Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šalies žurnalistai, leidėjai tą dieną mini savo profesinę šventę.

 

Tra­di­ci­nei lie­tu­vių liau­dies šven­tei – Už­ga­vė­nėms – Lie­tu­vos paš­tas šie­met iš­leis nau­ją paš­to žen­klą. Nors šie­met Už­ga­vė­nės šven­čia­mos ko­vo 4 die­ną, paš­to žen­klas šiai šven­tei pa­mi­nė­ti apy­var­to­je pa­si­ro­dys va­sa­rio 15 die­ną.

Ukmergiškiai nuo seno buvo įpratę paštininko sulaukti iš ryto – daugeliui pusryčiaujant pavartyti laikraščius ir sužinoti naujienas tapo tradicija. Deja, panašu, kad spaudos prenumeratoriams šią tradiciją gali tekti pakeisti.

Uk­mer­giš­kis Juo­zas Raš­čiaus­kas sa­ko la­bai be­si­do­min­tis „Drau­gys­tės“ ki­no te­at­ro pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ei­ga. Ji jam ne­pa­tin­ka. Sa­ko iš­sa­kan­tis ir ki­tų žmo­nių nuo­mo­nę – pa­sta­tas per­ne­lyg pil­kas, niū­rus, be jo­kių ak­cen­tų ir, pa­na­šu, kad toks jau ir liks, nes da­bar jau dar­bai iš iš­orės per­si­kė­lė į vi­dų.

Pa­si­bai­gus re­no­va­ci­jai, spor­ti­nin­kus ir dar­buo­to­jus pa­si­tin­ka kiek at­si­nau­ji­nęs Uk­mer­gės spor­to cen­tras. Ta­čiau pra­ei­viams į akis la­biau­siai krin­tan­čios ne­iš­vaiz­džios pa­sta­to sie­nos kol kas to­kios ir liks. Jos ir pa­ma­tai bus tvar­ko­mi ki­ta­me dar­bų eta­pe.

Šią savaitę viena Ukmergės senamiesčio erdvė pasipuošė linksmais katinais. Ant Vytauto ir Darbininkų gatvių kampe stovinčio namo sienos pritvirtinti trys metaliniai katinai. Vietą skulptūrai padiktavo iš sienos išsikišę metaliniai „bėgiai“. Matyt kadais ten buvo planuota įrengti balkoną.

Gegužės 5–9 dienomis Italijoje, kalnų miestelyje Baselice, vyko Europos Komisijos finansuojamo Tarptautinio Comenius daugiašalės partnerystės Mokymosi visą gyvenimą programos projekto „Daug europietiškų kelių – vienam sėkmės keliui“...

Iš pa­rei­gų ne­se­niai at­si­sta­ty­di­no il­ga­me­tis Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ma­ra­zaus­kas. Jis or­ga­ni­za­ci­jos val­dy­bai va­do­va­vo dau­giau nei 20 me­tų. V. Ma­ra­zaus­kas tei­gia, kad pa­grin­di­nė ap­si­spren­di­mo at­si­sta­ty­din­ti prie­žas­tis – gar­bin­gas am­žius.

Taip pa­va­di­nau sa­vo straips­ne­lį per­fra­zuo­da­mas Er­nes­to He­ming­vė­jaus ro­ma­no pa­va­di­ni­mą. Dėl svei­ka­tos pro­ble­mų ku­riam lai­kui ak­ty­vią me­džiok­lę bu­vo te­kę pri­stab­dy­ti, tad pri­slo­po ir ne­nu­sa­ko­mi po­jū­čiai bei azar­tas, esan­tys kiek­vie­no me­džio­to­jo šir­dy­je.

Į re­dak­ci­ją at­ėju­si stu­den­tė In­drė bu­vo su­krės­ta me­di­kių dar­bu Uk­mer­gės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je. Jau­nai mer­gi­nai pir­ma­die­nį te­ko bū­ti įvy­kio liu­di­nin­ke. 4 marš­ru­to au­to­bu­se, apie 8 va­lan­dą ry­to va­žia­vu­sia­me link au­to­bu­sų sto­ties...

Puslapis 851 iš 1058

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų