Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lina SUKACKIENĖ

Kodėl kyla konfliktai tarp valstybių, kodėl pykstasi žmonės? Ar galima gyventi taikiai ir dėl visų problemų susitarti?

Kiekvieną kartą stebėdama žmonių tarpusavio santykius darau išvadą – mes nenorime gyventi taikiai.

Situacija darbe. Vienoje erdvėje dirba penki kolektyvo nariai. Kiekvienas atlieka savo užduotį, bet rezultatas – kolektyvo. Kokia aukšta nata turi skambėti kiekviena darbo minutė, kad šis kolektyvas turėtų maksimalų rezultatą. Kiekvienas iš mūsų – atskiras ir tobulas Dievo kūrinys. Turime nuomonę, požiūrį, atsakomybės supratimą, talentą. Turime ir „juodų grūdų“ kampelį, apie kurį siekiame, kad niekas nežinotų.

Ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų (ŪVKTI) su­kel­to­mis li­go­mis pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo.

Ma­žiau­sias ser­ga­mu­mas re­gist­ruo­tas Tau­ra­gės re­gio­ne (21,6 atv./10 000 gyv.), di­džiau­sias – Vil­niaus re­gio­ne (48,4 atv./10 000 gyv.). Šiek tiek ma­žes­nis ser­ga­mu­mas Pa­ne­vė­žio re­gio­ne – 29,7 ir Aly­taus – 29,9 atv./ 10 000 gyv.

Uk­mer­gė­je šis skai­čius – 35,56. atv./10 000 gyv. Gri­po at­ve­jų mū­sų ra­jo­ne kol kas ne­nu­sta­ty­ta. Vi­so­je Lie­tu­vo­je pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­sta­ty­ta 15 gri­po at­ve­jų.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad  nuo pra­ėju­sių me­tų ru­dens jų įstai­ga duo­me­nis apie mi­nė­tus su­sir­gi­mus iš gy­dy­mų įstai­gų ren­ka iš­ti­sus me­tus. Anks­čiau tai da­ry­da­vo tik gri­po se­zo­no me­tu.

Kas­met ant­rą­jį spa­lio mė­ne­sio šeš­ta­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Der­liaus die­na. Kaip tik tą­dien Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vo Mies­to mu­gė, į ku­rią ūki­nin­kai at­ga­be­no pa­čių už­au­gin­to šių me­tų der­liaus krai­tes. Uk­mer­giš­kiams mu­gė ta­po pui­kia pro­ga pa­si­žmo­nė­ti, vi­so­kių gro­žy­bių pa­žiū­rė­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gražiausia rudens šventė Ukmergėje – Miesto mugė.

Įvai­riuo­se nuo­trau­kų kon­kur­suo­se bei pa­ro­do­se ne­re­tai da­ly­vau­ja ir šalies po­li­ci­jos dar­buo­to­jai. Vie­no jų – Ute­nos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­no Ri­mo Le­lec­ko – dar­bai at­ke­lia­vo į Uk­mer­gę.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Anot Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to fo­to­gra­fo Eu­ge­ni­jaus Onai­čio (de­ši­nė­je), fo­to­gra­fi­ja pa­rei­gū­no dar­bą nu­spal­vi­na ypa­tin­go­mis spal­vo­mis.

Šią sa­vai­tę bai­gė­si gy­ven­to­jų su­ra­šy­mas. Nors bu­vo nu­ma­ty­tos bau­dos, Uk­mer­gė­je ne­nu­baus­tas nė vie­nas su­ra­šy­mo są­mo­nin­gai ven­gęs as­muo. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to dar­buo­to­jai pri­pa­žįs­ta su nuo­bau­do­mis ne­pra­si­dė­ję, nes tai il­ga ir pai­ni pro­ce­dū­ra.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Gy­ven­to­jų ir būs­tų su­ra­šy­mas at­sklei­dė: kai ku­rio­se mū­sų ra­jo­no se­niū­ni­jo­se dau­giau kaip treč­da­lis so­dy­bų bei būs­tų iš­tuš­tė­ję. Sta­tis­ti­kos sky­riaus dar­buo­to­jai ma­no, kad ant du­rų ka­ban­čios spy­nos ga­lė­jo ge­ro­kai iš­kreip­ti su­ra­šy­mo duo­me­nis.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ant du­rų ka­ban­čio­mis spy­no­mis kai ku­rio­se se­niū­ni­jo­se su­ra­ši­nė­to­jus pa­si­ti­ko kas tre­čias būs­tas.

Spi­gi­nant šal­čiams kiek­vie­nam gy­vū­nui itin svar­bi pa­sto­gė. Kai tik­rų na­mų nė­ra, ke­tur­ko­jams ją at­sto­ja sa­vi­val­dy­bės įkur­ta gy­vū­nų prie­glau­da. Per pus­me­tį vie­šo­sios įstai­gos „Uk­mer­gės be­glo­bių gy­vū­nų na­mai“ dar­buo­to­jai šei­mi­nin­kus su­ra­do 55 ke­tur­ko­jams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Svajonė išsipildė...

Ve­ly­kų šven­tės 42 me­tų J. S. įkvė­pė žiau­riam nu­si­kal­ti­mui. Še­šuo­liuo­se jis sa­dis­tiš­kai nu­ga­la­bi­jo sa­vo šu­nį.

Apie 18.50 val. prie au­to­mo­bi­lio „Au­di 100 Avant“ vy­ras gran­di­ne pri­ri­šo sa­vo au­gin­ti­nį ir iš­va­žia­vo iš mies­te­lio link Mie­gu­čių kai­mo. Gy­vū­nas kiek įsten­gė bė­go, o pas­kui pa­kri­to ir tem­pia­mas žu­vo. Ne­gy­vą ke­tur­ko­jį vy­ras at­ri­šo ir pa­li­ko ša­li­ke­lė­je.

 

Kiek­vie­nas mies­tas tu­ri sa­vo įžy­my­bę – keis­tuo­lį, gy­ve­nan­tį pa­gal sa­vo su­si­kur­tas tai­syk­les. Iš­si­ski­rian­tį iš ap­lin­ki­nių ne tik su­pra­ti­mu apie su­pan­tį pa­sau­lį, bet ir iš­vaiz­da. Jo­a­ną Če­reš­kie­nę, ku­rią Uk­mer­gė­je pa­žįs­ta ir jau­nas, ir se­nas, žur­na­lis­tai ap­lan­kė pir­mą kar­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ap­si­lan­kė­me pas dau­ge­liui uk­mer­giš­kių ge­rai pa­žįs­ta­mą ne­di­du­kę, nuo­lat be­si­šyp­san­čią ir, at­ro­dy­tų, gy­ve­ni­mu vi­suo­met pa­ten­kin­tą mo­te­riš­kę. Ke­le­tą kar­tų kei­tu­si sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą, iš būs­to Kau­no gat­vė­je prieš ket­ve­rius me­tus at­si­kraus­tė į na­me­lį „Le­li­jos“ so­dų ben­dri­jo­je.

 

 

Vie­nas Jo­a­nos Če­reš­kie­nės šu­ne­lis jau tu­ri skie­pų pa­žy­mė­ji­mą. Ji pa­si­ry­žu­si pa­skie­py­ti vi­sus sa­vo au­gin­ti­nius.

 

Jo­a­na Če­reš­kie­nė be­veik nie­kuo­met ne­si­ski­ria su sa­vo ve­ži­mai­čiu.
Au­to­rės nuotr.

Puslapis 851 iš 1019

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų