Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

„Ka­da pa­ga­liau mū­sų pa­tal­po­se bus pa­jung­tas šil­dy­mas“, – pa­skam­bi­nu­si į re­dak­ci­ją tei­ra­vo­si Kau­no g. 16A įsi­kū­ru­sios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos – Svei­kuo­lių klu­bo na­rė. Pa­sak jos, kiek bu­vo klaus­ta, nie­kas tiks­liai ne­pa­sa­ko, ko­dėl pa­tal­pos ne­šil­do­mos.

Pa­tal­pos, ku­rio­s anks­čiau pri­klau­sė po­li­ci­jos mig­ra­ci­jos tar­ny­bai, šiuo me­tu iš­da­lin­tos nau­do­tis par­ti­joms ir ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Čia įsi­kū­ręs Uk­mer­gės svei­kuo­lių klu­bas, šach­ma­tų klu­bas, žy­dų ben­druo­me­nė, Dar­bo, Vals­tie­čių par­ti­jų bū­sti­nės. Vi­sos jos šiuo me­tu ne­kū­re­na­mos, o nuo­mi­nin­kai ti­ki­na ne­ži­nan­tys, nei ko­dėl nė­ra ši­lu­mos, nei ka­da ji bus.

Mies­to cen­tre gy­ve­nan­tis uk­mer­giš­kis tei­ra­vo­si, ko­dėl ne­pa­lei­džia­mas eis­mas Vie­nuo­ly­no gat­ve. Žmo­gui at­ro­do, kad jos re­konst­ruk­ci­ja jau iki galo už­baig­ta, tad kam truk­dy­ti eis­mą mies­te.

„Gir­dė­jau, kad gat­vės ne­ati­da­rys tol, kol ne­su­re­mon­tuos Mai­ro­nio gat­vės, bet juk ten dar­bai už­stri­gę ir ka­žin, ka­da baig­sis, o Vie­nuo­ly­no gat­vė jau vi­sai baig­ta“, – kal­bė­jo žmo­gus.

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad Mai­ro­nio, Vie­nuo­ly­no ir Kęs­tu­čio gat­vių re­konst­ruk­ci­ja ­– vie­nas ben­dras pro­jek­tas, tad iš es­mės vi­sų gat­vių pri­da­vi­mas vals­ty­bi­nei ko­mi­si­jai tu­rė­tų vyk­ti vie­nu me­tu.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Vai­kų tei­sės gy­ven­ti sa­vo na­muo­se su tė­vais pai­so ne vi­si gim­dy­to­jai. Aug­ti gir­tau­jan­čio­se, ap­si­lei­du­sio­se šei­mo­se be prie­žiū­ros at­ža­loms ne­sau­gu. To­kias vai­kams ne­re­tai ten­ka pa­lik­ti, o tė­vus jiems at­sto­ja gi­mi­nės ar­ba vi­sai sve­ti­mi žmo­nės.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ne­ra­mu­mai Egip­te su­jau­kė tu­ris­tų pla­nus. Tu­riz­mo agen­tū­ros „Kip­ri­dė“ dar­buo­to­jai sa­ko, kad dau­gu­ma atos­to­gas su­si­pla­na­vu­sių uk­mer­giš­kių ieš­ko ke­lio­nių į sau­ges­nius kraš­tus. Ta­čiau ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai ne­snau­džia – šią sa­vai­tę ge­ro­kai šok­te­lė­jo kai­nos į ki­tus ku­ror­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Egip­to ku­ror­tų pa­plū­di­miai iš­tuš­tė­jo pa­čia­me tu­ris­ti­nio se­zo­no įkarš­ty­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Spau­do­je šią sa­vai­tę pa­si­ro­dė ži­nia apie šiuo me­tu Lie­tu­vo­je spar­čiai plin­tan­čią mi­kop­laz­mi­nę kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­ją. Ją su­ke­lia pneu­mo­ni­jos mi­kop­laz­ma – ma­ža, pail­ga, jud­ri bak­te­ri­ja, pa­žei­džian­ti kvė­pa­vi­mo or­ga­nų glei­vi­nę.

De­ja, Uk­mer­gės me­di­kai tei­gia, kad sku­biai at­lik­ti kai ku­riuos la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus, pa­de­dan­čius nu­sta­ty­ti li­gos diag­no­zę, ky­la kliū­čių.

Ko­vo 11-ąją, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, uk­mer­giš­kiai ra­gi­na­mi ne­pa­mirš­ti iš­kel­ti vals­ty­bi­nių vė­lia­vų.

Lie­tu­vos vals­ty­bės ir ki­tų vė­lia­vų įsta­ty­me nu­ro­do­ma, kad prie  gy­ve­na­mų­jų na­mų, įmo­nių, įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų pa­sta­tų tri­spal­ves pri­va­lo­ma iš­kel­ti per tris Lie­tu­vai svar­biau­sias vals­ty­bi­nes šven­tes: Va­sa­rio 16-ąją – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną, Ko­vo 11-ąją – Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, Lie­pos 6-ąją     – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ne­at­pa­žin­ti ar ar­ti­mų­jų ne­pa­lai­do­ti uk­mer­giš­kiai at­guls Pa­ši­lės ka­pi­nė­se. To­kia tvar­ka įsi­ga­lio­jo ra­jo­no ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus ne­nu­sta­ty­tos ta­pa­ty­bės žmo­gaus pa­lai­kų lai­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Sa­vi­val­dy­bė pa­ga­liau ap­si­spren­dė, kur ap­gy­ven­din­ti at­skir­tus nuo au­kų šei­mo­se smur­tau­jan­čius as­me­nis. Smur­tau­to­jai ga­lės rink­tis – jau­kiai, bet bran­giai gy­ven­ti vieš­bu­ty­je ar­ba už dy­ką glaus­tis sa­vi­val­dy­bės bu­tu­ke.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dėl men­ki­nan­čio darb­da­vių po­žiū­rio ne­be­ty­lė­ti nu­spren­dė UAB „Izo­ba­ra“ dar­buo­to­jai. Ant­ra­die­nį su­si­rin­kę įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je, jie lie­jo nuos­kau­das dėl ke­lis mė­ne­sius ne­mo­ka­mų at­ly­gi­ni­mų, sa­kė jau­čia­si nuo­lat ap­gau­di­nė­ja­mi.

 

Vaidotės Šantarienės nuotr. Su dar­buo­to­jais su­si­ti­ko „Izo­ba­ros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, ta­čiau ap­gai­les­ta­vo ne­ku­ruo­jan­tis su at­ly­gi­ni­mais su­si­ju­sių klau­si­mų.

Uk­mer­gė­je gy­ve­na la­bai daug ge­rų, sve­ti­mo skaus­mui ne­abe­jin­gų žmo­nių. Tuo įsi­ti­ki­no šei­mų aso­cia­ci­jos „Ne vie­ni“ na­riai ir laik­raš­tis „Uk­mer­gės ži­nios“, rin­kę pa­ra­mą di­de­lės ne­lai­mės iš­tik­tai Li­zū­nų šei­mai. Su­rink­tos lė­šos pa­dės po gim­dy­mo ko­mos iš­tik­tai ir ne­įga­liai li­ku­siai jau­nai mo­te­riai tęs­ti re­a­bi­li­ta­ci­ją bei at­sa­ky­ti į klau­si­mą: kas kal­tas dėl su­luo­šin­tos svei­ka­tos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 Gedimino Nemunaičio nuotr. Lizūnų šeima (centre) tarp rėmėjų.

 

Puslapis 955 iš 1058

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų