Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Sveikatingumo centre „Sinergija“ vyko boulingo finalinės varžybos. Keletą savaičių vykusio turnyro finalininkai rungėsi dėl Mero taurės.

Gedimino Nemunaičio nuotr. Geriausi Ukmergės boulingo meistrai ir turnyro organizatoriai.

Or­ga­nų do­no­rys­tė dau­gu­mai žmo­nių aso­ci­juo­ja­si su mir­ti­mi. Lie­tu­vo­je vis dar bi­jo­ma apie tai kal­bė­ti vie­šai. Ge­rai su­pras­da­ma šią pro­ble­mą ir siek­da­ma su­teik­ti kuo dau­giau ži­nių, Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga ne­se­niai pa­kvie­tė uk­mer­giš­kius į ren­gi­nį „Or­ga­nų do­no­rys­tė – fak­tai ir mi­tai“.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Į renginį organizatoriai pakvietė daug svečių.

Pra­ei­tą sa­vai­tę ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­spręs­tas nuo va­sa­ros vil­kin­tas klau­si­mas apie at­lie­kų tvar­ky­mo per­spek­ty­vas mū­sų ra­jo­ne. Kaip ne­daž­nai pa­si­tai­ko, opo­zi­ci­ja su val­dan­čiai­siais ra­do kom­pro­mi­si­nį spren­di­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Per pertrauką tarybos nariai tęsė diskusijas apie atliekų tvarkymo rajone galimybes.

Šešuo­liuo­se gy­ve­nan­tis is­to­ri­kas, et­no­gra­fas Sta­nis­lo­vas Bud­rai­tis su ben­dra­min­čiais mies­te­liui pa­do­va­no­jo gra­žių do­va­nų. Šių­me­ti­nius tra­di­ci­nius Še­šuo­lių at­lai­dus – Oni­nes pa­žen­kli­no ke­li uni­ka­lią is­to­ri­nę ver­tę tu­rin­tys ak­cen­tai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kny­ge­lę ir me­da­lį Sta­nis­lo­vas Bud­rai­tis įtei­kė vie­nam iš ben­dra­min­čių – kal­viui Juo­zui Ši­mo­niui.

Nors obe­lų ša­kos nuo obuo­lių ne­lūž­ta, so­di­nin­kus la­biau­siai nu­vy­lė ne šių­me­tis der­lius, o kai­nos. Su­pir­kė­jai šie­met mo­ka per­pus ma­žiau nei per­nai – po ke­lio­li­ka cen­tų už ki­log­ra­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Tuš­tė­jant so­dy­boms, nai­ki­na­mi kai­mai, ka­dai­se gar­sė­ję sa­vo gy­ven­to­jais ir le­gen­do­mis. Kai ku­rie, pa­va­din­ti ne­įpras­tais ar net­gi keis­tais var­dais, mirš­ta kar­tu su se­no­liais. Dū­la se­no­sios pir­kios kai­muo­se – joms ne­be­lie­ka vie­tos tarp mo­der­nių va­sar­na­mių, į ku­riuos sku­ba nuo šur­mu­lio bė­gan­tys mies­tie­čiai.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Iš­tuš­tė­jus so­dy­boms, nyks­tan­čių kai­mų is­to­ri­ja grimz­ta už­marš­tin.

 

Uk­mer­gė­je ke­ti­na­ma kur­ti ver­sli­nin­kų klu­bą. Mū­sų ver­sli­nin­kai pra­ėju­sią sa­vai­tę apie tai dis­ku­ta­vo su to­kius klu­bus jau tu­rin­čiais ko­le­go­mis iš Šir­vin­tų ir Anykš­čių.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Bur­ti ver­slo klu­bą ini­cia­ty­vos ėmė­si Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras. Jo va­do­vė Vi­da Me­liūkš­tienė pa­sa­ko­jo, kad jau se­niai do­mi­si šir­vin­tiš­kių ir anykš­tė­nų pa­tir­ti­mi. Su ver­sli­nin­kais ne­se­niai bu­vo ap­si­lan­kę Šir­vin­tų ra­jo­ne, kal­bė­jo apie jų klu­bo veik­lą.

 

 

Tri­jų ra­jo­nų ver­sli­nin­kai vi­są va­ka­rą ben­dra­vo ir ap­ta­rė ne vie­ną ben­drą pro­jek­tą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Daž­niau­sios pas­ta­rų­jų mū­sų ra­jo­ne įvyk­dy­tų nu­žu­dy­mų prie­žas­tys – al­ko­ho­lis ir pa­vy­das.

Pir­ma­die­nį Vil­niaus gat­vė­je esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo bu­te ras­ta ne­gy­va 59 me­tų A. S. Ant jos vei­do ir ki­tų kū­no vie­tų ras­tos mu­ši­mo žy­mės.

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo ver­sli­nin­kai me­tus pa­ly­dė­jo bū­ry­je. Or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Ro­lan­das Ja­nic­kas ap­žvel­gė nu­veik­tus dar­bus ir ap­do­va­no­jo la­biau­siai nu­si­pel­niu­sius fi­lia­lo na­rius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Bu­vęs Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vas, ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas svei­ki­na šiuo me­tu or­ga­ni­za­ci­jai va­do­vau­jan­tį Ro­lan­dą Ja­nic­ką.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko šven­tė-kon­cer­tas „Vil­ties paukš­tė“, skir­tas Tarp­tau­ti­nės ne­įga­lių­jų die­nos pa­mi­nė­ji­mui. Į ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ir sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­tą ren­gi­nį at­vy­ko ko­lek­ty­vai iš Bir­žų, Jo­na­vos, Elek­trė­nų, Gri­giš­kių, Šir­vin­tų, Vie­vio, Kai­šia­do­rių ir Vil­niaus.

 

Sce­no­je – ko­lek­ty­vų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riai.

Puslapis 852 iš 959

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų