Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

,,Mo­te­rys už fut­bo­lą“ – šiuo­lai­kiš­kas mo­te­ris ir mer­gi­nas vie­ni­jan­tis ju­dė­ji­mas, ku­riuo sie­kia­ma po­pu­lia­rin­ti mo­te­rų fut­bo­lą, pa­ro­dy­ti, kad jis ga­li bū­ti ne tik spor­tas, bet ir gy­ve­ni­mo bū­das, lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo for­ma, pra­mo­ga vi­sai šei­mai.

Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ šalies ikimokyklinių įstaigų auklėtinius su savo šeimomis pakvietė į meninės raiškos festivalį „Vaikystės sparnai“. Jame dalyvavo 13 šeimų iš Panevėžio, Radviliškio, Jonavos, Vilniaus bei Ukmergės.

 

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Dai­lės ga­le­ri­jo­je du­ris at­vė­rė XVI-oji res­pub­li­ki­nė ne­ga­lios žmo­nių dai­lių­jų ama­tų dar­bų pa­ro­da „Ru­dens sau­lu­tė“. Il­ga­me­tė šio tra­di­ci­nio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė pa­si­džiau­gė,kad šie­met į Uk­mer­gę...

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo įmo­nė „Uk­mer­gės duo­na“ tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją kas­met pa­mi­nė­ti  Šv. Ago­tos – Duo­nos die­ną. Tą­dien gra­ži šven­tė su­ren­gia­ma įmo­nės par­duo­tu­vė­je, o pir­kė­jams pro­duk­ci­ja par­duo­da­ma su ypa­tin­ga nuo­lai­da.

Ukmergėje savaitgalį linksmai paminėta Derliaus šventė „Angelų sargų mugė“. Sveikinimo kalba šventę pradėjęs rajono savivaldybės meras Vydas Paknys kaip sėkmės ženklą sudaužė puodynę, iš kurios pabiro „auksiniai“ pinigai. Ukmergės kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė pasakojo...

Trijų karalių šventė staigmenų atnešė į vaikų lopšelį-darželį „Šilelis“. Su linkėjimais ir lauktuvėmis čia apsilankė Ukmergės rotariečiai. Dovana įstaigos vaikučiams – didžiulis baseinas, skirtas žaisti jame su plastikiniais kamuoliukais.

Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga ,,Ap­skri­ta­sis sta­las“ kvie­tė ra­jo­no jau­ni­mą bur­tis į ko­man­das, da­ly­vau­ti pro­tų mū­šy­je bei taip pa­si­tik­rin­ti ži­nias Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo, Uk­mer­gės kraš­to bei jau­ni­mo po­li­ti­kos te­mo­mis. Ka­vi­nė­je-ba­re „Pi­lia­kal­nis“ ko­man­dos run­gė­si dėl po­li­ti­kų bei ver­sli­nin­kų įsteig­tų pri­zų.

Dainuojantys, šokantys, grojantys vaikai šešioliktą kartą rinkosi Veprių kultūros namuose pasveikinti mamas šventėje ,,Tau, mamyte“. Koncertą pradėjo Gustė Pažusytė iš Petronių. Ne kartą scenoje pasirodė liaudies šokių kolektyvas iš Dainavos ,,Ups“, dainavo solistė iš Lyduokių Otilija Varnaitė, Radvilė Kraujalytė ir jos vadovė Rima Žudienė iš Užugirio.

Vo­ka­li­nio an­sam­blio „Can­ti­le­na“ at­li­kė­jos iš Lat­vi­jo­je vy­ku­sios Pa­sau­lio cho­rų olim­pia­dos su­grį­žo ne tuš­čio­mis. Uk­mer­giš­kės par­si­ve­žė vie­ną aukš­čiau­sių įver­ti­ni­mų – si­dab­ro di­plo­mą.

Ketvirtadienį miesto centre, prie Laisvės paminklo, iškilmingai paminėta visame pasaulyje kovo 20-ąją švenčiama Žemės diena. Dalyvauti šventėje, skirtoje pagerbti mūsų planetą, kasmet kviečiamos ugdymo įstaigos.

Puslapis 848 iš 1019

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų