Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Per pir­muo­sius du šių me­tų mė­ne­sius Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riu­je už­si­re­gist­ra­vo dvi­gu­bai dau­giau be­dar­bių nei ly­gi­na­muo­ju lai­ko­tar­piu per­nai. Vie­na iš to­kios si­tu­a­ci­jos prie­žas­čių – pa­si­kei­tu­si pa­šal­pų mo­kė­ji­mo tvar­ka.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pa­sak dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tų, ne­re­tas be­dar­bis mie­liau ren­ka­si so­cia­li­nes pa­šal­pas nei jam siū­lo­mą dar­bą. Tai – vie­nas ne­ak­ty­vios dar­bo rin­kos veiks­nių. Ar si­tu­a­ci­ją pa­keis pa­di­din­ta mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga, kol kas abe­jo­ja­ma.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Įrankiai laukia darbo rankų.

Pa­ši­lės šv. Bar­bo­ros baž­ny­čio­je – di­de­lės per­mai­nos. Po re­mon­to mal­dos na­mai pa­kvi­po da­žais ir su­tvis­ko jau­ku­mu. Šio­je baž­ny­čio­je per 20 me­tų nuo jos grąži­ni­mo ti­kin­tie­siems – tai pir­mas ir la­bai lauk­tas re­mon­tas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kle­bo­nas Ri­man­tas La­niaus­kas džiau­gia­si iš­gra­žė­ju­siais mal­dos na­mais.

 

Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je nu­veik­ti di­de­li dar­bai – so­viet­me­čiu dvi­aukš­čiais ta­pu­sių mal­dos na­mų erd­vė at­si­vė­rė iki pat ku­po­lo. Kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis sa­ko, kad skau­džiau­sia bū­da­vo ben­drau­ti su pa­ra­pi­jie­čiais, ne­ma­tant esan­čių­jų pir­ma­me aukš­te akių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis sa­ko, kad at­si­vė­rus baž­ny­čios ku­po­lui ne vie­no ti­kin­čio­jo aky­se su­bliz­go aša­ros.

Ūkio ban­ko Uk­mer­gės fi­lia­lo val­dy­to­jos pa­rei­gas lai­ki­nai ei­ti pa­skir­ta Uk­mer­gės fi­lia­lo Jo­na­vos klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė Jo­li­ta Gu­ma­niu­kie­nė. Šį lai­ki­ną pos­tą ji už­ėmė, kai iš už­ima­mų pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas ir į ki­tas per­kel­tas fi­lia­lo val­dy­to­jas Vy­tau­tas Ku­kars­kis. Iš dar­bo fi­lia­le at­leis­ta ir val­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Pra­ėjo 20 me­tų nuo vie­no la­biau­siai tau­tai įsi­mi­nu­sių įvy­kių. Tūks­tan­čius žmo­nių su­jun­gęs Bal­ti­jos ke­lias, nu­si­drie­kęs nuo Vil­niaus li­gi Ta­li­no, ta­po ne­įpras­tu vie­ny­bės, ryž­to, su­si­klau­sy­mo reiš­ki­niu. Apie Bal­ti­jos ke­lią Uk­mer­gės ra­jo­ne kal­bė­jo­mės su tuo­me­ti­nio Są­jū­džio ra­jo­no ta­ry­bos na­riais Kęs­tu­čiu Mo­tie­jū­nu ir Vi­du Kriš­ta­po­niu.

Ar­vy­das PĖŠINA

Or­ga­ni­zuo­da­ma Bal­ti­jos ke­lią res­pub­li­ki­nė Są­jū­džio ta­ry­ba vi­są ke­lią nuo Vil­niaus iki Lat­vi­jos pa­sie­nio su­skirs­tė zo­no­mis. Jo­se tu­rė­jo sto­vė­ti tam tik­rų ra­jo­nų at­sto­vai. Uk­mer­gės ra­jo­ne, au­to­stra­do­je, be uk­mer­giš­kių tu­rė­jo sto­vė­ti žmo­nės iš Šven­čio­nių, Ig­na­li­nos, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio, Ša­kių, Jur­bar­ko, Ra­sei­nių, Kė­dai­nių, Jo­na­vos ra­jo­nų.

 

 

Žmo­nes vie­ny­bei prieš dvi­de­šimt me­tų tel­kęs Kęs­tu­tis Mo­tie­jū­nas abe­jo­ja, ar šian­dien į Bal­ti­jos ke­lią vėl su­si­rink­tų to­kia jų gau­sy­bė.

 

Bal­ti­jos ke­lią lyg iš va­kar pri­si­me­na ir ki­tu ren­gi­nio ko­or­di­na­to­riu­mi bu­vęs Vi­das Kriš­ta­po­nis.
Au­to­riaus nuotr.

 

Tau­ti­niais dra­bu­žiais pa­si­puo­šę žmo­nės, lau­žų lieps­nos, oro ba­lio­nai, vals­ty­bi­nes vė­lia­vas ve­žan­tys mo­to­cik­li­nin­kai – to­kiais ne­kas­die­niais vaiz­dais sek­ma­die­nį bu­vo gy­va vi­sa Lie­tu­va, ku­rio­je pa­mi­nė­tas Bal­ti­jos ke­lio dvi­de­šimt­me­tis. Šven­ti­niai ren­gi­niai šia pro­ga vy­ko ir Uk­mer­gė­je.

Ar­vy­das PĖŠINA,

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Vi­dur­die­nį ant Vy­tau­to gat­vės 49-ojo na­mo, va­di­na­mo meš­kų na­mu, fa­sa­do ati­deng­tas Vy­tis ir me­mo­ria­li­nė len­ta. 1913 me­tais Ka­zio De­vei­kio pa­sta­ty­to na­mo fa­sa­das bu­vo pa­puoš­tas knyg­ne­šio fi­gū­ra. Po ja – sky­das ir Vy­čio at­vaiz­das.

 

 

Su­si­ki­bę ran­ko­mis žmo­nės pa­kar­to­jo ne­pri­klau­so­my­bės sie­kio, vie­ny­bės ir ryž­to sim­bo­liu ta­pu­sį Bal­ti­jos ke­lią.

 

Tri­jų vals­ty­bių-se­sių – Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos – vė­lia­vas bei Bal­ti­jos Asam­blė­jos ug­nį at­ve­žė Uk­mer­gės mo­to­cik­lų klu­bo „Blit­zkrieg Uk­mer­gė“ bai­ke­riai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­jos pir­mi­nin­ku nau­jai ka­den­ci­jai iš­rink­tas Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis. Taip nu­ta­rė į ata­skai­ti­nį rin­ki­mi­nį su­si­rin­ki­mą penk­ta­die­nį su­si­rin­kę šios dau­gia­ly­pės prof­są­jun­gų or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­ja gy­vuo­ja jau de­šimt me­tų. Ji vie­ni­ja dau­giau nei dvi­de­šimt pro­fe­si­nių są­jun­gų, gi­nan­čių ko­o­pe­ra­ci­jos dar­buo­to­jų, me­di­kų, sta­ty­bi­nin­kų, ener­ge­ti­kų, ug­nia­ge­sių ir dau­ge­lio ki­tų pro­fe­si­jų dir­ban­čių­jų in­te­re­sus.

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas to­liau eis Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis. Or­ga­ni­za­ci­jos var­du jį pa­svei­ki­no Va­len­ti­na Vai­čiū­nie­nė.

Už aktyvumą ukmergiškius gyrė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

As­ta GIRNIENĖ

Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos Uk­mer­gės fi­lia­lo ve­dė­ja

 

Gy­ve­ni­mo ne­įsi­vaiz­duo­ja­me be laik­raš­čių, žur­na­lų, kny­gų. Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos pa­skir­tis yra švies­ti, neš­ti tas ži­nias ir in­for­ma­ci­ją. Vie­nas mū­sų tiks­lų – pri­si­dė­ti ku­riant in­for­ma­ci­nę ir ži­nių vi­suo­me­nę.

Dau­gu­ma pa­slau­gų da­bar pri­ei­na­mos in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Bib­lio­te­kos mo­der­nė­ja, tam­pa trau­kos cen­tru. Pa­čios įvai­riau­sios in­for­ma­ci­nės pa­slau­gos tei­kia­mos ir LAB Uk­mer­gės fi­lia­le.

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je – įkur­tu­vės. Pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas mo­der­nus bal­džių ren­gi­mo cen­tras.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los nau­jo ce­ntro sim­bo­li­nę juos­te­lę per­kir­po mo­kyk­los di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius, mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Dai­nius Num­gau­dis, UAB „Eko­no­miš­kos sta­ty­bos cen­tras“ va­do­vas Al­man­tas Rim­kus.

Puslapis 936 iš 947

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų