Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Imu­ni­te­to sky­riaus vir­ši­nin­kas Ela­nas Jab­lons­kas ne­se­niai lan­kė­si Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ir skai­tė pa­skai­tą „Ky­šis ar do­va­na?“.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je dvi uk­mer­giš­kės 26 me­tų S. G. ir 21 me­tų I. U. pri­pa­ži­no kal­to­mis dėl ne­tei­sė­tai įgy­tų sve­ti­mo nau­do­to­jo ta­pa­ty­bės pa­tvir­ti­ni­mo prie­mo­nių duo­me­nų...

AB LESTO ir Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pa­skel­bė ka­rą trans­for­ma­to­ri­nių pa­sto­čių plė­ši­kams. Nu­tar­ta kar­tu or­ga­ni­zuo­ti bu­dė­ji­mus ir rei­dus. AB LESTO pa­ti­ria di­de­lių nuos­to­lių dėl va­gys­čių iš trans­for­ma­to­ri­nių.

Daugiabučiuose namuose konflikto židiniu tarp kaimynų gali tapti bet kokie nesutarimai. Vienas tokių – beglobių gyvūnų priežiūra. Į redakciją paskambinusi Pivonijos mikrorajone daugiabutyje gyvenanti ponia Stefanija sakė jaučianti visų kaimynų pagiežą.

Af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pro­ver­žis Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je ket­vir­ta­die­nį pri­ver­tė čia sku­bė­ti įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų spe­cia­lis­tus. Ta­čiau tai – ne tik­ras pa­vo­jus, o su­reng­tos ci­vi­li­nės sau­gos kom­plek­si­nės pra­ty­bos.

Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba ke­lis mė­ne­sius aiš­ki­no­si, kokį ir ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis Uk­mer­gės li­go­ni­nės tur­tą UAB „Izo­ba­ra“ įkei­tė ban­ko li­zin­gui. Įver­ti­nus si­tu­a­ci­ją nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai, tad nu­tar­ta me­džia­gą per­duo­ti tir­ti pro­ku­ra­tū­rai.

Ukmergės rajono policijos komisariatas sulauks naujo vadovo. Jo kėdė tapo laisva, įstaigos viršininką Rolandą Kiškį išrinkus Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovu.

 

Ga­li­my­bė pa­tiems pil­dy­ti eis­mo įvy­kių de­kla­ra­ci­jas ir ne­be­kvies­ti po­li­ci­jos pa­lan­kes­nė vai­ruo­to­jams bei pa­leng­vi­no pa­rei­gū­nų dar­bą. Ta­čiau be jų net ir ne­su­dė­tin­gais at­ve­jais eis­mo da­ly­viai iš­si­ver­čian­tys ne vi­sa­da.

Ba­lan­džio 13-osios va­ka­rą Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą apie gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo kie­me.

 

Lie­pos pra­džio­je Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Del­tu­vos se­niū­ni­jos apy­lin­kės ins­pek­to­rių pa­sie­kė Pa­lie­pės kai­mo gy­ven­to­jo nu­si­skun­di­mai, kad pa­pjau­tos dvi ož­kos. Gy­vu­liai bu­vo pa­lik­ti nak­čiai lau­ke. Pra­bė­gus sa­vai­tei gy­ven­to­jas vėl ne­te­ko avies ir ėriu­ko, o dar po sa­vai­tės pa­pjau­ta  avis.

Puslapis 879 iš 1100

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų