Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Apie tai, jog iki bran­dos eg­za­mi­nų li­ko 100 die­nų, abi­tu­rien­tams pri­me­na Šim­ta­die­nio šven­tė. Dau­gu­ma ra­jo­no mo­kyk­lų ją mi­ni šį penk­ta­die­nį. Sie­si­kų gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vai­do­tas Ka­li­nas pa­sa­ko­jo, kad mo­kyk­lą šie­met bai­gia vie­na abi­tu­rien­tų kla­sė – Šim­ta­die­nio staig­me­nos lau­kia 22 moks­lei­vių. 

25-erių me­tų – dar vi­sai ne­di­de­lį, bet la­bai gra­žų – ju­bi­lie­jų šie­met pa­si­tin­ka „Ši­lo“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Šeš­ta­die­nį ji ta­po uos­tu, pa­kvie­tu­siu trum­pam stab­te­lė­ti tuos, ku­riems ka­dai­se ta­po na­mais, ir te­be­tę­sian­čiuo­sius mo­kyk­li­nę ke­lio­nę.

Pro­fe­si­nis mo­ky­mas pa­ma­žu at­ran­da sa­vo vie­tą ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Mo­ty­va­ci­ją stip­ri­nan­čių ša­lies švie­ti­mo sis­te­mos nau­jo­vių mo­ki­niams pa­siū­lys dvi mū­sų ra­jo­no įstai­gos. Iš­ban­dy­ti ki­to­kį ug­dy­mą Lie­tu­vos mo­kyk­las pa­kvie­tė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos Švie­ti­mo ap­rū­pi­ni­mo cen­tras.

Nors pa­gal gra­fi­ką ir vė­luo­jant, pagaliau eina į pabaigą Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio pa­pė­dės te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo dar­bai. Juos įver­tin­ti ne­tru­kus ke­ti­na­ma pa­kvies­ti uk­mer­giš­kius ir mies­to sve­čius.

Uk­mer­giš­kė Ona, gy­ve­nan­ti A. Vie­nuo­lio gat­vė­je, iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę apie Vie­nuo­ly­no ir Va­sa­rio 16-osios gat­vių kam­pe ant na­mo sie­nos iš­ka­bin­tą me­ni­nę ak­ci­ją. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad ei­da­ma į tur­gų, vi­sai ne­se­niai stab­te­lė­jo ties keis­tais ant na­mo iš­ka­bin­tais kū­ri­niais – me­ta­li­niais ap­rū­di­ju­siais rė­me­liais.

Prieš Vė­li­nes ka­pi­nė­se bū­na tik­ras su­ju­di­mas. Ka­pe­lių tvar­ky­ti su­gu­ža net tie, ku­rie čia ne­si­lan­kė vi­sus me­tus. Ta­čiau šio­je ra­my­bės oazė­je, kaip ir gy­vų­jų pa­sau­ly­je, ne­trūks­ta kon­flik­tų ir net nu­si­kal­ti­mų. Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jos ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas Jo­nas Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­ja, kad ma­si­nei ka­pi­nių lan­ky­mo die­nai ruo­šia­ma­si prieš mė­ne­sį iki Vė­li­nių.

Ketvirtadienį mirė Alfonsas Svarinskas – Lietuvos katalikų dvasininkas, monsinjoras, disidentas, politinis veikėjas, karo kapelionas, atsargos pulkininkas.Monsinjoras šeštadienį bus pašarvotas šarvojimo salėje...

Rug­pjū­čio 23-iąją mi­nė­si­me Bal­ti­jos ke­lio ak­ci­jos 25-erių me­tų su­kak­tį. Ar­tė­jant ju­bi­lie­jui į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą bu­vo įtrauk­tos Bal­ti­jos ke­lią žy­min­čių žen­klų vie­tos. Vi­soms 37 vie­toms, tarp ku­rių net 11 – mū­sų ra­jo­ne, su­teik­tas na­cio­na­li­nio reikš­min­gu­mo lyg­muo.

 

Sekmadienį Paryžiuje vyko istorinis žygis, kurio dalyviai pagerbė 17 teroro išpuolių aukų ir pasisakė už europietiškas vertybes. 

Vė­luo­jan­tis pa­va­sa­ris su­vė­li­no ir mies­to tvar­ky­mo dar­bus. Anks­čiau jau ko­vą pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­ban­tys as­me­nys gat­ves bū­da­vo ge­ro­kai ap­kuo­pę. Šie­met pa­grin­di­niai dar­bai už­vi­rė ba­lan­džio vi­du­ry.

 

Puslapis 857 iš 1059

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų