Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos Uk­mer­gės fi­lia­las ir vėl pa­kvie­tė kur­ti tak­ti­li­nius – ne­re­giams ir sil­pna­re­giams skir­tus pie­ši­nius. Į šį pro­jek­tą įsi­trau­kė Me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ki­niai. Pro­jek­tas „Kū­ry­bi­nė stu­di­ja „Jaus­ti – va­di­na­si, ma­ty­ti“ vy­ko ak­lų­jų bib­lio­te­ko­je Vil­niu­je bei Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio ir Uk­mer­gės fi­lia­luo­se.

Kovo 11-oji Antano Smetonos gimnazijoje pasitikta gražiausiomis dainomis apie Tėvynę. Čia vyko respublikinė mokyklinių chorų šventė, skirta mūsų šalies Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir vasarą Klaipėdoje vyksiančiai moksleivių dainų šventei.

Gavome skaitytojo laišką, kuriame rašoma, jog šeimos gydytojas ligonei paskyrė TSH tyrimą ir nusiuntė konsultacijai pas endokrinologą.

 

Stai­ga at­ši­lus orams, lau­kuo­se, miš­kuo­se tirps­tan­tis snie­gas šniokš­da­mas grio­viais ir upe­liais pa­si­lei­do į di­dži­ą­sias upes. Iš kran­tų iš­ėjus Šven­ta­jai, dau­ge­lis su­abe­jo­jo, ar pir­mą­jį po­tvy­nį at­lai­kys nau­ja­sis pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­kas.

 

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je vy­ko ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos įsto­ji­mo į NATO 10-me­čiui. Ren­gi­nį „NATO die­na ma­no mo­kyk­lo­je“, pa­de­da­mi is­to­ri­jos mo­ky­to­jos Dai­vos Sin­ke­vi­čie­nės, suor­ga­ni­za­vo tre­čio­kai Do­vy­das Ba­ra­vy­kas, Vik­to­ri­ja Na­zi­mo­vai­tė ir pir­mo­kas Ti­tas Mor­kū­nas.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus dar­buo­to­jus sle­gia iš­si­kraus­ty­mo rū­pes­čiai. Pa­sta­tas, ku­ria­me įsi­kū­ru­si mu­zie­jaus ad­mi­nist­ra­ci­ja, ne­tru­kus bus nu­griau­tas, tad mu­zie­ji­nin­kai ke­lia­si į se­ną­sias sa­vo pa­tal­pas.

Par­duo­tu­vė­se mui­lo ga­li­ma ras­ti kuo įvai­riau­sio – kve­pian­čio le­van­do­mis, pa­kal­nu­tė­mis, obuo­liais ar ki­tais kva­pais. Ne­pai­sant di­džiu­lės pa­siū­los, ser­ti­fi­kuo­tų tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų tra­di­ci­nė ama­ti­nin­kė Vir­gi­ni­ja Zvo­lins­kai­tė puo­se­lė­ja se­ną­jį mui­lo ga­mi­ni­mo ama­tą.

Vla­do Šlai­to vie­šo­ji bib­lio­te­ka penktadienį ukmergiškius pakvietė į tradicinę Gertrūdos mugę. Pavasarinę Kaziuko mugę primenančios šeimininkių ir darbštuolių sueituvės bibliotekoje rengiamos trečius metus.

Amžinojo poilsio Dukstynos kapinėse pirmadienį atgulė Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jis mirė ketvirtadienį eidamas 90-uosius metus.

Mokyklos jau skaičiuoja būsimus savo mokinius ir formuoja klases. Tačiau vaikų dalybos reiškia, kad klasių dar labiau sumažės. Nepageidaujamų pokyčių neišvengs ir miesto gimnazijos. Jono Basanavičiaus ir Antano Smetonos gimnazijos rudenį sulauks mažiau naujokų. Kinta ir jų pirmų klasių skaičius. 

Puslapis 856 iš 1059

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų