Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, že­mės ūkio sek­to­rius yra vie­nas ri­zi­kin­giau­sių eko­no­mi­nių sek­to­rių, ku­ria­me nu­sta­to­mas ne­le­ga­lus dar­bas. Ne­le­ga­laus dar­bo at­ve­jų 2011 m. že­mės ūkio sek­to­riu­je nu­sta­ty­ta 7,90 proc., miš­ki­nin­kys­tė­je – 6,86 proc. 2012 m.

 

Li­gi­tos Juod­val­kie­nės nuotr. Že­mės ūkio sek­to­riu­je nu­sta­to­ma dau­giau­sia ne­le­ga­laus dar­bo at­ve­jų.

Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos Uk­mer­gės fi­lia­lo skai­ty­to­jai su­lau­kė ne­įpras­to lei­di­nio. Bib­lio­te­ką puo­šia di­džiu­lė me­ni­nį al­bu­mą pri­me­nan­ti kny­ga apie au­ga­lus, skir­ta re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams. Tai – uk­mer­giš­kės Ger­dos Gir­ny­tės do­va­na, ku­rią ji ga­mi­no ke­le­tą mė­ne­sių.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Ger­dos Gir­ny­tės iš odos ir ki­tų me­džia­gų pa­ga­min­tu al­bu­mu ga­li nau­do­tis ne tik re­gė­ji­mo ne­ga­lių tu­rin­tys skai­ty­to­jai.

Šią va­sa­rą Vep­rių lais­va­lai­kio už­im­tu­mo ir tu­riz­mo fi­lia­las vėl su­lau­kė gau­sy­bės sto­vyk­lau­to­jų. Čia vyks­tan­ti tra­di­ci­nė sto­vyk­la „Šven­to­sios vin­gis“ jiems kas­dien pa­tei­kia staig­me­nų. Pir­mo­ji čia ap­si­lan­kė „Sėk­mės aka­de­mi­jos“ pa­mai­na.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Vai­kai bu­vo mo­ko­mi šo­kių ir ak­ro­ba­ti­kos.

Ne­se­niai Kau­no gat­vė­je, prie pie­ni­nės esan­čio­je ga­li­nė­je au­to­bu­sų sto­te­lė­je, bu­vo pa­sta­ty­tas nau­jas pa­vil­jo­nas. Skir­tin­gai nei ki­ti au­to­bu­sų sto­te­lių pa­vil­jo­nai, šis bu­vo pa­ga­min­tas Uk­mer­gės įmo­nė­je ir kai­na­vo tri­skart pi­giau už ori­gi­na­lus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie nau­jos sto­te­lės iš­klo­tas ir trin­ke­lių grin­di­nys.

Šią sa­vai­tę ša­ly­je siau­tu­si aud­ra pri­da­rė ne­ma­žai nuos­to­lių – ver­tė me­džius, plė­šė na­mų sto­gus. Be elek­tros Lie­tu­vo­je bu­vo li­kę be­veik 46 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų. Uk­mer­gės ra­jo­ne elek­tros tie­ki­mas bu­vo nu­trū­kęs 434 var­to­to­jams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Per vėt­rą tur­ga­vie­tė­je pa­la­pi­nės „ap­si­kei­tė“ vie­to­mis.

Ren­kan­tis pro­fe­si­ją, svar­bu iš­ma­ny­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įta­ką bū­si­mam dar­bui. Apie tai kal­bė­ta ra­jo­no jau­ni­mui su­reng­ta­me fo­ru­me „IT – ta­vo ryt­die­nai“. Ja­me jau­nuo­liai su­pa­žin­din­ti su dar­bo rin­kos reik­mė­mis, pa­sa­ko­ta apie spe­cia­lis­tų po­rei­kį įmo­nė­se.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Aso­cia­ci­jos „Lan­gas į at­ei­tį“ di­rek­to­rė Lo­re­ta Kri­ži­naus­kie­nė ir UAB „Mic­ro­soft Lie­tu­va“ eks­per­tas Ša­rū­nas Kon­čius.

Pa­sau­ly­je nu­tin­kan­čios sti­chi­nės ne­lai­mės ir moks­liš­kai grin­džia­mos pra­na­šys­tės apie pa­sau­lio pa­bai­gą ver­čia su­si­mąs­ty­ti, kur bėg­tu­me slėp­tis, iš­gir­dę pa­vo­jaus sig­na­lus?

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ekstremalių situacijų ar karo metu apsisaugotumėm ne visi...

Ne­se­niai pri­im­tas į dar­bą vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riu­je Juo­zas Al­gir­das Kup­čins­kas pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be. Dar­bo su­tar­tis tu­rė­jo baig­tis šie­met gruo­džio 31 die­ną.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ra­jo­no ta­ry­ba ke­ti­na svars­ty­ti, ar tin­ka­mai val­do­mas sa­vi­val­dy­bės at­gau­tas ši­lu­mos ūkis.

Puslapis 850 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų