Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kul­tū­ros mi­nist­ras Arū­nas Ge­lū­nas pa­tvir­ti­no Uk­mer­gės se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jos ir ap­sau­gos zo­nos ri­bų spe­cia­lų­jį pla­ną.

Ap­sau­gos zo­na – tai te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je pa­si­kei­ti­mai ga­li­mi, bet ją for­muo­ti rei­kia taip, kad ji tar­nau­tų reikš­min­giau­sio Uk­mer­gės se­na­mies­čio rai­dos lai­ko­tar­pio – iki XIX a. pa­bai­gos – iš­sau­go­ji­mui.

Spe­cia­lu­sis Uk­mer­gės se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jos ir ap­sau­gos zo­nos ri­bos pla­nas pra­dė­tas reng­ti 2008-ai­siais. Jį or­ga­ni­za­vo Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, o ren­gė vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos pa­min­klai“. Pro­jek­to va­do­vė – Ire­na Sta­niū­nie­nė, ar­chi­tek­tas – Da­rius Bag­do­na­vi­čius. Ri­bų pla­nas kai­na­vo 120 tūks­tan­čių li­tų.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Patvirtintas Uk­mer­gės se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jos ir ap­sau­gos zo­nos ri­bų spe­cia­lusis pla­nas.

Vasario 27-ąją - rinkimai į savivaldybės tarybą. Rinkimuose dalyvaujantys Naujosios sąjungos (socialliberalų) partijos nariai atsako į portalo skaitytojų užduotus klausimus. Išvardinkite ką gero padarėte, kokius veiksmus užblokavote, kad geriau būtų ukmergiškiams, ar po metų pasiruošę padėti mandatus, jei nesiseks įgyvendinti savo pažadų?

Gintaras Plevokas (rajono tarybos narys): 2007-2011 metų taryboje, koalicijoje su kitomis partijomis, dirbo du Naujosios sąjungos atstovai. Prieš rinkimus buvome įsipareigoję atlikti tam tikrus darbus ir mes juos įvykdėme. Siūlėme peržiūrėti sutartį tarp šilumos tiekėjų ir savivaldybės, derėtis dėl šilumos kainos sumažinimo. Nesusitarus - ieškoti teisinių būdų nutraukti sutartį ir savivaldybei perimti šilumos tiekimą į savo rankas. Tai buvo pradėta daryti. Siūlėme renovuoti PSPC ambulatorijas ir medicinos punktus, gerinti greitosios medicinos pagalbos materialinę bazę.

Ambulatorijos ir medicinos punktai sutvarkyti, įsigyti nauji greitosios pagalbos automobiliai. Siūlėme geriau kontroliuoti ugdymo įstaigų vaikų maitinimą. Sudaryta komisija kuri kontroliuoja sutarties (su maitinimo tiekėju) vykdymą, o ikimokyklinėse įstaigose maistas ruošiamas pačių įstaigų jėgomis. Siūlėme plėsti ir modernizuoti miesto ir gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklus, užtikrinti geriamo vandens kokybę. Tai pradėta vykdyti. Siūlėme modernizuoti kaimo apšvietimo tinklus. Jie sutvarkyti.

Remdami vietos veiklos grupes skatinome lėšų pritraukimą iš ES fondų, siekiant skatinti ir remti kaimo bendruomenių plėtrą, ekologinę žemdirbystę, kaimo amatų vystymą. Tai tik keli pavyzdžiai.

Partijos šūkis yra „Kviečiame keisti“. Ukmergės valdžios daugumoje esate daugiau kaip dešimt metų (partija), tad kyla klausimas kodėl manote, kad reikia keisti Ukmergę?

Stasys Barauskas (partijos Ukmergės skyriaus pirmininkas): Nereikėtų pažodžiui suprasti. Keisdami ją, turėtume daugiau veiksmų derinti su visuomene, kad valdžia priimtų žmogų kaip sau lygų. Kad žmogui, į savivaldybę atėjus su savo klausimais, neiškiltų dar daugiau problemų, jos būtų normaliai išsprendžiamos. 

Jūsų partijos atstovas vadovavo Kontrolės komitetui. Ką konkretaus kontrolės komitetas nuveikė? Kokias savivaldybės negeroves atskleidė?

G. Plevokas: Kontrolės komiteto veikla buvo organizuota vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo nustatytais įgaliojimais, pagal savivaldybės tarybos patvirtinta veiklos programą.

Pagrindinė mūsų veikla buvo analizuoti savivaldybės Kontrolierės darbo planus, analizuoti jos ataskaitą, ieškoti negerovių ir savivaldybės administracijai teikti pasiūlymus kaip tas negeroves šalinti. Komiteto posėdžiai dažniausiai vykdavo kartą per mėnesį. Atskleidėm nemažai negerovių. Buvo sprendžiamos UAB „Būtų ūkis“ problemos, medžiaga perduota prokuratūrai. Atliktas ligoninės auditas. Tai tik du pavyzdžiai. Manau, kad mes su savo darbu susitvarkėm. Kiekvienas rajono tarybos narys, ar gyventojas gali su savo klausimais kreiptis į komitetą ir jie yra nagrinėjami.

Ar Jūsų partija pritaria mero vykdomai politikai? Jūsų nuomonė apie daugiabučius namus administruojančią įmonę UAB „Ukmergės butų ūkis“?

S. Barauskas: Mero vykdomai politikai pritariam dalinai. Meras vadovauja tarybai ir visus sprendimus priima taryba. Todėl negalima sakyti, kad tai konkrečiai mero vykdoma politika. Jis teikia pasiūlymus, o balsuoja taryba. Daugiabučiai turėtų pasirinkti ne vieną kažkurią administruojančią įmonę, kad nebūtų monopolio.

G. Plevokas: Administracijos darbuotojai sprendžia klausimus ir teikia tvirtinti tarybai. Tarybos nariai komitetuose svarsto klausimus ir tvirtina tarybos posėdžiuose. O meras vadovauja tarybai.

Kokiu veiksmų imsitės dėl konflikto su UAB „Miesto energija“?

Arvydas Pėšina: Veiksmų imtis negalima, kol konflikto aplinkybės svarstomos teismuose. Ir kol jie nesibaigė, mes nieko negalime daryti. Reikia laukti kol teismai priims sprendimus.

O kaip Jūs būtumėte pasielgę jeigu būtumėte vadovavę rajonui? Ar pritariate buvusiems savivaldybės veiksmams?

A. Pėšina: Mes savo programoje buvome numatę, kad reikia peržiūrėti sutartį tarp šilumos tiekėjo ir savivaldybės. Pasitelkus šilumos vartotojus atstovaujančias visuomenines organizacijas, derėtis su šilumos tiekėju dėl kainos sumažinimo. Nesutarus, ieškoti teisinių būdų nutraukti sutartį ir savivaldybei perimti šilumos tiekimą į savo rankas. Bet kokiu atveju mes būtume ieškoję teisinių problemos sprendimo būtų.

Kaip spręsite atliekų surinkimo mokesčio klausimą? Dėl paties mokesčio neprieštarauju, tačiau manau jis neteisingai skaičiuojamas. Ar Jūsų manymu viskas yra gerai ir nieko keisti nereikia? Kaip manote, ar savivaldybės administracija rinkliavai pasiruošė?

S. Barauskas: Pasakysiu kaip eilinis žmogus – šiuo metu man mokestis sumažėjo. Aišku, pradžioje projektas nebuvo iki galo atidirbtas. Reikėtų spręsti problemas su įmonėmis. Gal jos turėtų mokėti ne pagal plotą, o pagal veiklą. Rinkliavai buvo pasiruošta nepilnai.

Kokia Jūsų partijos nuomonė dėl garsiojo dviračio tako prie Šventosios upės, taip pat A.Smetonos dvaro? Ar pritariate tiems projektams ar turite savų idėjų? Kokia nuomonė dėl Kauno ir Vienuolyno gatvių sutvarkymo?

A. Pėšina: Dviračių takas prie Šventosios upės dabar įgauna šiek tiek kitokią prasmę. Nes jis patenka į teritoriją, kuriai paskelbtas konkursas dėl piliakalnio ir teritorijos aplink jį, sutvarkymo. Tada, kai projektas bus parengtas, bus galima apręsti apie tako likimą. Dėl A. Smetonos dvaro, galima pasakyti tiek –  paruoštas projektas susilaukė kritikos ir neveltui. Galbūt projektą būtų galima tobulinti, tik reiktų išsiaiškinti visuomenės nuomonę ir pasiūlymus. Dėl gatvių, tai ne tik mūsų, bet ir architektų nuomone miesto centras buvo tvarkomas neturint bendro plano. Todėl aikštė prie bažnyčios atrodo vienaip, Vienuolyno gatvė - kitaip. Jos abi tarpusavyje nedera. Planuojama tvarkyti Kęstučio aikštę. Gali atsitikti taip, kad ir ji nederės. Reikia skelbti konkursus, kuriuose dalyvaujantys architektai parengtų gerus projektus. Negalima konkursų daryti per dvi savaites, nes tai mažas laiko tarpas parengti kokybišką projektą.

Kokių minčių turite dėl karinio miestelio, pietinio miesto apvažiavimo ir dėl „Draugystės“ kino teatro. Juk negerai, kad toks pastatas tokioje vietoja nyksta.

A. Pėšina: Šie projektai jau parengti. Reikia dėti visas pastangas, kad jie būtų įgyvendinti. Nes palikti tuščią karinio miestelio teritoriją būtų neprotinga. Įgyvendinus šį projektą, karinio miestelio teritorija būtų turistų traukos zona, kas būtų labai naudinga miestui. Dėl pietinio miesto apvažiavimo – projektą reikia paremti. Dėl „Draugystės“ kino teatro - projektas reikalingas, nes jei nieko nedarysim, kino teatras paprasčiausiai vieną dieną gali sugriūti.

Ką manote apie UAB „Autobusų parkas“ paslaugas ir kainas?

Vaida Mikelytė: Tai labai senas autobusų parkas, važinėja dideli autobusai. Jų eksploatacinės sąnaudos labai didelės. Jie dažnai genda, kuro kainos kyla. To pasekoje vieno kilometro įkainis – didžiulis. Siūlytume atnaujinti autobusų parką, įsigyjant mažiau vietų turinčius autobusus. Palaikysime visas iniciatyvas šiai problemai spręsti. Miesto autobusai neša pelną, kaimo – nuostolį. Šią problemą reikėtų spręsti peržiūrint maršrutus.

Miesto ir kaimo keliai šia žiemą sunkiai pravažiuojami. Kaip turėtu buti sprendžiama ši problema?

Arūnas Rimkus: Šią žiemą daug snigo ir pustė. Jeigu Ukmergę mes lyginsime su kitais rajonais, kaimo keliai buvo nuvalyti ir prižiūrimi pakankamai. Gal kažkur reiktų įdėti daugiau pastangų.

Jūs esate Švietimo darbuotojų profsąjungos rajono susivienijimo pirmininkas. Kokia švietimo padėtis rajone? Kaip valdžia sprendžia švietimo problemas rajone?

A. Rimkus: Kadangi atstovauju rajono švietimo darbuotojų profesinę sąjungą, galiu pasakyti, kad rajone keletą paskutinių metų atsižvelgiama, kad rajone yra švietimo profsąjunga, atsižvelgiama į kai kuriuos švietimo darbuotojų reikalavimus ar pageidavimus. Po truputi mes parodėme, kad esame ir dirbame. Todėl santykiai su savivaldybe pagerėjo, nors kartais būdavo ir aštrių klausimų. Tačiau kartu ieškodavome kompromisų. Manome, kad ateityje dar labiau stiprinsime darbą su savivaldybe, kad daugiau klausimų teigiamai būti sprendžiami švietimo darbuotojų naudai. Šiandien švietimo įstaigose ko gero labiausiai nuskriausti techninio personalo darbuotojai, kaimo mokyklų ir darželių pedagogai, kuriems už važinėjimą iš miesto kelionės nėra apmokamos. O atlyginimai mokami pagal mažiausius koeficientus. Todėl reikia koeficientus atstatyti į pradinę padėtį. Kad visi pedagogai už savo darbą būtu vertinami vienodai.

Kokia Jūsų nuomonė apie K. Grinių - signatarą ir jo visur išsakomus komentarus, ypač apie šilumos ūkio problemas? Kokia Jūsų nuomonė apie daugiabučių namų renovaciją? Ar verta gyventojams renovuoti namus?

Rimantas Paliulis: Kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę įvairiais klausimais ir apie jų sprendimo būdus.  Šilumos ūkio sprendimai šiuo metu yra persikėlę į teismus. Ir jie pasakys, kas yra teisus ir neteisus. Pirmas šilumos kainų šuolis įvyko 2006 metais. Tada buvo sudaryta seimo komisija, kuri tyrė šilumos kainas. Tas pats kartojasi šiais metais. Dar 2006 metais seimo komisija nurodė, kad šiluma brangsta dėl brangstančio kuro, daug šilumos vartojančių namų ir mažo atsinaujinančio kuro vartojimo šilumos gamyboje. Šios problemos liko iki šių dienų. Šilumos tiekėjai aiškina, kad yra kiauri namai ir brangsta kuras. Ukmergėje nėra pilnai renovuoto nė vieno namo. Seimo Audito komitetas 2006 metais nustatė, kad per metus mieste atnaujinus visus daugiabučius namus ir šilumos suvartojimą sumažinus 50 procentų, šilumos kaina gyventojams pagal galiojančią metodiką padidėtų 20 – 30 procentų. Reiškia daugiabučių namų renovavimas turi tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių. Palaipsniui atnaujinat namus taip neatsitiks - kaina kils lėtesniais tempais. Yra šilumos ūkio specialusis planas. Pagal jį nė vienas daugiabutis negali atsijungti nuo centralizuoto šildymo. Mūsų nuomone jį reikėtų pakeisti. Kad daugiabutis namas, kuris palaipsniui atsinaujina ir ateityje suvartos mažiau šilumos, galėtų atsijungti nuo centralizuoto šildymo. Kas leistų sutaupyti 20 – 30 procentų kuro sąnaudų. Tai turėtų žymiai didesnį efektą ir gyventojai noriau modernizuotu namus. Mes sieksim peržiūrėti šilumos ūkio specialųjį planą.

S. Barauskas: Dėkojame visiems kurie pateikė klausimus ir visus rinkėjus kviečiame vasario 27 dieną balsuoti už Naująją sąjungą kurios numeris yra 64.

Šią sa­vai­tę į skie­pų ka­bi­ne­tą at­ke­liaus mo­ka­ma vak­ci­na nuo gri­po. Vi­du­ti­niš­kai ji kai­nuos iki 30 li­tų. Pra­ėju­siais me­tais mo­ka­ma vak­ci­na­ci­ja pa­si­nau­do­jo per du šim­tai ra­jo­no gy­ven­to­jų. Pa­si­skie­pi­jo ir vi­si me­di­ci­nos dar­buo­to­jai. Skie­pų ka­bi­ne­te pro­fi­lak­tiš­kai skie­pi­ja­mi su­au­gu­sie­ji ir vai­kai, o vyks­tan­tys į už­sie­nio ša­lis skie­pi­ja­mi ir kon­sul­tuo­ja­mi apie to­se ša­ly­se plin­tan­čias už­kre­čia­mą­sias li­gas.
Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ
Ga­li­ma pa­si­skie­py­ti ir nuo He­pa­ti­to B, ku­rio vie­na do­zė kai­nuo­ja dau­giau nei 60 li­tų. Re­ko­men­duo­ti­nos 3 He­pa­ti­to B skie­pų do­zės. Skie­pi­ja­ma ir nuo vė­ja­rau­pių, er­ki­nio en­ce­fa­li­to, Žmo­gaus pa­pi­lo­mos vi­ru­so ir kt.

Laikraštyje skaitykite:

„Slidžių gatvelių siurprizai“
(Jolita Žurauskienė)
„Sulauks knygų grąžinimo įrangos“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Skautų išvyka“
(Inesa Zarankaitė, 6 klasės mokinė, skautė)
„Būkime atidūs – varvekliai“
(„U. ž.“ informacija)
„Snieguotas dienas nuspalvina internetas“
(Rasa Griškevičienė, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė)
„Vasaris - sveikatos mėnuo Ukmergėje“
(Sigita Kriaučiūnienė)
„Paramą Haičio moterims suteikė ir ukmergiškės“
(Indrė Kižienė)

Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai – skirti renginiai kasmet organizuojami rajono ugdymo, kultūros įstaigose, o prie šia proga rengiamų akcijų kviečiami prisijungti visi piliečiai. 

Uk­mer­giš­kė 14-me­tė Gre­ta Kriau­čiū­nai­tė su­per­mo­de­lių at­ran­ko­je šią sa­vai­tę ta­po vie­na iš nu­ga­lė­to­jų. Jai su­teik­ta ga­li­my­bė va­sa­rą mo­ky­tis Ja­po­ni­jo­je. Dau­ge­liui jau­nų mo­de­lių tai – pa­sa­kiš­ka sva­jo­nė, ta­čiau moks­lei­vių tė­ve­liams – kar­tu ir di­džiu­lis rū­pes­tis bei iš­gy­ve­ni­mai.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre Vai­kų (die­nos) so­cia­li­nės prie­žiū­ros sky­riu­je or­ga­ni­zuo­ta sto­vyk­la „Ma­no svei­ka va­sa­ra“. Jo­je šur­mu­lia­vo dvi­de­šimt vai­kų.

 

Vep­rių vai­kų va­sa­ros po­il­sio sto­vyk­lo­je įgy­ven­din­ta svei­ka­ti­ni­mo ir fi­zi­nio ak­ty­vi­ni­mo pro­gra­mos „Šven­to­sios vin­giai“ ant­ro­ji pa­mai­na „Gy­ve­ni­mo til­tai“.

Lie­pos 14–20 die­no­mis Vep­rių vai­kų va­sa­ros po­il­sio sto­vyk­los pa­mai­no­je „Le­gen­dų ap­sup­ty“ sto­vyk­la­vo dau­giau nei 60 vai­kų iš Uk­mer­gės, Mo­lė­tų, Kau­no, Jo­na­vos, Vil­niaus. Sto­vyk­lą or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tras.

 

Puslapis 852 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų