Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Nuo ki­tų me­tų mies­te ga­li at­si­ras­ti dar vie­nas iš­tuš­tė­jęs pa­sta­tas. Sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se – Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­lą pri­jung­ti prie Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Svars­to­ma, ką bū­tų ga­li­ma įkur­din­ti pa­sta­te, kad jis ne­sto­vė­tų dy­kas. Apie mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­nus ta­ria­ma­si ir su vi­suo­me­ne.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės Užupio mokykla priglaus Jaunimo mokyklos moksleivius?

Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los sa­lė trum­pam bu­vo pa­vir­tu­si į tik­rų tik­riau­sią uos­tą. Čia vy­ko ren­gi­nys „Plauk, lai­ve­li“, ku­rio me­tu pa­tys ma­žiau­si moks­lei­viai kar­tu su sa­vo tė­ve­liais ga­mi­no lai­vus. Ori­gi­na­liau­si iš jų bus pri­sta­ty­ti Vo­kie­ti­jo­je, į ku­rią mo­kyk­los at­sto­vai vyks kaip tarp­tau­ti­nio pro­jek­to da­ly­viai.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Sa­lė­je vi­rė kruopš­tus dar­bas.

Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Uk­mer­gės sky­riui va­do­vaus Sta­nis­lo­vas Lau­ri­na­vi­čius. Taip su­si­rin­ki­me bal­suo­da­mi nu­spren­dė šios or­ga­ni­za­ci­jos na­riai.

Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Uk­mer­gės sky­riaus va­do­vo vie­ta tuš­čia li­ko pra­ėju­sių me­tų gruo­dį stai­ga mi­rus šios or­ga­ni­za­ci­jos il­ga­me­čiam va­do­vui Al­fon­sui Ber­no­tui.

At­va­žia­vu­si į mies­tą re­čio­niš­kė Dia­na Kil­baus­kie­nė pir­miau­sia apei­na siū­lais pre­kiau­jan­čias par­duo­tu­ves ir tik po to at­lie­ka ki­tus rei­ka­lus. Prieš ket­ve­rius me­tus vir­ba­lus į ran­kas pa­ė­mu­si mo­te­ris sva­jo­ja su­kur­ti ves­tu­vi­nių suk­ne­lių ko­lek­ci­ją.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vo lais­va­lai­kio be vir­ba­lų Dia­na Kil­baus­kie­nė ne­įsi­vaiz­duo­ja.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Dar­žo­vių au­gin­to­jai, ne­su­lau­kę sėk­lų pre­kei­vių ža­dė­tų re­zul­ta­tų, skun­džia­si jų ne­dai­gu­mu. Kai ku­rie pir­kė­jai pik­ti­no­si, jog su sėk­lo­mis ne­pa­vyks­ta jau ne pir­mą kar­tą – pa­ste­bi­ma, kad jos ne­ko­ky­biš­kos. Pa­sa­ko­jo nu­si­vy­lę ne­pi­giai kai­na­vu­sio­mis ri­di­kė­lių, po­mi­do­rų, ko­pūs­tų sėk­lo­mis.

Nuo me­tų pra­džios įsi­ga­lio­jo Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­čioms šei­moms ir vie­niems gy­ve­nan­tiems as­me­nims įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja. Da­bar šis įsta­ty­mas va­din­sis Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mu.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Šią va­sa­rą Uk­mer­gė­je tu­rė­jo bū­ti įgy­ven­din­tas Pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo pro­jek­tas. Ti­kė­ta­si pir­mą jo eta­pą baig­ti iki spa­lio pa­bai­gos, ta­čiau ar­che­o­lo­gi­niai ra­di­niai pla­nus ko­re­guo­ja. Šią sa­vai­tę pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je ty­ri­nė­ji­mai bus tę­sia­mi.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vaizdas piliakalnio papėdėje greitai pasikeis.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Uk­mer­gės gat­vė­se ten­ka pa­ma­ty­ti ir ne­įpras­tų vai­ruo­to­jų. Pa­vyz­džiui, va­žiuo­jan­čių­jų ne­di­du­kais elek­tri­niais ve­ži­mė­liais, ap­krau­tais dė­žė­mis ar ki­tais ne­šu­liais. Daž­niau­siai tai – pa­gy­ve­nę as­me­nys, ku­rių el­ge­sys pik­ti­na au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jus. Pas­ta­rie­ji ste­bi­si, ar ga­li­mas toks kliū­tį pri­me­nan­čių ve­ži­mė­lių eis­mas, kai jų vai­ruo­to­jai ne­pai­so tai­syk­lių ir ke­lia grės­mę ki­tiems eis­mo da­ly­viams.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­ja ge­gu­žės 21 d. 12 va­lan­dą  su­ren­gė pi­ke­tą prie Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie miesto savivaldybės – piketuotojai.

Ket­vir­ta­die­nį uk­mer­giš­kiai or­ga­ni­za­vo pi­ke­tą, skir­tą pa­lai­ky­ti sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą nu­trauk­ti nuo­mos su­tar­tį su ši­lu­mos ope­ra­to­riu­mi. Jis vy­ko sa­vi­val­dy­bei pe­ri­mant val­dy­ti pa­grin­di­nę iš­nuo­mo­tą mies­to ka­ti­li­nę ir ope­ra­to­riaus ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas.

„Mies­to ener­gi­jai“ – ne, „Uk­mer­gės ši­lu­mai“ – taip“, – skan­da­vo į pi­ke­tą gau­siai su­si­rin­kę dau­giau­siai vy­res­nio am­žiaus uk­mer­giš­kiai.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas.

Puslapis 877 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų