Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės po­li­ci­ja ne­tru­kus tu­rės nau­ją va­do­vą. Kas vir­ši­nin­kaus ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, pa­aiš­kės šią sa­vai­tę.

 

Trečiadienį šimtai tūkstančių žmonių užgulė kompiuterius bandydami išsiaiškinti, ar jie bei jų artimieji papuolė į šauktinių sąrašus. Skelbiama, kad pirmuosius šaukimus prievolininkai turėtų paštu gauti per savaitę. Jiems prisistačius į karo prievolės skyrius bus vertinamas jaunuolių tinkamumas tarnybai.

Dar visai neseniai Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro pacientai skundėsi, kad odontologų kabinetus pasiekti galima tik atstovėjus ilgiausią eilę registratūroje.

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė tei­ra­vo­si, ka­da pa­ga­liau pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je vyks kul­tū­ri­niai ren­gi­niai. „Skai­čiau, kad jau šią va­sa­rą čia bu­vo nu­ma­ty­tos šven­tės.

 

Li­te­ra­tū­ri­nės Vla­do Šlai­to pre­mi­jos lau­re­a­tė­mis šie­met ta­po Žel­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los pe­da­go­gės – ma­ma ir duk­ra Zi­ta Kriau­čiū­nie­nė bei Ra­sa Po­vy­lie­nė. Pre­mi­ja joms skir­ta už kny­gas apie gim­tą­jį kai­mą, jo žmo­nes, pa­pro­čius, se­nuo­sius ar­chi­tek­tū­ros pa­min­klus.

So­dų gat­vė­je gy­ve­nan­ti po­nia Jad­vy­ga tvir­ti­no, kad prie 10 nu­me­riu pa­žy­mė­to na­mo, ša­lia elek­tros stul­po, pa­sta­ty­ti šiukš­lių mai­šai sto­vi nuo ko­vo mė­ne­sio. Nie­kas jų ne­iš­ve­ža. Ne­ga­na to, anot skai­ty­to­jos, mai­šų krū­va di­dė­ja. Pa­sak jos, čia ke­lis šiukš­lių mai­šus pa­li­ko gat­vės grin­di­nį sku­tę dar­bi­nin­kai.

Ne­iš­ga­lin­tys įsi­gy­ti nuo­sa­vo būs­to uk­mer­giš­kiai tu­ri du pa­si­rin­ki­mus – vil­tis so­cia­li­nio būs­to ar­ba ban­dy­ti jį iš­si­nuo­mo­ti pri­va­čiai.

Tarptautine savanorių diena paskelbta gruodžio 5-oji penktadienį paminėta ir mūsų mieste. Į savanorystę bandyta atkreipti praeivių ir vairuotojų dėmesį. „Savanorystės nepapasakosi. Savanorystę reikia patirti“ – su tokiu šūkiu penktadienį į gatves išėjo visos Lietuvos, taip pat ir Ukmergės, savanoriai. 

Neseniai į „Ukmergės žinių“ redakciją paskambinusi Deltuvos gatvės gyventoja išsakė susirūpinimą dėl šalia esančio pastato. Jos įsitikinimu, Deltuvos gatvės 10C  pastatas, tiksliau – šio pastato griuvėsiai – šalia gyvenančių žmonių galvos skausmas. Ukmergiškė sako, kad pastatas-vaiduoklis tapo vietinių vaikų traukos centru.

Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos Uk­mer­gės fi­lia­las ir vėl pa­kvie­tė kur­ti tak­ti­li­nius – ne­re­giams ir sil­pna­re­giams skir­tus pie­ši­nius. Į šį pro­jek­tą įsi­trau­kė Me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ki­niai. Pro­jek­tas „Kū­ry­bi­nė stu­di­ja „Jaus­ti – va­di­na­si, ma­ty­ti“ vy­ko ak­lų­jų bib­lio­te­ko­je Vil­niu­je bei Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio ir Uk­mer­gės fi­lia­luo­se.

Puslapis 899 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų