Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ne­se­niai „Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me apie tai, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, pa­tik­ri­nu­si mū­sų sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bą, su­tar­tį dėl at­lie­kų tvar­ky­mo pa­skel­bė nie­ki­ne. Nors tar­ny­ba ją re­ko­men­duo­ja nu­trauk­ti, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja to da­ry­ti ne­ke­ti­na.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos Gar­di­no ap­skri­ties Aš­me­nos ra­jo­ne sa­vait­ga­lį vy­ku­sio­je kas­me­ti­nė­je re­gio­ni­nė­je pa­ro­do­je ir tarp­tau­ti­nia­me eko­no­mi­kos fo­ru­me da­ly­va­vo mū­sų ra­jo­no de­le­ga­ci­ja.

Vi­zi­to me­tu pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Aš­me­nos vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to.

 

Ukmergiškių delegacija su Gardino apskrities valdžios atstovais.

Sa­vi­val­dy­bė šią sa­vai­tę spren­džia gal­vo­sū­kį, kaip re­a­guo­ti į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos rei­ka­la­vi­mą. Tar­ny­ba da­vė nu­ro­dy­mą nu­trauk­ti su­tar­tį su da­bar­ti­niu at­lie­kų ve­žė­ju. Pa­teik­ti sa­vo spren­di­mus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja tu­ri iki sa­vai­tės pa­bai­gos.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­sta­tė, kad vyk­dant kon­kur­są „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je 2010 – 2015 me­tais pa­slau­gos“ pa­da­ry­ta gau­sy­bė pa­žei­di­mų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lina SUKACKIENĖ

Kodėl kyla konfliktai tarp valstybių, kodėl pykstasi žmonės? Ar galima gyventi taikiai ir dėl visų problemų susitarti?

Kiekvieną kartą stebėdama žmonių tarpusavio santykius darau išvadą – mes nenorime gyventi taikiai.

Situacija darbe. Vienoje erdvėje dirba penki kolektyvo nariai. Kiekvienas atlieka savo užduotį, bet rezultatas – kolektyvo. Kokia aukšta nata turi skambėti kiekviena darbo minutė, kad šis kolektyvas turėtų maksimalų rezultatą. Kiekvienas iš mūsų – atskiras ir tobulas Dievo kūrinys. Turime nuomonę, požiūrį, atsakomybės supratimą, talentą. Turime ir „juodų grūdų“ kampelį, apie kurį siekiame, kad niekas nežinotų.

Ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų (ŪVKTI) su­kel­to­mis li­go­mis pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo.

Ma­žiau­sias ser­ga­mu­mas re­gist­ruo­tas Tau­ra­gės re­gio­ne (21,6 atv./10 000 gyv.), di­džiau­sias – Vil­niaus re­gio­ne (48,4 atv./10 000 gyv.). Šiek tiek ma­žes­nis ser­ga­mu­mas Pa­ne­vė­žio re­gio­ne – 29,7 ir Aly­taus – 29,9 atv./ 10 000 gyv.

Uk­mer­gė­je šis skai­čius – 35,56. atv./10 000 gyv. Gri­po at­ve­jų mū­sų ra­jo­ne kol kas ne­nu­sta­ty­ta. Vi­so­je Lie­tu­vo­je pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­sta­ty­ta 15 gri­po at­ve­jų.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad  nuo pra­ėju­sių me­tų ru­dens jų įstai­ga duo­me­nis apie mi­nė­tus su­sir­gi­mus iš gy­dy­mų įstai­gų ren­ka iš­ti­sus me­tus. Anks­čiau tai da­ry­da­vo tik gri­po se­zo­no me­tu.

Kas­met ant­rą­jį spa­lio mė­ne­sio šeš­ta­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Der­liaus die­na. Kaip tik tą­dien Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vo Mies­to mu­gė, į ku­rią ūki­nin­kai at­ga­be­no pa­čių už­au­gin­to šių me­tų der­liaus krai­tes. Uk­mer­giš­kiams mu­gė ta­po pui­kia pro­ga pa­si­žmo­nė­ti, vi­so­kių gro­žy­bių pa­žiū­rė­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gražiausia rudens šventė Ukmergėje – Miesto mugė.

Įvai­riuo­se nuo­trau­kų kon­kur­suo­se bei pa­ro­do­se ne­re­tai da­ly­vau­ja ir šalies po­li­ci­jos dar­buo­to­jai. Vie­no jų – Ute­nos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­no Ri­mo Le­lec­ko – dar­bai at­ke­lia­vo į Uk­mer­gę.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Anot Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to fo­to­gra­fo Eu­ge­ni­jaus Onai­čio (de­ši­nė­je), fo­to­gra­fi­ja pa­rei­gū­no dar­bą nu­spal­vi­na ypa­tin­go­mis spal­vo­mis.

Šią sa­vai­tę bai­gė­si gy­ven­to­jų su­ra­šy­mas. Nors bu­vo nu­ma­ty­tos bau­dos, Uk­mer­gė­je ne­nu­baus­tas nė vie­nas su­ra­šy­mo są­mo­nin­gai ven­gęs as­muo. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to dar­buo­to­jai pri­pa­žįs­ta su nuo­bau­do­mis ne­pra­si­dė­ję, nes tai il­ga ir pai­ni pro­ce­dū­ra.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Gy­ven­to­jų ir būs­tų su­ra­šy­mas at­sklei­dė: kai ku­rio­se mū­sų ra­jo­no se­niū­ni­jo­se dau­giau kaip treč­da­lis so­dy­bų bei būs­tų iš­tuš­tė­ję. Sta­tis­ti­kos sky­riaus dar­buo­to­jai ma­no, kad ant du­rų ka­ban­čios spy­nos ga­lė­jo ge­ro­kai iš­kreip­ti su­ra­šy­mo duo­me­nis.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ant du­rų ka­ban­čio­mis spy­no­mis kai ku­rio­se se­niū­ni­jo­se su­ra­ši­nė­to­jus pa­si­ti­ko kas tre­čias būs­tas.

Puslapis 892 iš 1061

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų