Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vep­rių vai­kų va­sa­ros po­il­sio sto­vyk­lo­je įgy­ven­din­ta svei­ka­ti­ni­mo ir fi­zi­nio ak­ty­vi­ni­mo pro­gra­mos „Šven­to­sios vin­giai“ ant­ro­ji pa­mai­na „Gy­ve­ni­mo til­tai“.

Lie­pos 14–20 die­no­mis Vep­rių vai­kų va­sa­ros po­il­sio sto­vyk­los pa­mai­no­je „Le­gen­dų ap­sup­ty“ sto­vyk­la­vo dau­giau nei 60 vai­kų iš Uk­mer­gės, Mo­lė­tų, Kau­no, Jo­na­vos, Vil­niaus. Sto­vyk­lą or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tras.

 

Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filiale vyko Ukmergės sporto centro auklėtinių vasaros stovykla „Dėmesys vienam ir kiekvienam vaikui“. Joje dalyvavo 60 Ukmergės sporto centro krepšinio ir futbolo auklėtinių ir jų treneriai.

 

Lie­tu­vos po­li­ci­jos ga­liū­nų pir­me­ny­bė­se ge­gu­žės 29 d. iš­si­aiš­kin­tas stip­riau­sias po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas ša­ly­je. Juo ta­po uk­mer­giš­kis Ne­ri­jus Bu­tė­nas. Lie­tu­vos po­li­ci­jos ga­liū­nų pir­me­ny­bės Uk­mer­gė­je bu­vo su­reng­tos tre­čią kar­tą. Sa­vo jė­gas var­žy­bo­se iš­ban­dy­ti pa­no­ro 18 po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų iš Vil­niaus, Kau­no, Tel­šių, Pa­ne­vė­žio, Ute­nos, Šiau­lių ir Tau­ra­gės ap­skri­čių.

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga vykdė projektą „Ukmergės rajono neįgaliųjų šeimų sporto šventė“. Gruodžio 6 d. būrys neįgaliųjų šeimų bei jų atstovų susirinko į Senamiesčio pagrindinės mokyklos salę pabendrauti, išbandyti jėgas įvairiose rungtyse, aktyviai praleisti laisvalaikį.

Pa­bais­ko Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios šven­to­riu­je ar­che­o­lo­gai ap­ti­ko XV–XVI am­žiu­je gy­ve­nu­sių žmo­nių ka­pa­vie­tę. Spė­ja­ma, kad čia ga­li bū­ti pa­lai­do­ti Pa­bais­ko mū­šio da­ly­viai. Ta­čiau tai dar tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti ir ant­ro­po­lo­gai, iš­ty­rę ras­tus kau­lus.

Antano Smetonos gimnazijos moksleiviai – sportinių šokių atstovai – bičiulius ir šių šokių gerbėjus sukvietė į čia tradiciškai rengiamas varžytuves. Šokių vakaras „Šokio šėlsmas“ gimnazijoje vyksta nebe pirmus metus.

 

Sta­ti­kų so­di­nin­kų ben­dri­ja ne­se­niai pa­mi­nė­jo 25 me­tų su­kak­tį. Ren­gi­nio die­ną ant sta­lo pui­ka­vo­si ne tik su­neš­ti­nės vai­šės, bet ir fo­to­al­bu­mai apie so­di­nin­kų ben­dri­jos kū­ri­mą­si.

Uk­mer­gė­je pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį vie­šė­jo Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Ag­ro­no­mi­jos fa­kul­te­to de­ka­nas, so­di­nin­kys­tės do­cen­tas ag­ro­no­mas dr. Vik­to­ras Pranc­kie­tis. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bei uni­ver­si­te­to Ag­ro­no­mi­jos fa­kul­te­tas.

Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jan­čios tai­syk­lės ir tvar­kos, pa­tvir­tin­tos prieš ge­rą de­šimt­me­tį, yra pa­se­nu­sios, ne­be­ati­tin­kan­čios šian­die­nos rei­ka­la­vi­mų. Vie­nos iš to­kių – Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­lės.

Puslapis 853 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų