Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Nuo ket­vir­ta­die­nio vi­si Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai ne­te­ko karš­to van­dens. Ir nieks ne­ga­li tiks­liai pa­sa­ky­ti, ka­da jį tu­rės: op­ti­mis­tiš­kiau­sia prog­no­zė – po sa­vai­tės, pe­si­mis­tiš­kiau­sia  – ru­de­nį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į ka­ti­li­nę Nr. 3 te­ko įsi­lauž­ti.

Ket­vir­ta­die­nį į po­sė­dį su­si­rin­kę ra­jo­no ta­ry­bos na­riai jį pra­dė­jo nuo draus­mi­nių prie­mo­nių. Pa­pei­ki­mą jie sky­rė li­go­ni­nės va­do­vui Al­gi­man­tui Ve­lič­kai. Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė pa­reiš­ki­mą iš­ei­ti iš dar­bo ta­ry­bai pa­tei­kė pa­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr.

Šie­met bai­gia­si Uk­mer­gės li­go­ni­nei iš­duo­to hi­gie­nos pa­so ga­lio­ji­mas. Po vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų pa­tik­ri­ni­mo pa­aiš­kė­jo, kad no­rint gau­ti nau­ją pa­są, teks pirk­ti treč­da­lį mi­li­jo­no li­tų kai­nuo­jan­čią įran­gą. Mat li­go­ni­nės ste­ri­li­za­to­riai ne­ati­tin­ka stan­dar­tų.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Ci­vil­ka sa­ko, kad įstai­gai šiuo me­tu tai gy­vy­biš­kai svar­biau­sias pir­ki­nys.

Ne­įsi­gi­jus nau­jo me­di­ci­nos prie­tai­sų ste­ri­li­za­ci­jai nau­do­ja­mo ste­ri­li­za­to­riaus, hi­gie­nos pa­so li­go­ni­nė ne­gaus. Jo ne­tu­rė­da­ma ne­tu­rės tei­sės vyk­dy­ti veik­los.

Ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­jam gy­dy­to­jui Al­gi­man­tui Ve­lič­kai nu­tar­ta skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­pei­ki­mą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Al­gi­man­tui Ve­lič­kai nu­tar­ta skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­pei­ki­mą.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Uk­mer­gės li­go­ni­nės dar­buo­to­ja guo­dė­si dėl vė­luo­jan­čių jų įstai­gos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų. „Tu­riu įsisko­li­ni­mų ban­kui, kaip man juos su­mo­kė­ti, jei al­ga vė­luo­ja vi­su mė­ne­siu“, – guo­dė­si mo­te­ris. Pri­mi­nė ir, jos ma­ny­mu, že­mi­nan­čią tvar­ką, kuo­met dar­buo­to­jai tu­ri raš­tu iš­dės­ty­ti mo­ty­vus, ko­dėl jiems rei­ka­lin­ga al­ga. Me­di­kė taip pat iš­sa­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą tuo, kad li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja dar­buo­to­jus ra­gi­na rink­tis „Šiau­lių ban­ką“ al­goms per­ves­ti. „Man ja­me at­ly­gi­mą at­si­im­ti ne­bū­tų pa­to­gu, ko­dėl tu­rė­čiau rink­ti bū­tent tą ban­ką“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė mo­te­ris.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ne­se­niai bai­gė­si du mė­ne­sius tru­kęs fi­nan­si­nis pa­tik­ri­ni­mas VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je. Įmo­nė­je ras­ta fi­nan­si­nių pa­žei­di­mų. Kaip re­a­guo­ti į au­di­to iš­va­das, spręs su jo­mis su­si­pa­ži­nę ra­jo­no ta­ry­bos na­riai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Nuo spa­lio pra­džios dar­bo už­mo­kes­tį  VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je tik­ri­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riai.

Sa­vi­val­dy­bės įsteig­ta įmo­nė bu­vo tik­ri­na­ma ra­jo­no ta­ry­bos na­rių pra­šy­mu. Fi­nan­si­ne jos būk­le ta­ry­ba su­si­do­mė­jo, kai li­go­ni­nės dar­buo­to­jai pa­si­skun­dė dėl vė­luo­jan­čių at­ly­gi­ni­mų. Iš pra­džių pla­nuo­ta au­di­tą at­lik­ti per mė­ne­sį, ta­čiau vė­liau jis pra­tęs­tas dar an­tra tiek.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės sie­nas pa­puo­šė vie­nuo­li­ka uk­mer­giš­kių dai­li­nin­kų pa­veiks­lų. Me­no kū­ri­niai įstai­gai pa­do­va­no­ti, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei kar­tu su me­ni­nin­kais įgy­ven­di­nus projektą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pa­veiks­lus do­va­no­ju­siems me­ni­nin­kams – li­go­ni­nės va­do­vų pa­dė­ka.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės li­go­ni­nės Kar­dio­lo­gi­jos sky­riu­je at­lik­tas re­mon­tas, nu­pirk­ta nau­jos apa­ra­tū­ros. Tre­čia­die­nį įvy­ko at­si­nau­ji­nu­sio sky­riaus ati­da­ry­mas.

 

Au­to­rės nuotr. Ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kir­po (iš kai­rės) R. Ba­ra­vy­kas, A. Kli­šo­nis ir A. Ve­lič­ka.

Pir­ma­die­nio ry­tą VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je bu­vo jau­čia­mas su­ju­di­mas – po ne­trum­pos per­trau­kos įstai­gą pa­sie­kė lab­da­ra iš Va­ka­rų Eu­ro­pos. Šį kar­tą li­go­ni­nę pa­sie­kė pa­ra­ma iš Olan­di­jos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je gau­ta įvai­rios me­di­ci­nos bei bui­ti­nės įran­gos iš Olan­di­jos.

 

Is­to­ri­ja lė­mė, kad Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ma­te­ria­li­nės ir dva­si­nės ver­ty­bės li­ko ana­pus mū­sų vals­ty­bės sie­nų. „Pa­žin­ti Uk­rai­nos is­to­ri­nio pa­vel­do klo­dus ir juos iš­sau­go­ti – ben­dras abie­jų ša­lių rei­ka­las“, - sa­kė į Po­do­lės Ka­me­ne­co mies­tą vy­kę mū­sų ra­jo­no de­le­ga­ci­jos na­riai.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Į spa­lio pra­džio­je Podo­lės Ka­me­ne­ce, Uk­rai­no­je, or­ga­ni­zuo­tas kon­fe­ren­ci­jas ir tarp­tau­ti­nį fes­ti­va­lį „Ter­ra He­roi­ca“ at­vy­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gar­bės kon­su­lai Uk­rai­no­je, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Uk­rai­no­je di­plo­ma­tai, Uk­rai­no­je vei­kian­čių lie­tu­vių ben­dri­jų, ver­slo ir kul­tū­ros at­sto­vai. Jo­je da­ly­va­vo ir uk­mer­giš­kių de­le­ga­ci­ja: ta­ry­bos na­riai Val­das Pet­ro­nis ir Gin­ta­ras Ple­vo­kas, ver­sli­nin­kas Ri­mas Ro­mu­tis Če­pe­lio­nis.

 

 

G. Ple­vo­kas (kai­rė­je), R. R. Če­pe­lio­nis, LR am­ba­sa­do­rius Uk­rai­no­je A. Kum­ža, Po­do­lės Ka­me­ne­co mies­to ta­ry­bos sek­re­to­rius M. Ano­so­vas ir V. Pet­ro­nis tu­rė­jo apie ką pa­si­šne­kė­ti.
Au­to­rės nuotr.

Puslapis 906 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų