Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je iki šiol kas­met bū­da­vo ren­ka­mi ir ap­do­va­no­ja­mi la­biau­siai nu­si­pel­nę kul­tū­rai dar­buo­to­jai bei sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to au­to­rius. Šią tra­di­ci­ją siū­lo­ma pa­pil­dy­ti Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­to no­mi­na­ci­ja. Nau­jus ap­do­va­no­ji­mų su­tei­ki­mo nuo­sta­tus ket­vir­ta­die­nį dar tvir­tins ra­jo­no ta­ry­bos na­riai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­gerb­ti Vie­tos veik­los gru­pės (VVG) ak­ty­vis­tai, nu­si­pel­nę kai­mo ben­druo­me­nių na­riai bei va­do­vai, se­niū­nai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­dė­kos raš­tais už no­rą ir ge­bė­ji­mą dirb­ti kar­tu pa­gerb­ta vi­sa VVG val­dy­ba.

 

Kiek­vie­ną ru­de­nį, į pa­bai­gą ei­nant der­liaus nu­ė­mi­mo dar­bams, ra­jo­ne ren­gia­ma so­di­nin­kų šven­tė.

Šie­met jos me­tu bu­vo pa­gerb­ti gra­žiau­sių so­dų skly­pe­lių šei­mi­nin­kai, so­dų ben­dri­jų pir­mi­nin­kai, fi­nan­si­nin­kai, vi­si pui­kiai be­si­tvar­kan­tys, gro­žį sau ir ki­tiems ku­rian­tys so­dų skly­pe­lių šei­mi­nin­kai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys so­di­nin­kams įtei­kė ap­do­va­no­ji­mus.

Uk­mer­gės spor­to cen­tras tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją bai­gian­tis me­tams pa­gerb­ti ga­biau­sius, ta­len­tin­giau­sius, aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus pel­niu­sius spor­ti­nin­kus.

Į šiai pro­gai skir­tą ren­gi­nį pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­kvies­ti ne tik Spor­to cen­tro spor­ti­nin­kai, bet ir klu­bų na­riai, tre­ne­riai, spor­to rė­mė­jai.

 

 

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ab­so­liu­čiai ge­riau­siu šių me­tų ra­jo­no spor­ti­nin­ku pri­pa­žin­tas Mindaugas Orlingis.

Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga ir Uk­mer­gės ūki­nin­kų kre­di­to uni­ja penk­ta­die­nį su­kvie­tė ak­ty­vius kai­mo žmo­nes į kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je ap­ta­rė per­nai nu­veik­tus dar­bus ir pa­si­da­li­no at­ei­ties pla­nais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. A. Jo­ku­by­nie­nės kvie­ti­mu į kai­mo ben­druo­me­nių kon­fe­ren­ci­ją at­vy­ko Sei­mo na­rė L. Grau­ži­nie­nė.

 

Sau­sio 13-ąją Uk­mer­gė kar­tu su vi­sa Lie­tu­va mi­nė­jo Lais­vės gy­nė­jų die­ną.

Prie Lais­vės pa­min­klo vy­ko šiai da­tai at­min­ti skir­tas mi­nė­ji­mas.

Į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie pa­min­klo – lau­žas, žva­ke­lės, gė­lės lais­vės gy­nė­jams.

Kiek­vie­ną ru­de­nį prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ren­gia pa­dė­kos sa­vo rė­mė­jams, part­ne­riams šven­tę.

Į to­kį ren­gi­nį sve­čius pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­kvie­tęs įstai­gos va­do­vas Rim­vy­das Lu­ko­šius pa­si­džiau­gė, kad šie­met gais­rų bū­ta kiek ma­žiau nei įpras­tai, tad ga­li­ma bu­vo dau­giau dė­me­sio skir­ti ma­lo­nes­nei veik­lai: pra­smin­giems ren­gi­niams.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Val­das Pet­ro­nis už nuo­pel­nus gy­ven­to­jų sau­gai ap­do­va­no­tas at­mi­ni­mo žen­klu.

 

Lie­tu­vos ma­ra­to­no bė­gi­kai ne­pa­bū­go iki 42 laips­nių karš­čio įkai­tu­sio oro. Žal­gi­rio mū­šio 600-ųjų me­ti­nių is­to­ri­nę da­tą jie pa­žy­mė­jo tra­so­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Asmeninio archyvo nuotr.Juozas Songaila (antras iš dešinės) namo grįžo su apdovanojimais.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs laik­raš­čio skai­ty­to­jas Vy­tau­tas Ali­šaus­kas ne­slė­pė pa­si­pik­ti­ni­mo me­di­kų abe­jin­gu­mu. Jo tei­gi­mu, nei grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, nei ligoninės me­di­kai ne­su­tei­kė rei­kia­mos pa­gal­bos jo kai­my­nui ir šis mi­rė. Esą vie­nin­te­lė to­kio me­di­kų spren­di­mo prie­žas­tis – pa­cien­tas bu­vo gir­tas.

Pa­va­sa­ris į Ja­ku­tiš­kius at­ne­šė ne­ma­lo­nu­mų. Po­lai­džio au­ko­mis ta­pę žmo­nės skai­čiuo­ja nuos­to­lius ir ste­bi­si ne­su­lau­kią pa­gal­bos. Nors gam­tos iš­dai­gos šie­met pa­lie­tė dau­ge­lį tau­tie­čių, šia­me Del­tu­vos se­niū­ni­jos kai­me bė­dos kar­to­ja­si me­tai iš me­tų.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Nuokalnėje gyvenanti Janina Gečienė sako esanti priversta "vaišintis" nenutekančiu vandeniu.

Puslapis 951 iš 1060

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų