Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lina SUKACKIENĖ

Vieną vasaros savaitgalį dalyvaujant respublikos liberalų sąskrydžio politinėje diskusijoje buvo priminta, kad Ukmergės meras nėra partinis. „Pakvieskite jį vesti liberalų sąrašą ateinančiuose rinkimuose“, – pasiūlė kaimynai iš Anykščių rajono.

Jeigu meras ateinančiuose rinkimuose bus renkamas tiesiogiai – kita situacija. Bet ta mintis, kad mūsų rajono meras aukštai vertinamas bendrame valstybės kontekste, džiugina.

Lina SUKACKIENĖ

Pranešimai apie naujus kandidatus į merus kol kas labai nestebina. Nors artėja iš esmės nauji rinkimai – pirmas bandymas pradėti permainas savivaldoje – pagal sudėliotą tvarką didelių pasikeitimų išrinktas meras, deja, nepadarys.

Mes, ukmergiškiai, kaip ir visa Lietuva, gyvename šiandiena. Laukiame euro, pigesnės šilumos ir gerų naujienų. Tokiu periodu pradėti rinkimai turėtų būti taip organizuoti, kad pažadintų norą kažką veikti, palaikyti patinkančios kandidatūros komandą. Ir, galų gale, atiduoti savo balsą.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kar­tu su ke­tur­ko­ju pa­gal­bi­nin­ku ieš­ko­jo iš na­mų ne­ži­no­ma kryp­ti­mi iš­ėju­sios mo­ters.

Pa­gal­bos skam­bu­čio po­li­ci­jos bu­dė­to­jas su­lau­kė ket­vir­ta­die­nį. Pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris, gy­ve­nan­ti Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je, pra­šė pa­dė­ti su­ras­ti din­gu­sią uoš­vie­nę. 60-me­tės mo­ters el­ge­sys pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis na­miš­kiams kė­lė ne­ri­mą, tad jie nuo­lat ją ste­bė­jo.

 

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ne­tru­kus dar­buo­sis nau­jas pa­rei­gū­nas – vo­kie­čių avi­ga­nis Aras. Sep­ty­nių mė­ne­sių bū­si­ma­sis po­li­ci­jos dar­buo­to­jas dar tik mo­ko­si sa­vo ama­to pa­slap­čių.  Šią šal­tą žie­mą jis gy­ve­na ki­no­lo­go Ar­ka­di­jaus Go­lo­va­ten­ko na­muo­se.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ar­ka­di­jus Go­lo­va­ten­ko sa­ko, kad Aras kol kas vi­sai ne­pik­tas – pa­si­žy­mi mei­lu­mu ir jud­ru­mu.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Prieš Vė­li­nes į ka­pi­nes trau­kia ne tik ar­ti­mų­jų ka­pus su­si­ruo­šę lan­ky­ti gy­ven­to­jai. De­ja, to­kiu me­tu am­ži­no po­il­sio vie­ta tam­pa itin lan­ko­ma pik­tų kės­lų tu­rin­čių il­ga­pirš­čių.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad kas­met į po­li­ci­ją krei­pia­si žmo­nės, ku­rie nu­ke­čia nuo va­gių. Daž­niau­si nu­si­kal­ti­mai – va­gys­tės iš au­to­mo­bi­lių.

Gir­tau­jan­tys gy­ven­to­jai, ag­re­sy­vūs ne­pil­na­me­čiai, ne­sio­rien­tuo­jan­tys pra­ei­viai ir pri­čiup­ti pa­žei­dė­jai... To­kią po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bo kas­die­ny­bę iš ar­ti ga­lė­jo ste­bė­ti ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Daivos Zimblienės nuotr. Vil­niaus gat­vė­je pa­ste­bė­tam pa­žei­dė­jui te­ko ke­liau­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams šie­met bu­vo ne tik įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai ir pa­dė­kos. Jiems pri­sta­ty­tas nau­jasis jų ko­le­ga – ke­tur­ko­jis vo­kie­čių avi­ga­nis Aras.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Ro­lan­do Kiš­kio ran­ko­se – do­va­na vo­kie­čių avi­ga­niui Arui – var­di­nis du­be­nė­lis.

Nau­ja­ja­me TV3 pro­jek­te „Cho­rų ka­rai“ dai­nuo­ja ir Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nė.

„Cho­rų ka­rai“ star­ta­vo pra­ėju­sį sek­ma­die­nį. Pir­ma­ja­me kon­cer­te įspū­din­gai pa­si­ro­dė Lie­tu­vos po­li­ci­jos cho­ras. Vie­na iš jo cho­ris­čių – Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tė In­gri­da Ju­zė­nie­nė.

 

Su­ma­ži­nus vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das vi­sam vie­ša­jam sek­to­riui, ne­leng­vi me­tai ža­da­mi vi­daus rei­ka­lų sis­te­mai. Nuo­gąs­tau­jant dėl tin­ka­mo jos funk­ci­jų vyk­dy­mo, su­abe­jo­ta val­džios po­žiū­riu į vi­suo­me­nės sau­gu­mą. To­kių min­čių nu­skam­bė­jo ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Policijos komisariato ataskaitiniame susirinkime dalyvavo įstaigos darbuotojai, svečiai.

Lie­tu­vos po­li­ci­jos – An­ge­lų sar­gų – die­na ant­ra­die­nį su­bū­rė Uk­mer­gės pa­rei­gū­nus ir jų šei­mas, bu­vu­sius ko­le­gas, bi­čiu­lius. „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­ne vy­ku­sio­je šven­tė­je pa­gerb­ti ypa­tin­giau­siais nuo­pel­nais pa­si­žy­mė­ję, spor­tiš­kiau­si po­li­ci­jos dar­buo­to­jai, ak­ty­viau­si jų rė­mė­jai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Su šven­te ko­le­gas svei­ki­no ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis (kai­rė­je) ir pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus.

Puslapis 875 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų