Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Balandžio 26 d. Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl policijos pareigūnų papirkimo.

Pirmą 2014-tųjų metų dieną Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnams darbo nestigo. Per parą buvo užregistruoti 38 pranešimai. Pradėti penki ikiteisminiai tyrimai, iš kurių du - dėl sveikatos sutrikdymo, du - dėl smurto artimoje aplinkoje bei vienas dėl grasinimo.

Gais­ro me­tu Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je, Va­sy­liš­kių kai­me nu­ken­tė­jo vy­riš­kis. Ap­si­nuo­di­jęs dū­mais ir ap­de­gęs žmo­gus iš­vež­tas į li­go­ni­nę grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu. Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai pra­ne­ši­mą apie gais­rą ga­vo spa­lio 29 die­ną apie 22 va­lan­dą.

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai kas­met ver­ti­na, kaip ša­lies mo­kyk­lo­se mai­ti­na­mi moks­lei­viai. Ne­se­niai vy­ku­sio pa­tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų.

 

Miš­ki­nin­kai liūd­nai juo­kau­ja ta­pę dar ir šiukš­li­nin­kais. La­biau­siai šiukš­lė­mis miš­kai „puo­šia­mi“ va­sa­rą, kai juo­se daug po­il­siau­to­jų. Pa­lik­ta ne­tvar­ka urė­di­jai – pa­pil­do­mos iš­lai­dos.

Va­sa­rio 6 die­ną di­de­lis gais­ras ki­lo Vy­tau­to gat­vė­je. Mal­ši­nant lieps­nas te­ko stab­dy­ti eis­mą šia gat­ve. Apie 9 va­lan­dą ry­to Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siams nu­vy­kus į įvy­kio vie­tą, Vy­tau­to 68 nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas jau de­gė at­vi­ra lieps­na.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jai ba­lan­džio 28 d. apie 3 val. ga­vo pra­ne­ši­mą, kad au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie pre­ky­bos cen­tro „Pi­vo­ni­ja“ mu­ša­si jau­nuo­liai.

Nu­vy­kus pa­aiš­kė­jo, kad gru­pė jau­nuo­lių iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų šo­ki­nė­da­mi, spar­dy­da­mi, mė­ty­da­mi daik­tus ap­ga­di­no Vi­diš­kių mies­te­lio gy­ven­to­jos I. R. (gim. 1993 m.) au­to­mo­bi­lį VW GOLF.

Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę dau­ge­lio au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai su­ko į kel­kraš­tį ir stab­dė trans­por­to prie­mo­nes – va­žiuo­ti dėl stip­raus lie­taus ir vė­jo gū­sių ta­po be­veik ne­įma­no­ma ir ne­sau­gu. Per tris va­lan­das pri­li­jo dau­giau nei iš vi­so nuo mė­ne­sio pra­džios.

Šeštadienį, kuomet Ukmergėje vyko rytiniai Miesto šventės renginiai, viena ukmergiškių šeima gaisre patyrė didelių nuostolių. Kita vertus, ta pati šventė padėjo į nelaimės vietą ugniagesiams atvykti labai operatyviai.

Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad liepos mėnesį policijos pareigūnai šalies keliuose vykdys šias prevencines priemones:

Puslapis 881 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų