Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Svars­to­ma ga­li­my­bė su­jung­ti Uk­mer­gės ir Šir­vin­tų li­go­ni­nes. Vyk­dant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl III svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų re­struk­tū­ri­za­ci­jos eta­po, to­kį siū­ly­mą gy­dy­mo įstai­goms pa­tei­kė Li­go­nių ka­sos. Mi­nė­tas nu­ta­ri­mas įsi­ga­lios nuo ba­lan­džio 1 die­nos.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Kol kas Uk­mer­gės ir Šir­vin­tų li­go­ni­nių va­do­vai jo­kio spren­di­mo ne­pri­ėmė. „Ma­nau, kad nu­ta­ri­mas bus pri­imtas iki pa­va­sa­rio“, - sa­ko Šir­vin­tų li­go­ni­nės vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Da­lia Alek­nie­nė. Ji su Li­go­nių ka­sų at­sto­vais ne­se­niai lan­kė­si Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je, su šios gy­dy­mo įstai­gos va­do­vu Al­gi­man­tu Ve­lič­ka ap­ta­rė ak­tu­a­lius klau­si­mus.

 

 

Šir­vin­tų ir Uk­mer­gės li­go­ni­nės ga­li bū­ti su­jung­tos.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Li­go­nių, be­si­krei­pian­čių į me­di­kus dėl ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų, pas­ta­ruo­ju me­tu smar­kiai su­ma­žė­jo. Nors su­ma­žė­jo ir so­cia­liai ap­draus­tų­jų, be to, dar ne­siau­čia gri­po vi­ru­sai, „Sod­ros“ spe­cia­lis­tų iš­va­dos ki­to­kios. Jie sa­ko, kad di­džiau­sią įta­ką li­goms ir jų truk­mei da­ro ne me­tų lai­kai, o eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja ir po­li­ti­kų pri­im­ti įsta­ty­mai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

„Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė dar­bin­gu­mo kon­tro­lei Nas­tė Ar­ma­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad pas­ta­ruo­ju me­tu trum­pam lai­kui ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­duo­da­ma ge­ro­kai ma­žiau. Pa­vyz­džiui, ko­vo mė­ne­sį bu­vo iš­duo­ti 325 ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai, ku­rių truk­mė iki 10 die­nų. Bir­že­lį iš­duo­ti 96 to­kie pa­žy­mė­ji­mai.

 

 

Jei dėl li­gos ar trau­mos tu­ri­te ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą, sirg­ti pa­ta­ria­ma na­muo­se.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Nors lie­tus mū­sų ša­ly­je įpras­tas reiš­ki­nys, šie­met gy­ven­to­jams jis pri­da­rė ne­ma­žai nuos­to­lių. Me­te­o­ro­lo­gai sa­ko, kad bir­že­lio kri­tu­lių nor­ma ra­jo­ne jau iš­nau­do­ta, o gied­ros ir to­liau ne­pra­na­šau­ja­ma. Dau­ge­lis ūki­nin­kų skai­čiuo­ja nuos­to­lius ir kas­dien su ne­ri­mu žval­go­si į dan­gų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bulvių vagose jau galima plukdyti laivelius.

Mū­sų ra­jo­ne per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį gi­mu­sių kū­di­kių už­re­gist­ruo­ta dvi­gu­bai ma­žiau nei Ana­pi­lin iš­ėju­sių uk­mer­giš­kių.

Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Jac­kū­nie­nė in­for­ma­vo, kad jų sky­riu­je įre­gist­ruo­ti 166 gi­mi­mai: per pus­me­tį gi­mė 85 mer­gai­tės ir 81 ber­niu­kas.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mūsų rajone per pus­me­tį gi­mė 85 mer­gai­tės ir 81 ber­niu­kas.

Kas­met ru­de­nį kraš­to mu­zi­kan­tai, pa­sa­ko­riai ir dai­ni­nin­kai su­si­bė­ga į Del­tu­vą. Čia su­si­ti­ko jie ir šeš­ta­die­nį: mies­te­lio kul­tū­ros na­muo­se vy­ko ra­jo­no fol­klo­ro ko­lek­ty­vų ir dai­ni­nin­kų šven­tė „Pa­dai­nuo­kim su­si­ė­ję“.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Šven­tės šei­mi­nin­kės – Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Del­tu­vos fi­lia­lo fol­klo­ro an­sam­blio na­rės – ir sve­čius pri­ėmė, ir pa­čios jiems dai­na­vo.

Lina SUKACKIENĖ

Prasideda labai įdomus gyvenimo etapas. Vis nauji pretendentai praneša apie dalyvavimą Prezidento rinkimuose. Labai įvairios patirties, labai skirtingų pažiūrų, labai įdomiai matantys save rinkimų procese ir galvojantys apie palankius rezultatus.

Demokratija šiuo atveju – puikus dalykas. Konstitucija leidžia save išsikelti kandidatu ir aktyviai agituoti, įrodinėjant savo tiesas.

Tik kaip tas rinkėjas? Kaip jį įtikinti, kad atiduotų savo balsą už tave, o ne konkurentą.

Nuo ket­vir­ta­die­nio vi­si Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai ne­te­ko karš­to van­dens. Ir nieks ne­ga­li tiks­liai pa­sa­ky­ti, ka­da jį tu­rės: op­ti­mis­tiš­kiau­sia prog­no­zė – po sa­vai­tės, pe­si­mis­tiš­kiau­sia  – ru­de­nį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į ka­ti­li­nę Nr. 3 te­ko įsi­lauž­ti.

Ket­vir­ta­die­nį į po­sė­dį su­si­rin­kę ra­jo­no ta­ry­bos na­riai jį pra­dė­jo nuo draus­mi­nių prie­mo­nių. Pa­pei­ki­mą jie sky­rė li­go­ni­nės va­do­vui Al­gi­man­tui Ve­lič­kai. Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė pa­reiš­ki­mą iš­ei­ti iš dar­bo ta­ry­bai pa­tei­kė pa­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr.

Šie­met bai­gia­si Uk­mer­gės li­go­ni­nei iš­duo­to hi­gie­nos pa­so ga­lio­ji­mas. Po vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų pa­tik­ri­ni­mo pa­aiš­kė­jo, kad no­rint gau­ti nau­ją pa­są, teks pirk­ti treč­da­lį mi­li­jo­no li­tų kai­nuo­jan­čią įran­gą. Mat li­go­ni­nės ste­ri­li­za­to­riai ne­ati­tin­ka stan­dar­tų.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Ci­vil­ka sa­ko, kad įstai­gai šiuo me­tu tai gy­vy­biš­kai svar­biau­sias pir­ki­nys.

Ne­įsi­gi­jus nau­jo me­di­ci­nos prie­tai­sų ste­ri­li­za­ci­jai nau­do­ja­mo ste­ri­li­za­to­riaus, hi­gie­nos pa­so li­go­ni­nė ne­gaus. Jo ne­tu­rė­da­ma ne­tu­rės tei­sės vyk­dy­ti veik­los.

Ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­jam gy­dy­to­jui Al­gi­man­tui Ve­lič­kai nu­tar­ta skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­pei­ki­mą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Al­gi­man­tui Ve­lič­kai nu­tar­ta skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­pei­ki­mą.

Puslapis 908 iš 999

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų