Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Sa­vait­ga­lį Pi­jo­rų kar­je­re bu­vo su­reng­tos Uk­mer­gės ra­jo­no me­džio­to­jų šau­dy­mo var­žy­bos. Mū­sų ra­jo­nas vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je, kur var­žy­bų nu­ga­lė­to­jams įsteig­ta Me­ro tau­rė. Tokios me­džio­to­jų šau­dy­mo var­žy­bos Uk­mer­gė­je ren­gia­mos an­trą kar­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šau­dy­mo var­žy­bų ati­da­ry­me da­ly­va­vęs Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ti­ju­šas pa­si­džiau­gė, kad to­kiems ren­gi­niams dė­me­sį ro­do ir juos ska­ti­na ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė: „Nė vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je me­džio­to­jai ne­su­lau­kia to­kio val­džios dė­me­sio. Jū­sų ra­jo­nas – vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je, ku­ria­me ren­gia­mos šau­dy­mo var­žy­bos Me­ro tau­rei lai­mė­ti.“ Jis pa­brė­žė, jog šiuo­lai­ki­nės me­džiok­lės pa­grin­di­nis eti­kos prin­ci­pas – kuo ma­žiau ne­taik­liais šū­viais su­ža­lo­tų gy­vū­nų. O šau­dy­mo įgū­džiai įgy­ja­mi tik tre­ni­ruo­jan­tis ir mo­kan­tis.

 

 

Į tai­ki­nį šau­tu­vą nu­krei­pė pa­grin­di­nis šau­dy­mo var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rius – VšĮ „Mil dot“ di­rek­to­rius Arū­nas Prač­kai­la.

 

 

To­mas Sed­ri­so­vas (kai­rė­je) aky­lai ste­bi tei­sė­jo skai­čiuo­ja­mus taš­kus.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Sek­ma­die­nį pir­mo­jo Lie­tu­vos Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­ja­me kraš­te iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tos 135-osios jo gi­mi­mo me­ti­nės. Šie­met taip pat su­ka­ko 90 me­tų, kai A. Sme­to­na bu­vo iš­rink­tas pre­zi­den­tu.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ren­gi­nys pra­si­dė­jo šven­to­mis Mi­šio­mis Lė­no Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je. Pre­zi­den­to gim­ta­die­nis Lė­no gy­ven­to­jams kas­met tam­pa di­de­le šven­te: jų na­mus puo­šia tau­ti­nės vė­lia­vos, žmo­nės su šei­mo­mis ren­ka­si pa­si­mels­ti į baž­ny­čią, ap­lan­ko A. Sme­to­nos gim­ti­nę Užu­lė­ny­je. Šie­met pa­mi­nė­ti gar­bių su­kak­čių at­vy­ko Sei­mo na­rių, Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­gos bei ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų.

 

 

Iš­kil­min­gos Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­die­nio ei­se­nos da­ly­viai iš Lė­no ke­lia­vo į Užu­lė­nį.

 

Pre­zi­den­to at­mi­ni­mą dvi­ra­čių žy­giu pa­mi­nė­jo en­tu­zias­tai.
Au­to­rės nuotr.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

 

Sun­kė­jan­ti eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja iš Lie­tu­vos ve­ja vis dau­giau dar­bin­go am­žiaus žmo­nių. Iš­vyks­tan­tie­ji sve­tur daž­nai pa­mirš­ta su­si­tvar­ky­ti vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus, kad jų at­ža­los ne­bū­tų pa­lik­tos li­ki­mo va­liai.

Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos As­tos Le­o­na­vi­čie­nės, nuo 2006 me­tų pa­bai­gos iki šios die­nos lai­ki­no­ji glo­ba skir­ta tik 55 ne­pil­na­me­čiams vai­kams. „Nors pra­šo­me vi­sas ug­dy­mo įstai­gas in­for­muo­ti tė­vus, ke­ti­nan­čius iš­vyk­ti į už­sie­nį il­giau kaip 30 die­nų, kad jie vai­kams pa­rink­tų glo­bė­ją ir įfor­min­tų lai­ki­ną glo­bą, ta­čiau tė­vai el­gia­si ne­at­sa­kin­gai. Dėl to ken­čia vai­kai. Re­mian­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su, dėl vai­ko ne­pri­ežiū­ros tė­vams ga­li bū­ti ski­ria­ma bau­da“, – įspė­ja ve­dė­ja.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs Alek­san­dras pik­ti­no­si, kad til­to re­mon­tas vyks­ta iš ry­to, kuo­met žmo­nės sku­ba į dar­bą. „Jau pu­sę va­lan­dos sto­viu au­to­mo­bi­lių kamš­ty­je. Ei­lė tik­riau­siai nuo Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no iki pat til­to. Kam šo­vė į gal­vą ab­sur­diš­ka min­tis pa­čią siau­riau­sią ke­lio vie­tą re­mon­tuo­ti iš ry­to, pa­ties pi­ko me­tu, kai žmo­nės į dar­bus sku­ba“, – ste­bė­jo­si žmo­gus.

Lie­tu­vo­je re­toms au­ga­lų bei gy­vū­nų rū­šims sau­go­ti įsteig­ti pen­ki nau­ji vals­ty­bi­niai bo­ta­ni­niai ir zo­o­lo­gi­niai draus­ti­niai. Vie­nas iš jų – Uk­mer­gės ra­jo­ne.

7,3 hek­ta­ro plo­to Ge­me­liš­kio draus­ti­ny­je Uk­mer­gės ra­jo­ne bus sau­go­mi dru­giai – auk­suo­to­sios šaš­ky­tės.

Bu­gie­dos draus­ti­ny­je Laz­di­jų ra­jo­ne bus sau­go­mos eu­ro­pi­nės med­var­lės, rau­don­pil­vės kū­mu­tės, skiau­te­rė­tie­ji tri­to­nai, me­di­ci­ni­nės dė­lės, dru­giai – juo­do­sios hes­pe­ri­jos bei di­die­ji auk­si­nu­kai.

Meš­kų draus­ti­ny­je Tau­ra­gės ra­jo­ne – dru­giai – krau­ja­la­ki­niai mels­viai, di­die­ji auk­si­nu­kai, taip pat ne­su­si­vė­ru­sios že­my­ni­nės smilt­pie­vės, na­tū­ra­lūs eut­ro­fi­niai eže­rai su plū­džių ar­ba ašt­rių ben­dri­jo­mis, ste­pi­nės, aliu­vi­nės, šie­nau­ja­mos me­zo­fi­tų pie­vos ir ki­tos bu­vei­nės.

Sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas iš­rink­ti mies­tą tvar­kan­čią įmo­nę, už­stri­gęs nuo ba­lan­džio mė­ne­sio, pa­ga­liau pa­sie­kė fi­ni­šo tie­si­ą­ją. Mies­to te­ri­to­ri­jų žel­di­niais, gat­vių šva­ra, snie­go va­ly­mu nuo šiol rū­pin­sis UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. Pro­ce­sas stri­go, ki­tiems da­ly­viams kon­kur­są ap­skun­dus teis­mui.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo dar­buo­to­jai grei­čiau­siai į bu­vu­sį pa­sta­tą mies­to cen­tre ne­be­grįš. Ti­ki­ma­si, kad skau­di ap­nuo­di­ji­mo gyv­si­dab­riu is­to­ri­ja pa­spar­tins nau­jo teis­mo pa­sta­to sta­ty­bas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sve­čiai pri­ta­rė, kad ge­riau­sia lai­ki­na vie­ta teismui – po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Šis pa­va­sa­ris žiem­ken­čių au­gin­to­jams ypač liūd­nas. Po žie­mos žu­vo re­kor­diš­kai di­de­li ru­gių bei rap­sų pa­sė­lių plo­tai. Su­ne­ri­mę grū­dų su­pir­kė­jai jau da­bar su­sku­bo su­da­ri­nė­ti su­tar­tis su ūki­nin­kais.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ru­gių pa­sė­liai po žie­mos ge­ro­kai pra­re­tė­jo.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pra­ei­tą sa­vai­tę Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Sei­mo na­rys Bro­nius Bra­daus­kas, Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Vie­ti­nių ke­lių sky­riaus ve­dė­jas Sta­nis­lo­vas Stan­či­kas, vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, įga­lio­ta at­sto­vė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei Ra­sa Jaz­daus­kie­nė.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, se­niū­nai, se­niū­nai­čiai, ben­druo­me­nių na­riai. Spe­cia­lis­tai bei gy­ven­to­jai su­si­rin­ko ap­tar­ti vie­ną skau­džiau­sių ra­jo­no pro­ble­mų – ke­lių būk­lę.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bir­že­lio 8 d. bu­vo su­reng­tos Jė­gos var­žy­bos. Jų me­tu iš­rink­tas stip­riau­sias pa­rei­gū­nas.

 

Puslapis 958 iš 998

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų