Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų dir­ban­tie­ji vi­są šią sa­vai­tę da­ly­va­vo ak­ci­jo­je „Grįž­ta­me į mo­kyk­lą“. Mo­kyk­lo­je, ku­rią ka­daise bai­gė, ap­si­lan­kė ir mū­sų kraš­tie­tė, Briu­se­ly­je dir­ban­ti Žyd­ra Ba­ku­ty­tė.

 

Praėjusią savaitę „Ukmergės žiniose“ išspausdinome informaciją apie tai, kad rengiamasi įrengti šunų vedžiojimo aikštelę ir žmonės raginami registruoti keturkojus. Aikštele galės džiaugtis to mikrorajono gyventojai, kur bus daugiausia registruotų gyvūnų.

 

Artėjant Vasario 16-ajai gyventojai susirūpinę neturintys ant ko kelti valstybės vėliavos. „Pačių vėliavų pridėta visur, bet nei kotų, nei pritvirtinimų nerasi, – sakė į redakciją paskambinusi skaitytoja. – Kaip per šventes jas tvirtinti – negi kabinsi ant balkono?“ Pasakojo, jog kaimynei vėliavos koto pasiteiravus parduotuvėje, jį pasiūlyta išsipjauti.

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos 3b kla­sės gim­na­zis­tų ko­man­da – Ag­nė Po­ciū­tė, Gab­rie­lė Gra­baus­kai­tė, Ga­bi­ja Pa­uno­vai­tė, Taut­vy­das Dir­sė ir Ive­ta Len­čiaus­kai­tė – da­ly­va­vo res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se „Eu­ros­co­la“, ta­po nu­ga­lė­to­jais ir iš­ko­vo­jo ga­li­my­bę vi­sai kla­sei ap­lan­ky­ti Eu­ro­pos Par­la­men­tą Stras­bū­re ir ki­tas Eu­ro­pos ša­lis.

Ežerais ir kalvomis apsupta Žemaitkiemio seniūnija savo ateitį mato kaip turizmo kraštą. Neseniai visuomenei pristatytas daugiau nei 90 tūkst. litų vertės projektas, kurio metu sutvarkyti seniūnijos paplūdimiai ir piliakalniai.

Nors mies­to pi­lia­kal­nio in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo dar­bus bu­vo nu­ma­ty­ta už­baig­ti ge­gu­žę, pa­baig­tu­vės nu­ke­lia­mos į vi­dur­va­sa­rį. Dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės va­do­vai tvir­ti­na, kad pa­gal pla­ną dar­buo­tis su­truk­dė ne­nu­ma­to­mos kliū­tys.

Alvydas iš Krekšlių išsakė priekaištus buitinių atliekų vežėjams. Ukmergiškis pasakojo, kad praėjusį antradienį pagal grafiką šiame rajone šiukšlės turėjo būti išvežtos, tačiau nebuvo. Gyventojai paskambino įmonei „Ekonovus“ ir esą išgirdo, kad neturi laiko... Vėliau žmonėms buvo pasakyta, kad sugedo atliekas surenkantis automobilis.

Ant­ra­die­nio po­pie­tę Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos sa­lė ai­dė­jo nuo vai­kų bal­sų. Čia vy­ko Vai­kų ir moks­lei­vių pie­ši­nių prieš­gais­ri­ne ir ci­vi­li­ne sau­gos te­ma kon­kur­so lau­re­a­tų ap­do­va­no­ji­mas.

Ukmergės miškų urėdija informuoja, kad viename didžiausių urėdijos miškų – Šešuolių girioje tiesiamas naujas kelias. Jis palengvins privažiavimą prie sunkiai pasiekiamų miškų.

 

Praėjusį savaitgalį tris dienas tikintieji Vepriuose po šv. Mišių bažnyčioje ėjo Kalvarijų kelius. Taip šiame krašte minėtos Sekminės. Vaizdingoje vietoje įkurtos Veprių Kalvarijos – 35 Kryžiaus kelio koplytėlės, 8 mediniai ir 1 geležiniai vartai. Kryžiaus kelio ilgis apie 6 km. Prie kiekvienos stotelės meldžiamasi, viso kelio metu giedamos giesmės.

Puslapis 849 iš 1058

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų