiau­siai, o ker­ti­ne šių apei­gų aši­mi iš­li­ko pa­gar­ba mi­ru­sia­jam...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

UAB „Rim­jus“ ri­tu­a­li­nių pa­slau­gų cen­tro „Me­mo­ria“ di­rek­to­rė D. Jur­kė­nie­nė sa­ko: „Jei am­ži­ny­bėn ren­gia­si iš­ei­ti il­gą am­žių nu­gy­ve­nęs žmo­gus, ar­ti­mie­ji ne­tu­rė­tų ma­ny­ti, kad mir­tis jį ste­buk­lin­gai ap­lenks. Tik­rai ne gė­da iš anks­to pa­si­reng­ti lai­do­tu­vėms, su­si­ras­ti in­for­ma­ci­ją, ži­no­ti, kaip elg­tis, kur kreip­tis skaus­mo va­lan­dą.“

 

 

Dai­va Jur­kė­nie­nė ri­tu­a­li­nių pa­slau­gų ver­sle jau de­vy­ne­rius me­tus.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ko vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­vių tei­si­nių ži­nių kon­kur­so “Te­mi­dė” ra­jo­ni­nis tu­ras.

Anot po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, šį kon­kur­są Pre­ven­ci­nio po­sky­rio Ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų gru­pės spe­cia­lis­tės  or­ga­ni­zuo­ja vie­nuo­lik­tą kar­tą.

 

Kon­kur­so da­ly­viams ir jų mo­ky­to­jams įteik­ti di­plo­mai ir pri­zai.

„Skolų našta lenkia „Izobarą“
(Vilma Nemunaitienė)
„Gaisras įsiplieskė užkandinėje“
(„U. ž.“ informacija)
„Nukentėjo nuo automobilius saugančio šuns“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Supirko AB „Ukmergės keliai“ akcijas“
(„U. ž.“ informacija)
„Smetonos gimnazijoje – universitetas senjorams“
(Jolita Žurauskienė)
„Kiaulių gripas neaplenkė ir Ukmergės“
(Ligita Juodvalkienė)
„Šilumos ūkio planą tvirtina taryba“
(Ligita Juodvalkienė)
„Lapai – ne problema“
(Ligita Juodvalkienė)
„Eismą apribojo laikinai“
(Ligita Juodvalkienė)
Pasikeitęs miesto autobusų tvarkaraštis
„Už pamestą automobilį gresia bauda“
(Jolita Žurauskienė)
„Tamsiu paros metu – tik su atšvaitais“
(Asta Krogertienė, Policijos komisariato atstovė spaudai)

 

Puslapis 846 iš 933

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų