Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pa­ga­liau pa­aiš­kė­jo sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mas, kas tu­rė­tų rū­pin­tis uk­mer­giš­kių at­lie­ko­mis. Pir­ma­die­nį bu­vo su­da­ry­ta ei­lė, o lai­mė­to­ju iš­rink­ta UAB „Dzūt­ra“. Ši įmo­nė kon­kur­se da­ly­va­vo pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį su UAB „Izo­ba­ra“. Kon­ku­ren­tai ren­gia­si šį spren­di­mą ap­skųs­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Va­ly­mo įren­gi­niuo­se be­si­kau­pian­tis dum­blas – glo­ba­li pro­ble­ma. Ne­tin­ka­mai tvar­ko­mas jis ter­šia ap­lin­ką, van­de­nį, orą. Uk­mer­gė­je siū­lo­ma tai­ky­ti nau­jas dum­blo tvar­ky­mo tech­no­lo­gi­jas. Nu­ma­to­ma kom­pos­tuo­ti dum­blą su ža­lio­sio­mis bio­lo­giš­kai skai­džio­mis me­džia­go­mis.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Po su­dė­tin­gų van­dens va­ly­mo pro­ce­sų su­si­kau­pęs dum­blas iš bio­lo­gi­nių van­dens va­ly­mo įren­gi­nių nuo­lat pa­ša­li­na­mas. UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ iki šiol ati­duo­da­vo jį ūki­nin­kams, o šie nau­do­da­vo kaip trą­šą, iš­bars­ty­da­mi lau­kuo­se.

 

 

Nuo­te­kų dum­blas va­ly­mo įren­gi­niuo­se ne­už­si­gu­lės – jis bus iš­ve­ža­mas kom­pos­tuo­ti.
Au­to­rės nuotr.

Pa­va­sa­rį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sie­ja su ne­leis­ti­no­mis jau­ni­mo pra­mo­go­mis. Kai ne­be­šal­ta, jau­nuo­liai trau­kia ieš­ko­ti vie­tų, tin­kan­čių leis­ti lai­ką gurkš­no­jant al­ko­ho­lį. To­kie pa­si­bu­vi­mai ga­li baig­tis pa­rei­gū­nų mo­ra­lais ir šo­ki­ruo­tų tė­vų re­ak­ci­ja.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Geriančius nepilnamečius pareigūnai vadina visos Lietuvos problema.

Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nės įstai­gos šią sa­vai­tę pa­ra­gin­tos at­kreip­ti dė­me­sį į di­des­nę elek­tro­ni­nių duo­me­nų ap­sau­gą. To im­ta­si, kai iš Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro, pa­si­nau­do­jus in­ter­ne­ti­ne ban­ki­nin­kys­te, bu­vo pa­si­sa­vin­ta dau­giau kaip 40 tūks­tan­čių li­tų.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Painiava Švietimo centre baigėsi kriminalu.

Nuo vasario mėnesio visi elektros vartotojai už elektros energiją, suvartotą per sausio mėnesį, jau turi atsiskaityti naujomis 2013 m. kainomis. Dauguma (71 proc.) buitinių elektros vartotojų šiuo metu atsiskaito „Standartiniu“ vienos laiko zonos tarifo planu – pagal jį nauja elektros energijos kaina sudaro 50,1 ct/kWh (0,501 Lt/kWh).

Gyventojams, kurie atsiskaito pagal dviejų laiko zonų „Standartinį“ tarifą, dieninės elektros energijos kaina sudaro 54,1 ct/kWh, o naktinės ir savaitgalio – 41,0 ct/kWh.

Neseniai Le­on­po­ly­je, prie Da­vi­diš­kių tven­ki­nio, vy­ko ra­jo­ni­nės as­me­ni­nės spor­ti­nės žūk­lės var­žy­bos Me­ro tau­rei lai­mė­ti. Jų da­ly­viams te­ko la­bai nu­si­vil­ti – žu­vys tą­dien ­ki­bo kaip re­ta pra­stai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Nugalėtojų laukė prizai.

Trys uk­mer­giš­kiai – dvi pen­si­nin­kės ir vai­kas – tą pa­čią die­ną už­ki­bo ant te­le­fo­ni­nių suk­čių kab­liu­ko ir nuo jų nu­ken­tė­jo.

Rug­sė­jo 5 die­ną apie 13 val. te­le­fo­no skam­bu­čio su­lau­kė 74 me­tų Žel­vos mies­te­lio gy­ven­to­ja T. D. Ne­pa­ži­nu­si skam­bi­nu­sios mo­ters bal­so, pa­si­tei­ra­vo, ar tai – ne duk­tė. Tuoj su­lau­kė tei­gia­mo at­sa­ky­mo. „Duk­tė“ aiš­ki­no, kad griū­da­ma pra­si­skė­lė lū­pą, to­dėl jos bal­sas pa­si­kei­tęs. Ji sa­kė pa­te­ku­si į ne­lai­mę, ne­ty­čia su­ža­lo­ju­si mer­gai­tę. Pas­kui da­vė te­le­fo­ną kal­bė­ti „pa­rei­gū­nui“. Šis pen­si­nin­kei aiš­ki­no, ne­va mer­gai­tei lū­žo kau­ko­lės pa­ma­tas, o gy­dy­mui rei­kia 9000 li­tų.

Nuo ne­pa­gei­dau­ja­mų re­kla­mi­nių lei­di­nių paš­to dė­žu­tė­se var­to­to­jus tu­rė­tų sau­go­ti Re­kla­mos įsta­ty­mas. Ta­čiau jo pai­so ne vi­si re­kla­mos pla­tin­to­jai. Jų sa­vi­va­lę vi­lia­ma­si ža­bo­ti nau­jo Paš­to įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Vartotojus nuo nepageidaujamos reklamos saugo įstatymai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė tei­ra­vo­si dėl mo­kes­čio už bui­ti­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mą. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad jos gar­baus am­žiaus ma­my­tė ke­tu­ris mė­ne­sius bu­vo gy­do­ma Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je. Ga­vo pa­žy­mą apie tai ir no­rė­jo ją pa­teik­ti įstai­gai, ku­ri ad­mi­nist­ruo­ja šį mo­kes­tį. Ta­čiau nie­kaip ne­ra­do, kam gi pa­žy­mą įteik­ti.

Ra­jo­no po­li­ti­kai vėl grįž­ta prie klau­si­mo, su­si­ju­sio su al­ko­ho­lio pre­ky­ba ra­jo­ne. Me­tus ga­lio­ju­si tvar­ka skel­bė, kad lei­di­mai pre­kiau­ti svai­ga­lais iš­duo­da­mi par­duo­tu­vei ar ka­vi­nei, esan­čiai ne ar­čiau kaip 50 met­rų iki ug­dy­mo įstai­gų. Ta­ry­bos na­rys Va­len­ti­nas Ge­nys siū­lo šią tvar­ką dar kar­tą per­žiū­rė­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tarybos narių diskusijų objektu tapo prekyba alkoholiu.

Puslapis 953 iš 1059

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų