Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Sau­sio 13-ąją – Lais­vės gy­nė­jų die­ną uk­mer­giš­kiai tra­di­ciš­kai rin­ko­si prie mū­sų mies­to sim­bo­lio – Lais­vės pa­min­klo. Čia už­deg­tos at­mi­ni­mo žva­ke­lės prieš 24 me­tus už Lie­tu­vos lais­vę žu­vu­sių­jų at­mi­ni­mui, žu­vu­sie­ji pa­gerb­ti ty­los mi­nu­te. Ra­jo­no va­do­vai, po­li­ti­nių par­ti­jų, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, moks­lei­viai prie pa­min­klo ne­šė gė­lių.

Per­ku­si­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis, Uk­mer­gė­je pra­si­de­dan­tis jau šį sa­vait­ga­lį, da­žo­mas ne vien mu­zi­kos spal­vo­mis. Anks­tes­nių fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­rius S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius per­ku­si­nin­kus vie­šai ra­gi­na ig­no­ruo­ti ren­gi­nį. Ta­čiau or­ga­ni­za­to­riams jo kal­ti­ni­mai ne­su­vo­kia­mi.

Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je Užu­lė­ny­je ren­gia­mos Sme­to­ni­nės – pir­mo­jo pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­die­nio pa­mi­nė­ji­mo šven­tė – kas­met su­lau­kia vis dau­giau su­si­do­mė­ju­sių­jų.

Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Uk­mer­gės sky­rius įkurtas prieš 15 me­tų. Jo nariai vie­ni pir­mų­jų ra­jo­ne pra­dė­jo mi­nė­ti Tarp­tau­ti­nę pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­ną. Tą­dien su do­va­no­mis ir lin­kė­ji­mais ap­lan­ko­mi vie­ni­ši, ne­įga­lūs, bė­dų pri­spaus­ti uk­mer­giš­kiai.

Rug­sė­jo 1 d. pra­si­dė­jo ak­ci­ja „La­ši­ša-2014“. Jos tiks­las – už­tik­rin­ti la­ši­šų ir šla­kių mig­ra­ci­jos ke­lių ir nerš­to ap­sau­gą.

 

Šalyje prasideda akcija „Lydeka-2014“. Jos tikslas – užtikrinti besirengiančių neršti ir neršiančių lydekų apsaugą, pagausinti šių žuvų išteklius. Aplinkosaugininkai organizuos reidus, nuolat stebės vandens telkinius, ypač svarbiausias lydekų nerštavietes.

Kasmet pirmąjį rugsėjo sekmadienį lygiai vidurdienį Pivonijos šile sukaukia automobilių sirenų choras. Žydų žudynių vietoje, prie paminklo Pivonijos šile kiekvienais metais susirenkantys žmonės taip simboliškai pradeda žydų tautos tragedijai skirtą renginį.

Lie­pos 5 d. į pir­mą­jį aukš­to ly­gio su­si­ti­ki­mą Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je at­vy­ko Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­riai, ku­rie su­si­ti­ko su Lie­tu­vos Pre­zi­den­te, Mi­nist­ru Pir­mi­nin­ku ir Vy­riau­sy­bės na­riais.

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gės „Ver­smės“ au­to­kro­so tra­so­je ne­trū­ko au­to­mo­bi­lių burz­ge­sio, mi­nios žiū­ro­vų bei azar­to. Mat čia vy­ko Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių kro­so čem­pio­na­to ir pir­me­ny­bių II eta­pas.

Rugpjūčio 15-ąją, per Žolinę, visi galės žvejoti nemokamai visuose neišnuomotuose ir išnuomotuose valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose.

Puslapis 855 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų