Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre baig­tas di­džio­sios sa­lės sce­nos re­mon­tas. Nuo pir­ma­die­nio kul­tū­ros dar­buo­to­jai plu­ša vi­suo­ti­nė­je tal­ko­je va­ly­da­mi po re­mon­to li­ku­sias dul­kes bei pa­tys siu­va sce­nos už­dan­gas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Graž­vy­da Tu­šie­nė spė­ja ne tik or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, bet siū­ti sce­nos už­dan­gą.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos eti­kos ko­mi­si­ja su­lau­kė krei­pi­mo­si dėl ra­jo­no ta­ry­bos na­rio An­driaus Ka­les­ni­ko vie­šo pa­si­sa­ky­mo te­le­vi­zi­jos lai­do­je.

Sau­sio 17 die­ną LNK te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Ka­ka­du“ ta­ry­bos na­rys iš­sa­kė min­tis apie VVG pa­ra­mą ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to šei­mai.

 

Uk­mer­gės se­niū­ni­jos šie­met bu­vo pa­kvies­tos da­ly­vau­ti kon­kur­se „Ne­delsk“. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Tau­jė­nų dva­re vy­ko šio kon­kur­so Tau­jė­nų se­niū­ni­jos bai­gia­ma­sis eta­pas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Pro­jek­to „Ne­delsk“, sklei­džian­čio ži­nias apie krū­ties vė­žį, kon­kur­se se­niū­ni­jų mo­te­ris pa­kvie­tė da­ly­vau­ti Mo­te­rų cen­tro „Ga­ja“ pir­mi­nin­kė Va­len­ti­na Vai­čiū­nie­nė. Sa­kė la­bai no­rė­ju­si, kad ži­nios apie krū­ties vė­žį pa­siek­tų kuo ato­kes­nių ra­jo­no vie­to­vių mo­te­ris.

 

 

Tau­jė­nų dva­ro me­nė­se skam­bė­jo kvie­ti­mas ne­dels­ti.

 

Ro­ži­nės spal­vos dra­bu­žiai – ko­vos prieš krū­ties vė­žį ak­cen­tas.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vo dar­bo gru­pės, su­da­ry­tos dėl bu­vu­sio ka­ri­nio mies­te­lio bei Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo, na­riai. Svars­ty­tos šių te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo ga­li­my­bės, sie­kiant jas pri­tai­ky­ti tu­riz­mui ir da­ry­ti pa­trauk­lias ver­slui.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su­lai­kė ne­pil­na­me­čius, įta­ria­mus įvyk­džius įžū­lų plė­ši­mą.

Va­sa­rio 18 d. apie 20 val. Uk­mer­gė­je į tri­jų jau­nuo­lių nuo­mo­ja­mą bu­tą, iš­ėmę me­di­nes du­ris su stak­ta, įsi­ver­žė trys ne­pa­žįs­ta­mi vai­ki­nai. Jie su­mu­šė bu­to gy­ven­to­jus A. B., A. P. ir A. L. bei ėmė vis­ką vers­ti, sa­ky­da­mi, kad jie po­li­ci­jos dar­buo­to­jai ir ieš­ko nar­ko­ti­kų, o kra­tos or­de­ris ne­tru­kus bus pri­sta­ty­tas.

Nuo ki­tų moks­lo me­tų iš­tuš­tės dvi ra­jo­no mo­kyk­los. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ti­ki­si ra­jo­no ta­ry­bos pri­ta­ri­mo už­da­ry­ti Krikš­tė­nuo­se ir Ba­le­liuo­se esan­čias pra­di­nes mo­kyk­las.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Už­da­ry­ti Uk­mer­gės „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los Krikš­tė­nų pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių no­rė­ta nuo šių moks­lo me­tų pra­džios. Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad šiems moks­lo me­tams mo­kyk­la bu­vo pa­lik­ta tik at­si­žvel­gus į pra­di­nu­kų tė­ve­lių pra­šy­mą ir pa­ža­dą leis­ti vai­kus į šią mo­kyk­lą. Šie­met Krikš­tė­nų pra­di­nę mo­kyk­lą tu­rė­jo lan­ky­ti de­vy­ni mo­ki­niai. „Mes sa­vo pa­ža­dą įvyk­dėm – mo­kyk­lą pa­li­kom. To ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie tė­ve­lių pa­ža­dą – pra­si­dė­jus moks­lo me­tams pa­aiš­kė­jo, kad iš de­vy­nių be­li­ko tik še­ši“, - ve­dė­ja sa­ko, kad tris pra­di­nu­kus tė­ve­liai vis tik nu­spren­dė pa­tys ve­žio­ti į Uk­mer­gę.

Pra­di­nu­kų suo­lai tuš­tė­ja.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

 

Nuo ki­tų me­tų mies­te ga­li at­si­ras­ti dar vie­nas iš­tuš­tė­jęs pa­sta­tas. Sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se – Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­lą pri­jung­ti prie Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Svars­to­ma, ką bū­tų ga­li­ma įkur­din­ti pa­sta­te, kad jis ne­sto­vė­tų dy­kas. Apie mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­nus ta­ria­ma­si ir su vi­suo­me­ne.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės Užupio mokykla priglaus Jaunimo mokyklos moksleivius?

Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los sa­lė trum­pam bu­vo pa­vir­tu­si į tik­rų tik­riau­sią uos­tą. Čia vy­ko ren­gi­nys „Plauk, lai­ve­li“, ku­rio me­tu pa­tys ma­žiau­si moks­lei­viai kar­tu su sa­vo tė­ve­liais ga­mi­no lai­vus. Ori­gi­na­liau­si iš jų bus pri­sta­ty­ti Vo­kie­ti­jo­je, į ku­rią mo­kyk­los at­sto­vai vyks kaip tarp­tau­ti­nio pro­jek­to da­ly­viai.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Sa­lė­je vi­rė kruopš­tus dar­bas.

Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Uk­mer­gės sky­riui va­do­vaus Sta­nis­lo­vas Lau­ri­na­vi­čius. Taip su­si­rin­ki­me bal­suo­da­mi nu­spren­dė šios or­ga­ni­za­ci­jos na­riai.

Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Uk­mer­gės sky­riaus va­do­vo vie­ta tuš­čia li­ko pra­ėju­sių me­tų gruo­dį stai­ga mi­rus šios or­ga­ni­za­ci­jos il­ga­me­čiam va­do­vui Al­fon­sui Ber­no­tui.

At­va­žia­vu­si į mies­tą re­čio­niš­kė Dia­na Kil­baus­kie­nė pir­miau­sia apei­na siū­lais pre­kiau­jan­čias par­duo­tu­ves ir tik po to at­lie­ka ki­tus rei­ka­lus. Prieš ket­ve­rius me­tus vir­ba­lus į ran­kas pa­ė­mu­si mo­te­ris sva­jo­ja su­kur­ti ves­tu­vi­nių suk­ne­lių ko­lek­ci­ją.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vo lais­va­lai­kio be vir­ba­lų Dia­na Kil­baus­kie­nė ne­įsi­vaiz­duo­ja.

Puslapis 856 iš 976

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų