Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Gy­ven­to­jus pik­ti­na šei­mi­nin­kų bet kur ve­džio­ja­mi ir ap­lin­ką ter­šian­tys au­gin­ti­niai. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio so­cial­de­mok­ra­to An­driaus Lyš­kos ma­ny­mu, pro­ble­mą iš­spręs­tų gy­vū­nams pri­tai­ky­tos aikš­te­lės. Sa­vo pa­siū­ly­mą dėl to­kių aikš­te­lių įren­gi­mo jis pa­tei­kė ra­jo­no va­do­vams.

 

Ne­pa­bū­gę gri­po Še­šuo­lių se­niū­ni­jo­je Liau­šių kul­tū­ros na­muo­se šeš­ta­die­nį links­mi­no­si šių apy­lin­kių žmo­nės. Į sma­gią „Gas­pa­di­nių šven­tę“ pas­ku­ti­nę die­ną prieš Ad­ven­tą vi­sus su­kvie­tė Liau­šių fi­lia­lo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Onu­tė Jo­nai­tie­nė.

 

 

Šven­ti­nį va­ka­rą Onu­tei Jo­nai­tie­nei ves­ti pa­dė­jo ūki­nin­kas Vy­tau­tas Da­ru­lis.

 

Auk­cio­ne ge­riau­siai se­kė­si Lai­mu­tei Ju­tei­kie­nei (dešinėje).
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Me­tų pa­bai­go­je tra­di­ciš­kai iš­ren­ka­mi ir pa­ger­bia­mi ge­riau­si me­tų spor­ti­nin­kai. Ir šie­met į to­kį ren­gi­nį moks­lei­vius su­kvie­tė Uk­mer­gės spor­to cen­tro va­do­vai ir tre­ne­riai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Sveikatingumo cen­tre „Si­ner­gi­ja“ vy­ku­sio­je šven­tė­je spor­ti­nin­kus pa­svei­ki­no Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas. „Ne­svar­bu, kaip at­ei­ty­je su­si­klos­tys jū­sų gy­ve­ni­mas, ta­čiau spor­ti­nin­kų ke­ly­je įgy­tas at­kak­lu­mas jums tik­rai pa­dės“, – sa­kė jis.

 

 

Ge­riau­si 2009-ųjų me­tų spor­ti­nin­kai.

 

Me­tų spor­ti­nin­ko ti­tu­las šie­met ati­te­ko Uk­mer­gę pa­sau­ly­je gar­si­nan­čiam Žil­vi­nui Li­nar­tui.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Bu­riuo­to­jui Vir­gi­li­jui Apa­na­vi­čiui bu­rės – tai lais­vės sim­bo­lis. „Vi­suo­met nu­vy­kęs į Klai­pė­dą ar Ni­dą sei­lę var­vin­da­vau sto­vė­da­mas jach­tų prie­plau­ko­je ir žiū­rė­da­mas į, kaip man tuo­met at­ro­dė, ne­pa­sie­kia­mą sva­jo­nę“, – pri­si­pa­žįs­ta vy­riš­kis. Pa­si­ro­do, rei­kė­jo tik di­de­lio no­ro, kad sva­jo­nė tap­tų re­a­ly­be...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ne­di­de­lės jach­te­lės, pa­va­din­tos „Ko­riu­ku“, ku­ria pen­ki uk­mer­giš­kiai ne­se­niai nuo Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio Šven­tą­ja bei Ne­ri­mi nu­plau­kė iki Vil­niaus Ge­di­mi­no pi­lies, is­to­ri­ja pa­na­ši į gul­biu­ko iš An­der­se­no pa­sa­kų.

 

 

"Koriuką" Virgilijus Apanavičius pasigamino iš paprastos žvejo valtelės.

Šie­met Uk­mer­gė­je bus ypa­tin­gai pa­žy­mė­ta ba­lan­džio 15-ąją mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė kul­tū­ros die­na. Ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jai ke­ti­na iš­kil­min­gai žy­giuo­ti cen­tri­ne mies­to gat­ve, iš­kel­ti sa­vo vė­lia­vą ir pa­gerb­ti la­biau­siai nu­si­pel­niu­sius sa­vo ko­le­gas.

Va­do­vau­jan­tis Ge­riau­sių ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jų ir sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to no­mi­na­ci­jų su­tei­ki­mo nuo­sta­tais, jau iš­rink­ti as­me­nys, ku­riems šie­met bus įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai.

Trims kul­tū­ros dar­buo­to­jams ir vie­nam sėk­min­giau­sio pro­jek­to au­to­riui bus įteik­ti di­plo­mai, pi­ni­gi­nės pre­mi­jos, o sėk­min­giau­sio pro­jek­to au­to­riui – ir bron­zi­nė skulp­to­riau Hen­ri­ko Ora­kaus­ko su­kur­ta sta­tu­lė­lė.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ju­lius Za­rec­kas pa­sa­ko­jo, kad Tarp­tau­ti­nę kul­tū­ros die­ną šios sri­ties dar­buo­to­jai mi­nė­jo ir anks­tes­niais me­tais. Ta­čiau tai da­ry­da­vo ge­ro­kai blan­kiau, dau­giau sa­va­me ra­te.

Ge­gu­žės 7-ąją, mi­nint Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną, laik­raš­čių „Uk­mer­gės ži­nios“ ir „Uk­mer­gė“ ko­lek­ty­vas su­lau­kė daug gra­žiau­sių svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų.

 


Sa­vait­ga­lį Mo­lė­tų ra­jo­ne, Alan­to­je, vy­ku­sio­je 35-ojo­je ša­lies bi­ti­nin­kų šven­tė­je pa­aiš­kė­jo kon­kur­so „Pa­žan­giau­sias bi­ty­nas Lie­tu­vo­je 2011“ nu­ga­lė­to­jai. Aukš­čiau­sias ap­do­va­no­ji­mas kon­kur­so ko­mi­si­jos spren­di­mu skir­tas mo­der­naus tūks­tan­čio bi­čių šei­mų ūkio sa­vi­nin­kui uk­mer­giš­kiui bi­ti­nin­kui Jo­nui Šan­ta­rui.

 

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr. Aukš­čiau­sias kon­kur­so „Pa­žan­giau­sias bi­ty­nas Lie­tu­vo­je“ ap­do­va­no­ji­mas ati­te­ko bi­ti­nin­kui Jo­nui Šan­ta­rui.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl suk­čia­vi­mo. Į po­li­ci­ją krei­pė­si uk­mer­giš­kis 65 me­tų A. S. Jis pa­pa­sa­ko­jo, kad bir­že­lio vi­du­ry­je jam prie na­mų šluo­jant gat­vę bu­vo pri­va­žia­vę du ne­pa­žįs­ta­mi vy­riš­kiai. Jie pa­si­šne­kė­jo, pa­klau­sė, ar ne­no­rė­tų dirb­ti sar­gu, ir su­ta­rę vė­liau su­si­tik­ti nu­va­žia­vo.

Grės­min­gai dau­gė­ja pa­vo­jin­go­mis li­go­mis už­si­krė­tu­sių vabz­džių. Apie tai by­lo­ja ir me­di­kų re­gist­ruo­ja­mi er­kių su­ke­lia­mų li­gų at­ve­jai. Šie­met per pir­mą­jį pus­me­tį er­ki­niu en­ce­fa­li­tu už­si­krė­tė de­šim­te­rio­pai dau­giau žmo­nių nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį pra­ei­tais me­tais. Pa­dvi­gu­bė­jo Lai­mo li­gos at­ve­jų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr. Er­kės au­kų ty­ko pie­vo­se, dar­žuo­se, pau­piuo­se...

Pa­va­sa­rį pa­dau­gė­ja šu­nų ir ka­čių pla­ti­na­mų pa­ra­zi­ti­nių li­gų. Vie­na jų – tok­so­ka­ro­zė, ku­ria už­si­krės­ti ga­li­ma kad ir žai­džiant smė­lio dė­žė­je. Ap­sir­gu­sį na­muo­se au­gi­na­mą gy­vū­ną pa­vo­jin­ga net­gi glos­ty­ti.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Na­mi­niai gy­vū­nai ga­li tap­ti pa­ra­zi­ti­nių li­gų pla­tin­to­jais.

Puslapis 883 iš 999

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų