Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai ba­lan­džio 26 die­ną da­ly­va­vo šva­ri­ni­mo­si ak­ci­jo­je „Da­rom“. Kar­tu su po­li­ci­nin­kais ap­lin­ką šva­ri­no ir ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo dar­buo­to­jai.

 

Net ke­li mū­sų skai­ty­to­jai at­krei­pė dė­me­sį į pro­ble­mą Šven­to­sios pa­kran­tė­je. Pra­si­dė­jus karš­čiams čia ne­ma­žai po­il­siau­to­jų, ta­čiau šiukš­lia­dė­žių nė­ra. Uk­mer­giš­kiai tei­ra­vo­si, ar tik ne­li­ko pa­mirš­tos van­dens pa­kran­tės.

Lie­tu­va – vie­na, o kal­bų jo­je tiek, jog skir­tin­gų re­gio­nų gy­ven­to­jai ne vi­sa­da ir su­pras­tų vie­nas ki­tą. Kaip jas at­pa­žin­ti ir per­pras­ti tar­mių įvai­ro­vę? Po­eti­nio žo­džio ieš­ko­to­jai at­sa­ky­tų, jog po­ezi­ja, ku­ria tar­me be­skam­bė­tų, nu­stel­bia vi­sus skir­tu­mus ir ri­bas.

Gruo­džio vi­du­ry­je, at­ėjus trum­pų die­nų me­tui, Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je de­gė žva­kės, skam­bė­jo po­ezi­ja, lie­jo­si mu­zi­ka.

Visą praeitą savaitę ukmergiškiai darbavosi Vaižganto kapinėse – likvidavo praūžusio škvalo padarinius. Atėjus aplankyti artimųjų kapelių nežinojai, ką rasi, – ar apdaužytas plyteles, ar išverstą medžio kelmą, ar šakų krūvą.

Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se už­baig­ti vie­no iš kor­pu­sų re­no­va­ci­jos dar­bai. Pa­baig­tu­vių iš­kil­mė­se da­ly­va­vo  Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė. Po pus­me­tį tru­ku­sių dar­bų dau­giau įstai­gos gy­ven­to­jų ga­li nau­do­tis pa­to­gu­mais. 

Prieš sa­vai­tę įvy­ku­sio Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos val­dy­bos po­sė­džio me­tu pa­reiš­ki­mą iš­ei­ti iš dar­bo pa­tei­kė il­ga­me­tis Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos me­džiok­lės ži­no­vas-žu­vi­nin­kas Sta­sys Brak­nys. Jis šio­se pa­rei­go­se dir­bo ne vie­ną de­šimt­me­tį.           

Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų dir­ban­tie­ji vi­są šią sa­vai­tę da­ly­va­vo ak­ci­jo­je „Grįž­ta­me į mo­kyk­lą“. Mo­kyk­lo­je, ku­rią ka­daise bai­gė, ap­si­lan­kė ir mū­sų kraš­tie­tė, Briu­se­ly­je dir­ban­ti Žyd­ra Ba­ku­ty­tė.

 

Praėjusią savaitę „Ukmergės žiniose“ išspausdinome informaciją apie tai, kad rengiamasi įrengti šunų vedžiojimo aikštelę ir žmonės raginami registruoti keturkojus. Aikštele galės džiaugtis to mikrorajono gyventojai, kur bus daugiausia registruotų gyvūnų.

 

Artėjant Vasario 16-ajai gyventojai susirūpinę neturintys ant ko kelti valstybės vėliavos. „Pačių vėliavų pridėta visur, bet nei kotų, nei pritvirtinimų nerasi, – sakė į redakciją paskambinusi skaitytoja. – Kaip per šventes jas tvirtinti – negi kabinsi ant balkono?“ Pasakojo, jog kaimynei vėliavos koto pasiteiravus parduotuvėje, jį pasiūlyta išsipjauti.

Puslapis 850 iš 1060

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų