Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Kur pa­lik­ti laiš­ką, jei ad­re­sa­tas ne­tu­ri paš­to dė­žu­tės? To­kia pro­ble­ma ne­re­tai iš­ky­la Uk­mer­gės laiš­ki­nin­kams. Tai, kad gy­ven­to­jai ne­su­ge­ba pa­si­rū­pin­ti vie­ta sa­vo ko­res­pon­den­ci­jai, paš­to dar­buo­to­jai va­di­na ap­lai­du­mu.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dėl gyventojų aplaidumo korespondencija jų gali ir nepasiekti...

Nau­jos įsta­ty­mo nuo­sta­tos dėl pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo pa­bran­gins ir su­lė­tins ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to per­lei­di­mo pro­ce­dū­ras, tei­gia Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mai.

Sau­sio 9 d. įsi­ga­liojo Sta­ty­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, nu­ma­tan­čios, kad pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­vi­mas pri­va­lo­mas par­duo­dant ar iš­nuo­mo­jant pa­sta­tus ir jų da­lis – bu­tus, ki­tos pa­skir­ties at­ski­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pas.

Pa­gal įsta­ty­mą sta­ty­to­jas ar­ba sa­vi­nin­kas ga­li­mam nau­jam nuo­mi­nin­kui ar­ba ga­li­mam pir­kė­jui pri­va­lo pa­teik­ti su­si­pa­žin­ti, o pir­kė­jui ar­ba nau­jam nuo­mi­nin­kui – per­duo­ti ga­lio­jan­tį pa­sta­to ar jo da­lies ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tą ar­ba jo ko­pi­ją.

Nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. žvejams mėgėjams draudžiama žvejoti vėgėles. Tačiau Mėgėjiškos žūklės taisyklėse yra numatyta, kad tais atvejais, kai pirmoji žvejybos draudimo diena yra savaitgalis draudimas įsigalioja sekančią dieną po savaitgalio, todėl šiais metais vėgėlių žvejybos draudimas prasideda gruodžio 16 d.

Mo­kyk­lai „su­die“ pra­ėju­sią sa­vai­tę ta­rė dau­giau nei 600 ra­jo­no abi­tu­rien­tų. Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šven­tė penk­ta­die­nį vy­ko ir mies­to, ir kai­mo mo­kyk­lo­se. Ne vie­nas ta pro­ga su­reng­to­se iš­kil­mė­se brau­kė jau­du­lio aša­rą.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Pas­ku­ti­nis skam­bu­tis Už­upio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je.

Li­kus ke­lioms die­noms iki Nau­jų­jų me­tų į pas­ku­ti­nį šie­met po­sė­dį su­si­rin­ko ra­jo­no ta­ry­ba. Kaip ir kas­met, pa­grin­di­nis pas­ku­ti­nio ne­ei­li­nio po­sė­džio tiks­las bū­na pa­tiks­lin­ti biu­dže­tą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­ba drau­ge se­nuo­sius pa­ly­dė­jo pas­ku­ti­nį kar­tą.

Uk­mer­gė­je ieš­ko­ma nau­jų tra­di­ci­jų. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ir Spor­to cen­tras or­ga­ni­za­vo žie­mos spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo šven­tę. Ren­gi­nys šeš­ta­die­nį vy­ko „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los sta­dio­ne.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šventėje – šiaurietiško vaikščiojimo pamokos.

Vy­riau­sy­bė pa­skirs­tė re­zer­vi­nes Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šas – 40,9 mln. li­tų. Iš šios su­mos mū­sų sa­vi­val­dy­bei skir­ta 0,5 mln. li­tų.

Re­zer­vi­nė­mis Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis bus fi­nan­suo­ja­ma 80 pro­jek­tų, skir­tų Lie­tu­vos ke­lių ir gat­vių būk­lei ge­rin­ti, til­tams sta­ty­ti ir re­konst­ruo­ti bei sau­gaus eis­mo prie­mo­nėms įreng­ti.

Šią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ir pra­dė­tas šil­dy­mo se­zo­nas. Tuo tar­pu prie pa­grin­di­nės mies­to ka­ti­li­nės, ku­rią sie­kia at­gau­ti UAB „Mies­to ener­gi­ja“, tre­čia­die­nį bu­vo su­reng­tas mies­to ben­druo­me­nės pi­ke­tas. Ra­jo­no va­do­vų spren­di­mui pri­ta­rian­tys žmo­nės vi­są nak­tį bu­dė­jo prie ka­ti­li­nės, kū­re­no lau­žus ir bu­vo pa­si­ry­žę nė už ką jos ne­ati­duo­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Dai­vos Zim­blie­nės nuotr. A. Stra­vins­kas (kai­rė­je) įtei­kė ra­jo­no va­do­vams raš­tus su pra­šy­mu su­teik­ti ga­li­my­bę įei­ti į ka­ti­li­nę ir tiek­ti ši­lu­mą.

Lie­pos 14–31 die­no­mis Lie­tu­vos ke­liau­to­jų są­jun­ga su­ren­gė tra­di­ci­nę tu­ria­dą į Kau­ka­zą, Be­zen­gi ra­jo­ną. Ke­lio­nė bu­vo skir­ta dau­giau pra­de­dan­tie­siems, ta­čiau į ją vy­ko ir ne­ma­žai pa­ty­ru­sių kal­nų ke­liau­to­jų – iš vi­so dau­giau kaip 120 žmo­nių iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų.

 

Si­gi­ta KRIAUČIŪNIENĖ

 

Ukmergiškiai Bezengi ledyne.

Li­na SUKACKIENĖ

 

Lie­tu­mis ir dar­ga­no­mis pri­so­ti­nęs lap­kri­tis pa­si­ti­ko žie­mą. Ka­len­do­ri­nę ir tik­rą. Ji jau pa­si­ruo­šu­si sa­vo bal­tą rū­bą ir vė­ses­nius orus.

Ru­dens la­pų kri­ti­mas lyg pa­sa­ko, kad vis­kas gy­ve­ni­me kei­čia­si. At­ra­di­mai ir pra­ra­di­mai. Gy­ve­ni­mas ir mir­tis.

Ži­nia apie stai­ga iš­ėju­sį uk­mer­giš­kį, Sei­mo na­rį Ju­lių Ve­sel­ką, at­ėjo la­bai ne­ti­kė­tai. Tai bu­vo Lie­tu­vos žmo­gus – žy­mus, bet la­bai pa­pras­tas, darbš­tus ir trykš­tan­tis mei­le gy­ve­ni­mui. Jo iš­ėji­mas – di­de­lė ne­tek­tis vi­siems mums.

Puslapis 884 iš 997

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų