Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šalia Krikštėnų, Parijos II kaime, įkurtuose VšĮ Ukmergės beglobių gyvūnų namuose dažnas ieško naujo augintinio, teiraujasi, ar čia neatsidūrė jų paklydėlis, ar tiesiog žino, jog čia prieglobstį ras gatvėje surastas beglobis.nPraėjusį savaitgalį į prieglaudą atkeliavo ukmergiškio Manto Liauso inicijuotos akcijos metu...

Per Ve­ly­kas re­tai te­be­gir­dim gie­dan­čius la­lau­nin­kus, ne­be­si­su­pam ve­ly­ki­nė­se sū­puok­lė­se. Nors kai kur se­nie­ji lie­tu­vių ka­len­do­ri­nių šven­čių ele­men­tai gy­vi tra­di­ci­jų puo­se­lė­to­jų dė­ka. Mar­gu­tis – tarp svar­biau­sių šven­tės sim­bo­lių, ta­čiau Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro et­no­kul­tū­ros spe­cia­lis­tė Vil­ma Mu­le­vi­čiū­tė-Sa­ba­liaus­kie­nė ne­iš­ski­ria vien tik jo.

Ben­dro­vės LESTO pa­slau­gų ga­vė­jai skun­džia­si itin daž­nais elek­tros tie­ki­mo su­tri­ki­mais. Ne­se­niai dėl di­de­lio ge­di­mo be elek­tros bu­vo li­kę dau­gu­ma Krekš­lių gy­ven­to­jų – jos va­ka­re ne­bu­vo be­veik pen­kias va­lan­das. LESTO at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne Mar­ty­nas Bur­ba in­for­ma­vo, jog ko­vo 3 d. 17.35 val.

Baž­ny­čios gat­vė­je gy­ve­nan­tis Jo­nas prie­kaiš­ta­vo ra­jo­no val­džiai dėl šio­je gat­vė­je ne­įjun­gia­mo ap­švie­ti­mo. Pa­sak jo, kad re­mon­tuo­jant šią gat­vę elek­tros ne­bu­vo – nor­ma­lu. Vi­si pa­ken­tė­jo.

 

Šešuoliuose šiemet minėtos Juozapinės tapo neeiline diena. Varduvių proga gražiai pasveikintas miestelio bažnyčios klebonas Juozapas Dabravolskas. Jam tikintieji dėkingi ir už gražią dovaną – bažnyčioje neseniai įrengtus vitražus.

Uk­mer­gės „Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je esan­tį ba­sei­ną siū­lo­ma ry­tais ati­da­ry­ti la­bai anks­ti – prieš sep­tin­tą. Opo­zi­ci­ja ra­jo­no ta­ry­bo­je įžvel­gia, kad gra­fi­ką ban­do­ma pri­tai­ky­ti ke­liems ne­įvar­di­ja­miems as­me­nims, ir prog­no­zuo­ja pa­pil­do­mas iš­lai­das biu­dže­tui.

 

Tarptautinės Baltosios lazdelės dienai paminėti Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) Ukmergės filialas organizavo taktilinių (lot. tactilis – lytėjimas) atvirukų parodą „Pajausk pasaulį“.

Laikraščio skaitytojas ukmergiškis Vytautas pasakojo kasdien į darbą važiuojantis Pašilės link. Žmogus sako turintis priekaištų kelininkams dėl palijus nuolat patvinstančio kelio. Milžiniška bala, anot jo, susidaro Vilniaus gatvėje, netoli Ukmergės miškų urėdijos.

Balandžio pirmoji vadinama pokštų, melagių, juokų diena. Tądien daugelyje šalių pagal seną paprotį leidžiama apgaudinėti, meluoti. Škotijoje balandžio pirmoji vadinama Gegutės diena, Japonijoje – Lėlės, Italijoje – Kvailių.

Ja­ku­tiš­kių gy­ven­to­jai su­ne­ri­mę – esą jų kai­mą už­si­mo­ta pa­vers­ti... mėš­li­de. Mat čia „pa­sto­gę“ ra­do viš­tų sru­tos, ku­rios ve­ža­mos iš Tra­kų ra­jo­no. Žmo­nes ban­do­ma ra­min­ti, kad ne­pa­ke­lia­mi kva­pai jų ne­alins.

Puslapis 847 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų