Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Įgy­ven­din­da­ma pro­jek­tą „Kū­ry­bi­nė la­bo­ra­to­ri­ja“, Va­lų kai­mo ben­druo­me­nė su­kvie­tė gy­ven­to­jus į nuo­tai­kin­gą „Gy­vy­bės šven­tę“. Šiuo ren­gi­niu pa­mi­nė­jo­me ir ben­druo­me­nės veik­los de­šimt­me­tį.

 

Uk­mer­gės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė ne­se­niai at­šven­tė 75-ąjį ju­bi­lie­jų. Į jį rin­ko­si bu­vę mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai: sen­jo­rai, bai­gę 1954-ai­siais, ir jau­nuo­liai, tik per­nai per­žen­gę gim­na­zi­jos slenks­tį. Gim­na­zi­jos ben­druo­me­nę pa­svei­ki­no Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas...

Ketvirtadienį Ukmergėje viešėjo Europos Sąjungos ambasadoriumi Rusijoje šiuo metu dirbantis Ukmergės garbės pilietis Vygaudas Ušackas. 50-metį neseniai minėjęs svečias pasveikintas su jubiliejumi, kartu aptarti bendradarbiavimo klausimai. V. Ušacko ir rajono vadovų susitikimas vyko mero Vydo Paknio kabinete.

,,Mo­te­rys už fut­bo­lą“ – šiuo­lai­kiš­kas mo­te­ris ir mer­gi­nas vie­ni­jan­tis ju­dė­ji­mas, ku­riuo sie­kia­ma po­pu­lia­rin­ti mo­te­rų fut­bo­lą, pa­ro­dy­ti, kad jis ga­li bū­ti ne tik spor­tas, bet ir gy­ve­ni­mo bū­das, lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo for­ma, pra­mo­ga vi­sai šei­mai.

Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ šalies ikimokyklinių įstaigų auklėtinius su savo šeimomis pakvietė į meninės raiškos festivalį „Vaikystės sparnai“. Jame dalyvavo 13 šeimų iš Panevėžio, Radviliškio, Jonavos, Vilniaus bei Ukmergės.

 

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Dai­lės ga­le­ri­jo­je du­ris at­vė­rė XVI-oji res­pub­li­ki­nė ne­ga­lios žmo­nių dai­lių­jų ama­tų dar­bų pa­ro­da „Ru­dens sau­lu­tė“. Il­ga­me­tė šio tra­di­ci­nio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė pa­si­džiau­gė,kad šie­met į Uk­mer­gę...

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo įmo­nė „Uk­mer­gės duo­na“ tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją kas­met pa­mi­nė­ti  Šv. Ago­tos – Duo­nos die­ną. Tą­dien gra­ži šven­tė su­ren­gia­ma įmo­nės par­duo­tu­vė­je, o pir­kė­jams pro­duk­ci­ja par­duo­da­ma su ypa­tin­ga nuo­lai­da.

Ukmergėje savaitgalį linksmai paminėta Derliaus šventė „Angelų sargų mugė“. Sveikinimo kalba šventę pradėjęs rajono savivaldybės meras Vydas Paknys kaip sėkmės ženklą sudaužė puodynę, iš kurios pabiro „auksiniai“ pinigai. Ukmergės kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė pasakojo...

Trijų karalių šventė staigmenų atnešė į vaikų lopšelį-darželį „Šilelis“. Su linkėjimais ir lauktuvėmis čia apsilankė Ukmergės rotariečiai. Dovana įstaigos vaikučiams – didžiulis baseinas, skirtas žaisti jame su plastikiniais kamuoliukais.

Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga ,,Ap­skri­ta­sis sta­las“ kvie­tė ra­jo­no jau­ni­mą bur­tis į ko­man­das, da­ly­vau­ti pro­tų mū­šy­je bei taip pa­si­tik­rin­ti ži­nias Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo, Uk­mer­gės kraš­to bei jau­ni­mo po­li­ti­kos te­mo­mis. Ka­vi­nė­je-ba­re „Pi­lia­kal­nis“ ko­man­dos run­gė­si dėl po­li­ti­kų bei ver­sli­nin­kų įsteig­tų pri­zų.

Puslapis 887 iš 1059

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų