Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Še­šuo­lių se­niū­ni­ja kas­met gra­žiai pa­mi­ni vis ki­to mies­te­lio šven­tes. Šven­tės jau vy­ko But­kū­nuo­se, Pi­lio­ny­se, Liau­šiuo­se, pa­čiuo­se Še­šuo­liuo­se. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį gra­ži šven­tė vy­ko Mė­gu­čių kai­me.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Še­šuo­lių se­niū­nas Jo­nas Dik­čius pa­sa­ko­jo, kad ko­lū­kių lai­kais Mė­gu­čiai bu­vo pui­kiai be­si­tvar­kan­tis, vie­nas iš pen­kių tvir­čiau­sių ra­jo­ne, Ma­ry­tės Mel­ni­kai­tės var­du pa­va­din­tas ūkis. Jo žmo­nių gar­bei į kai­mą bu­vo at­ga­ben­tas ir pa­sta­ty­tas di­džiu­lis ak­muo, o ant jo pri­kal­ta len­ta su ko­lū­kio pa­va­di­ni­mu.

 

 

Už su­reng­tą šven­tę se­niū­nui Jo­nui Dik­čiui – gė­lių puokš­tė.

 

Ak­me­nį pa­šven­ti­no Še­šuo­lių pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Juo­zas Dab­ra­vols­kis.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Kas pa­sa­kė, kad me­džiok­lė – vy­riš­kas už­si­ė­mi­mas? Jau ket­ve­rius me­tus me­džio­jan­ti dvi­de­šimt dve­jų me­tų Ag­nė An­driū­nai­tė sa­vo lais­va­lai­kio be šau­tu­vo ne­įsi­vaiz­duo­ja. Mer­gi­na juo­kau­ja, kad ne kar­tą me­džiok­lė­je bu­vo pa­lai­ky­ta ber­niu­ku. Pa­ma­tęs iš po ke­pu­rės iš­lin­du­sias ka­sy­tes, su­trik­da­vo ne vie­nas me­džio­to­jas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dau­ge­lis mo­te­riš­kių, tik­riau­siai, tik gūž­te­lė­tų pe­čiais: „Mo­te­ris me­džiok­lė­je? Ne­są­mo­nė“. Ir pra­dė­tų dės­ty­ti sa­vo ar­gu­men­tus: žiau­ru, per sun­ku, ne­mo­te­riš­ka...

 

 

Ag­nė An­driū­nai­tė džiau­gia­si lai­mi­kiu, bet ne­nu­si­me­na ir nie­ko ne­nu­šo­vu­si – taik­lių šū­vių ko­le­goms sa­ko ne­pa­vy­din­ti.

 

Me­džiok­le Ag­nę „už­krė­tė“ tė­tis Po­vi­las An­driū­nas.
As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr.

 

Kol po­li­ti­kai dis­ku­tuo­ja apie blai­vyk­lų re­ne­san­są, li­go­ni­nių pri­ėmi­mo sky­rių gy­dy­to­jai tu­ri tai­ky­tis su ne­blai­vių pi­lie­čių klie­dė­ji­mais ir čia pat at­lie­ka­mais gam­ti­niais rei­ka­lais.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus me­di­kus gir­tuok­liai už­plūs­ta at­ėjus šal­čiams. Tuo­met iš­ky­la pa­vo­jus, kad gat­vė­je ant suo­liu­ko už­mi­gęs žmo­gus ga­li su­šal­ti ir mir­ti. Ga­vę pra­ne­ši­mą apie lau­ke gu­lin­tį ne­blai­vų pi­lie­tį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­be­na jį į li­go­ni­nę.

 

 

Prieš tre­jus me­tus Uk­mer­gė­je blai­vyk­los pro­ble­mą ban­dy­ta spręs­ti įren­gus ob­ser­va­ci­jos pa­la­tas...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Še­šuo­lių se­niū­ni­jos Liau­šių kul­tū­ros na­mai pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį griau­dė­jo nuo or­kest­ro griaus­mo bei cho­rų gar­sų, o mies­te­lio dan­gų nu­spal­vi­no įspū­din­gi fe­jer­ver­kai. Taip iš­kil­min­gai bu­vo pa­žy­mė­tas Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Liau­šių fi­lia­lo 50 me­tų ju­bi­lie­jus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vicemeras R. Baravykas O. Jonaitienei įteikė ūkišką dovaną.

 

Pa­si­bai­gus me­tams, ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ti ge­riau­si ra­jo­no ver­sli­nin­kai bei jų in­dė­lis į mū­sų ra­jo­no eko­no­mi­kos plėt­rą. Įmo­nes, ku­rių va­do­vams bu­vo įteik­tos ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to pa­dė­kos, re­ko­men­da­vo Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­las.

Ligitos Juodvalkienės nuotr. Bu­vo pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no ver­sli­nin­kai.

Li­na SUKACKIENĖ

 

Kiek­vie­na nau­jų me­tų die­na at­ne­ša ko­kią nors nau­jie­ną ar prog­no­zę. Vi­si ta­da ją ap­ta­ri­nė­ja, dis­ku­tuo­ja.

Vals­ty­bės ly­gio nau­jie­na – gau­sus pre­ten­den­tų į LR Sei­mo na­rius skai­čius. Ir ne tik uk­mer­giš­kių, bet ir šiaip la­bai spal­vin­gų as­me­ny­bių. Ir dis­ku­tuo­ja da­bar Lie­tu­va – ką gi pa­si­rinks uk­mer­giš­kiai?

Aš ma­nau, kad pa­si­rinks. Juk svar­bu at­ei­ti bal­suo­ti, kad rin­ki­mai ap­skri­tai įvyk­tų. Svar­bu de­le­guo­ti į Sei­mą as­me­ny­bę, ku­ri my­li mū­sų kraš­tą, ku­ri pa­si­ren­gu­si dirb­ti šios že­mės žmo­nėms, o ne sa­vo as­me­ni­niam rei­tin­gui.

Pir­ma­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo to­liau nag­ri­nė­ja­ma ra­jo­no va­do­vui Al­gir­dui Ko­pūs­tui iš­kel­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­la. Ad­vo­ka­tui jo­je ir vėl daug kas pa­si­ro­dė ne­aiš­ku. Tuo me­tu po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sią eks­per­tę la­biau­siai nu­ste­bi­no ži­nia, kad Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je iš ne­blai­vių vai­ruo­to­jų ne­ima­mas krau­jas...

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Al­gir­do Ko­pūs­to ad­vo­ka­tui Val­dui Ker­snaus­kui by­la ima at­ro­dy­ti dvi­pras­miš­ka.

Me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­los is­to­ri­jo­je taš­kas dar ne­pa­dė­tas. Teis­mo nu­ta­ri­mas, jog me­ras vai­ra­vo ne­blai­vus, ap­skųs­tas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Tre­čia­die­nį įvy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pa­tei­kė sa­vo veik­los ata­skai­tą. Jo tei­gi­mu, pra­ėju­sių me­tų veik­la bu­vo pa­žen­klin­ta sun­kme­čio ir tau­py­mo žen­klu, o op­ti­mis­ti­nius pla­nus te­ko de­rin­ti su re­a­lis­ti­nė­mis ga­li­my­bė­mis.


Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ant­ra­die­nį svars­tė in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mą dėl ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to at­si­sta­ty­di­ni­mo. Nu­spręs­ta siū­ly­ti ra­jo­no va­do­vui pa­čiam pa­si­trauk­ti iš pa­rei­gų. Ne­pri­ėmus to­kio spren­di­mo, lau­kia in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­sas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mero A. Kopūsto likimą turėtų svarstyti tarybos nariai.

Puslapis 882 iš 976

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų