Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­jos pir­mi­nin­ku nau­jai ka­den­ci­jai iš­rink­tas Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis. Taip nu­ta­rė į ata­skai­ti­nį rin­ki­mi­nį su­si­rin­ki­mą penk­ta­die­nį su­si­rin­kę šios dau­gia­ly­pės prof­są­jun­gų or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­ja gy­vuo­ja jau de­šimt me­tų. Ji vie­ni­ja dau­giau nei dvi­de­šimt pro­fe­si­nių są­jun­gų, gi­nan­čių ko­o­pe­ra­ci­jos dar­buo­to­jų, me­di­kų, sta­ty­bi­nin­kų, ener­ge­ti­kų, ug­nia­ge­sių ir dau­ge­lio ki­tų pro­fe­si­jų dir­ban­čių­jų in­te­re­sus.

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas to­liau eis Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis. Or­ga­ni­za­ci­jos var­du jį pa­svei­ki­no Va­len­ti­na Vai­čiū­nie­nė.

Už aktyvumą ukmergiškius gyrė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

As­ta GIRNIENĖ

Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos Uk­mer­gės fi­lia­lo ve­dė­ja

 

Gy­ve­ni­mo ne­įsi­vaiz­duo­ja­me be laik­raš­čių, žur­na­lų, kny­gų. Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos pa­skir­tis yra švies­ti, neš­ti tas ži­nias ir in­for­ma­ci­ją. Vie­nas mū­sų tiks­lų – pri­si­dė­ti ku­riant in­for­ma­ci­nę ir ži­nių vi­suo­me­nę.

Dau­gu­ma pa­slau­gų da­bar pri­ei­na­mos in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Bib­lio­te­kos mo­der­nė­ja, tam­pa trau­kos cen­tru. Pa­čios įvai­riau­sios in­for­ma­ci­nės pa­slau­gos tei­kia­mos ir LAB Uk­mer­gės fi­lia­le.

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je – įkur­tu­vės. Pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas mo­der­nus bal­džių ren­gi­mo cen­tras.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los nau­jo ce­ntro sim­bo­li­nę juos­te­lę per­kir­po mo­kyk­los di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius, mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Dai­nius Num­gau­dis, UAB „Eko­no­miš­kos sta­ty­bos cen­tras“ va­do­vas Al­man­tas Rim­kus.

3 d. 13 val.

 

Velykinė edukacija suaugusiems „Kiaušinių marginimas“ Ukmergės kraštotyros muziejuje.

Edukacija nemokama, tik atsineškite virtų kiaušinių

3 d. 16 val.

Paskaita „Šiuolaikinės karo pramonės pasiekimai“. Lektorius – atsargos majoras D. Antanaitis

Ukmergės kraštotyros muziejuje

8 d. 11 val.

Lietuvos moksleivių tradicinių šokių atlikėjų konkurso „Patrepsynė“ rajoninis turas

Kultūros centre

10 d. 18 val.

Muzikinis vakaras visai šeimai su karšto šokolado degustacija „Šokoladinis smuikas“

Kultūros centre

11 d. 18 val.

Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Kankinys“. Režisierius O. Koršunovas

Kultūros centre

12 d. 14 val.

Respublikinė tautinių šokių šventė „Pavasario suktinis“ Kultūros centre

12 d. 16 val.

Atvelykio šventė su vokaliniu ansambliu „Inmezzo“

Taujėnų dvare

13 d. 18 val.

Kino filmas „Šventa karvė“ Kultūros centre

14 d. 11 val.

Susitikimas su poetu, pedagogu, Žurnalistų sąjungos ir meno kūrėjų asociacijos, Vilniaus Žemaičių kultūros draugijos nariu Juozu ElekšiuVl. Šlaito viešojoje bibliotekoje.

Dalyvauja „Bočių“ bendrijos klubas „Viltis“, choras „Smiltelė“, vokalinis ansamblis „Lyra“, kiti svečiai.

14 d. 13 val.

Renginys „Vaikų velykėlės“ Ukmergės kraštotyros muziejuje

14 d. 18 val.

Kino filmas „Šventa karvė“ Kultūros centre

16 d. 18 val.

Lėlių-milžinų teatro (Ukraina) spektaklis visai šeimai Kultūros centre

17 d. 18 val.

Kino filmas „Šventa karvė“ Kultūros centre

18 d. 18 val.

Kino filmas „Mes dainuosim“ Kultūros centre

19 d. 16 val.

V. V. Landsbergio ir R. Landsbergienės koncertas „Žiauriai gražūs romansai“

Taujėnų dvare

21 d. 18 val.

Kino filmas „Mes dainuosim“ Kultūros centre

22 d. 18 val.

Kino filmas „Mes dainuosim“ Kultūros centre

23 d. 18 val.

„Domino“ teatro premjera „Testosteronas“ Kultūros centre

24 d.

„Stalo teatro“ spektaklis „Eglė, žalčių karalienė“

Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje

24 d. 18 val.

Animacinis filmas šeimai „Drakono lizdas“ Kultūros centre

25 d. 12 val.

Respublikinis kamerinių ir vokalinių ansamblių festivalis – konkursas „Šventosios gaida“ Taujėnų dvare

25 d. 16 val.

Animacinis filmas šeimai „Drakono lizdas“

Kultūros centre

25 d. 18 val.

Kino filmas „Šventa karvė“ Kultūros centre

28 d. 18 val.

Operetės spektaklis „Skaniausias kokteilis“

Kultūros centre

29 d. 16 val.

Joanos Ulinauskaitės - Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymas

Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje. Dalyvauja knygos autorė J. Ulinauskaitė - Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, VDU magistrantas istorikas Vytautas Jurkus, pulkininkas Arūnas Dudavičius, kiti svečiai.

30 d. 12 val.

Koncertas Motinos dienai

Kultūros centre. Organizatoriai - LPS „Bočiai“ Ukmergės klubas „Viltis“

30 d. 16.30 val.

Koncertas mamytėms

Kultūros centre. Organizatoriai - Švietimo ir sporto skyrius

30 d.

KC vaikų teatro studijos „Nykštukas“ spektaklio premjera „Molinukų pasakėlės“

Kultūros centre, teatro studijos patalpose

   

P A R O D O S

Kultūros centro Dailės galerijoje                    

·       Iki balandžio 11 d. - grupės autorių parodos „Šnabždesys III“ ir „Jokūbo kopėčios“.

·       Nuo balandžio 17 d. Ukmergės rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda.

Parodų lankymo valandos: II-V 14.00–18.00;  VI 11.00–15.00;  VII, I išeiginė

Ukmergės kraštotyros muziejuje

  • Eglės Dvarionaitės – Vindašienės karpinių paroda „Medžio sakmė“

Parodų lankymo valandos: II-V 9.00–17.00;   VI 9.00–16.00;   VII, I išeiginė 

Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje

Mažojoje galerijoje:

  • Iki balandžio 20 d. - dailininkės Gaivos Paprastosios tapybos darbų paroda „Autoportretai ir dienoraščiai“
  • Nuo balandžio 21 d. - fotografijų paroda „Lenkijos peizažai fotografijoje“, atkeliavusi iš Lenkijos instituto Vilniuje

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje:

  • Dokumentų paroda „Poezijos pilis iš tobulų akmenų“, skirta poeto Henriko Radausko 105-osioms gimimo metinėms.

Kraštotyros skaitykloje:

  • Dokumentų paroda „Velykų rytą lelija pražydo: margučių raštų ir spalvų magija“.

Parodų lankymo valandos: I–V 9.00–17.00;  VI 9.00–16.00; VII išeiginė

 

 

R E N G I N I A I K U L T Ū R O S   C E N T R O   F I L I A L U O S E

1 d. 10 val.

Velykinio margučio dirbtuvės Deltuvos kultūros namuose.

5 d. 13 val.

Bažnytinių giesmių koncertas Lėno bažnyčioje.

5 d. 20 val.

Diskoteka jaunimui Dainavos kultūros namuose.

5 d. 20 val.

Velykinė vakaronė Siesikų kultūros namuose.

5 d. 21 val.

Šokių vakaras jaunimui Sližių kultūros namuose.

5 d. 12 val.

Šokių vakaras jaunimui Veprių kultūros namuose.

6 d. 13 val.

Margučių ridenimo čempionatas Dainavos kultūros namuose.

7 d. 13 val.

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Dovanėlė mano mamai“ Petronių bendruomenės namuose.

10 d. 16 val.

Vaikų velykėlės Liaušių kultūros namuose.

11 d. 13 val.

Respublikinė kaimo kapelų ir armonikierių šventė „Pas Juozapą“ Želvos kultūros namuose.

11 d. 16 val.

Atvelykio popietė Žeimių bendruomenės namuose.

11 d. 19 val.

Dainininkų Radži ir Birutės Dambrauskaitės koncertas Siesikų kultūros namuose.

11 d. 18 val.

Atvelykio šventė Veprių kultūros namuose.

11 d. 22 val.

Diskoteka jaunimui „Disco Party“ Taujėnų kultūros namuose.

12 d. 11 val.

Atvelykio mugė - vakaronė „Pakvieskime pavasarį“ Šventupės kultūros namuose.

12 d. 14 val.

Atvelykio šventė Deltuvos kultūros namuose.

12 d. 14 val.

Atvelykio vakaronė Užugirio bendruomenės namuose.

12 d.

Tradicinė šventė „Filantropija mano kaime“ Lyduokių kaimo bendruomenės namuose.

14 d. 15 val.

Vaikų velykėlės Sližiuose.

17 d. 21 val.

Šokių vakaras jaunimui Sližių   kultūros namuose.

17 d. 17 val.

Šokių vakaras jaunimui Veprių kultūros namuose.

17 d. 18 val.

Vakaronė „Šokim trypkim, linksmi būkim“ Vidiškių kultūros namuose.

17 d. 18 val.

Jaunimo vakaras „Prie arbatos“ Taujėnų kultūros namuose.

18 d.

Tradicinė rajoninė kaimo dainininkų šventė „O tu dainuok“ Siesikų kultūros namuose.

23 d. 15 val.

Jurginės Deltuvoje, Deltuvos kultūros namuose.

24 d. 18 val.

Protų mūšis Taujėnų kultūros namuose.

25 d. 15 val.

Intelektinis žaidimas „Protų kovos“ Dainavos kultūros namuose.

30 d. 15 val.

Koncertas „Tau, Mamyte“ Sližių bendruomenės namuose.

 

UKMERGĖS SPORTO CENTROŠIOS SAVAITĖS RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio laikas

Renginio vieta

Renginio dalyviai

1.

Kaimo vietovių pagrindinių mokyklų krepšinio 3x3 varžybos

2015-04-09

14.00 val.

„Užupio“ pagrindinė mokykla

Vidiškių pagrindinė mokykla

Deltuvos pagrindinė mokykla

Dainavos pagrindinė mokykla

Pabaisko pagrindinė mokykla

Pašilės progimnazija

2.

Lietuvos LKSKA Nemunas“ dziudo U-18 pirmenybės

2015-04-10

11.00 val.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Dalyviai iš visos Lietuvos miestų ir rajonų

3.

2014/15 m. Lietuvos jaunių sporto mokyklų ir klubinių komandų (1997/98 m. g.) II lygos futbolo pirmenybių varžybos

2015-04-12

13.00 val.

Ukmergės miesto stadionas

Ukmergės SC – Trakų KKSC

4.

Tradicinis renginys „Moterys už futbolą“

2015-04-11

11.00 val.

Šventupės sporto bazė

Choras „Žemyna“

L/d „Nykštukas“ auklėtojos

L/d „Eglutė“ mamyčių komanda

L/d „Eglutė“ auklėtojos

Vidiškių bendruomenės moterys

Sporto klubas „Aerobika visiems“

Globos namų auklėtojos

Trenerių žmonos

Pabaisko seniūnijos moterų komanda

„Moterys iš Sostinės“

Sporto klubas „Liūto narvas“

Balandžio mėnesį šalies keliuose policijos pareigūnai vykdo šias prevencines priemones:

Sar­ge­lių kai­me, bu­vu­sio Ko­pūs­tė­lių są­var­ty­no vie­to­je,  baig­ti įreng­ti mo­der­nūs UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ dum­blo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niai. Juo­se dum­blas bus kom­pos­tuo­ja­mas, o vė­liau nau­do­ja­mas ra­jo­no ūkio reik­mėms.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Buvusio sąvartyno vietoje įrengta moderni aikštelė.

 

„Ne kiek­vie­nam var­du­vi­nin­kui su­tei­kia­ma net iš­ei­gi­nė die­na“, – sa­vo var­dais di­džiuo­ja­si tė­vų pa­va­din­tie­ji Jo­nais ir Ja­ni­no­mis. Var­du­vi­nin­kai ąžuo­lo la­pų vai­ni­kais puo­šia­mi, jiems lau­žai kū­re­na­mi... Tik­riau­siai vi­si tu­ri­me bent po vie­ną pa­žįs­ta­mą Jo­ną ar Ja­ni­ną – tai­gi tą die­ną tei­sę švęs­ti tu­ri vi­sa Lie­tu­va.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Prieš ke­le­tą de­šimt­me­čių Jo­nai ir Ja­ni­nos pa­pras­tai bū­da­vo tik vy­res­nės kar­tos at­sto­vai. Se­nuo­sius var­dus iš­stū­mė ma­din­gi, mo­der­nūs. Pa­si­py­lė Da­riai, In­drės, Ro­ber­tai. Ta­čiau pas­ta­rai­siais me­tais var­dų ma­da ta­po la­bai li­be­ra­li.

 

 

Sa­ko, kad Jo­ni­nių nak­tį pra­žys­ta pa­par­tis...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Buvusios Dailės mokyklos pastatas daugiau kaip metus stovėjo nenaudojamas. Pernai mokykla išsikėlė į naujas patalpas, nes senasis namas pripažintas nesaugiu. Neseniai savivaldybės administracijai šios patalpos pasirodė visai tinkamos naudojimui – čia rinktis leista miesto bendruomenės nariams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ra­jo­no val­džia lei­do bu­vu­sios Dai­lės mo­kyk­los pa­sta­tu nau­do­tis mies­to ben­druo­me­nei.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad lap­kri­tį Uk­mer­gės ra­jo­ne įvy­ko pen­ki įskai­ti­niai eis­mo įvy­kiai. Ke­tu­rių ava­ri­jų kal­ti­nin­kais ta­po vai­ruo­to­jai, trys iš jų bu­vo ne­blai­vūs. Skau­džios ne­lai­mės įvy­ko dėl per di­de­lio grei­čio. Ava­ri­jo­se ke­tu­ri žmo­nės bu­vo su­ža­lo­ti, vie­nas žu­vo.

Puslapis 846 iš 856

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų